spring 2024
FRI-1450 Friluftsliv - natur, kultur og samfunn - 10 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Årsstudium arktisk friluftsliv og Bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding. Andre studenter med relevant bakgrunn kan søke om å få ta emnet.

Course content

Emnet tar for seg friluftslivets samfunnsmessige betydning, praksiser, verdigrunnlag, filosofi, forvaltning kulturhistorie og politiske og sosiale sammenhenger. Emnet utdyper tematikk fra IDR-0510 Innføring i idrettsvitenskap - idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Objective of the course

Kunnskaper

 • Redegjøre for friluftslivets betydning i dagens samfunn, knyttet til fritid, utdanning, folkehelse og integrering
 • Kjennskap til friluftslivets organisering og beskrive friluftslivets praksiser og trender både regionalt og nasjonalt
 • Kjenne til hovedtrekk i naturforvaltning som angår friluftsliv
 • Kunnskap om ulike brukergrupper, tradisjoner, ferdselsformer og interessekonflikter i friluftsliv og naturbasert reiseliv.
 • Knytte friluftsliv til naturopplevelse, miljøpåvirkning og økofilosofi
 • Kjennskap til tradisjonskunnskap i friluftsliv og bruk av natur, inkludert samisk kultur

Ferdigheter

 • Beskrive, identifisere og vurdere ferdselsformer, kulturer og interessekonflikter knyttet til friluftsliv og bruk og forvaltning av natur - både lokalt og nasjonalt.
 • Redegjøre for og vurdere allmennhetens bruk av og tilgang til natur
 • Diskutere friluftsliv som metode for integrering og folkehelsearbeid
 • Fortolke landskap, naturfenomener, fauna og kulturspor i naturen
 • Gjennomføre og analysere friluftslivsfaglige undersøkelser knyttet til aktuell friluftslivsfaglig problematikk

Kompetanse

 • Drøfte friluftslivets samfunnsrelevans
 • Skriftlig og muntlig formidle og drøfte friluftsliv ut fra et sosiokulturelt, filosofisk og forvaltningsmessig perspektiv
 • Drøfte friluftslivspraksiser i en kulturell mangfoldig kontekst
 • Kritisk reflektere over utøvelse og utvikling av ulike praksiser i friluftsliv og naturbasert reiseliv
 • Vise evne til kritisk tenkning og refleksjon i arbeid med friluftslivsfaglige problemstillinger
 • Vise forståelse for og kunne forholde seg til ulike gruppers bruk av naturen

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk/skandinavisk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Teaching methods

Læringsaktivitetene i emnet legger vekt på fokus på studentaktive læringsformer. Dette inkluderer seminarer, forelesninger, uteaktivitet, plenumsdiskusjoner, gruppeoppgaver, digitale møtepunkter, studentfremlegg og veiledning.

Emnet er todelt der del 1 samkjøres med Arctic Winter Friluftsliv og del 2 samkjøres med FRI- 1442 Arktisk friluftsliv og veiledning 2.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 23.05.2024 08:00
30 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Minimum 80% deltagelse Approved – not approved
Prosjektarbeid Approved – not approved
Individuell logg Approved – not approved
Individuell presentasjon Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Minimum 80 % deltakelse i all læringsaktivitet
 • Aktiv deltakelse i et prosjektarbeid i friluftsliv i gruppe bestående av prosjektskisse, forarbeid, gjennomføring og fagtekst
 • Individuell logg fra prosjektarbeid
 • Individuell artikkelpresentasjon på seminar

Prosjektarbeidet legger grunnlaget for eksamen


More info about the oral exam

Eksamen er en muntlig, visuell presentasjon av prosjektarbeidet i gruppe med påfølgende utspørring.

Det gis individuell bokstavkarakter på en skala fra A til F, der F er ikke bestått. Karakteren fastsettes etter en helhetsvurdering.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic