spring 2024
FRI-1442 Arktisk friluftsliv og veiledning 2 - 10 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter på Årsstudium friluftsliv og Bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet bygger på emnene FRI-1440 Arktisk friluftsliv og veiledning 1 fra høstsemesteret og FRI-1443 Arctic winter friluftsliv i vårsemesteret. Begge emnene må være være gjennomført og bestått for å ta FRI-1442.


Obligatory prerequisites

FRI-1440 Arktisk friluftsliv og veiledning 1, FRI-1443 Arctic Winter friluftsliv

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FRI-1805 Outdoor Life Activities 10 stp

Course content

Emnet Arktisk friluftsliv og veiledning 2 tar for seg ulike perspektiver, aktiviteter og ferdsels- og bruksformer i friluftsliv. Emnet gjennomføres i vårsemesteret. Turer og aktiviteter legges til naturtypene fjell, vidde, kyst og skog. Det er fokus på å videreutvikle kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne ta ansvar for seg selv og en gruppe i natur. I emnet vektlegges grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for sikker ferdsel og opphold i, og bruk av natur i vinterhalvåret, samt friluftsliv ved kysten om våren

Arbeidsmåten og organiseringen av emnet preges av aktivt friluftsliv og studentaktive læringsaktiviteter. Undervisningen tilrettelegges gjennom lærerstyrte aktiviteter inne og ute, turer som kan vare i flere døgn, selvstudier, egenferd, seminarer og annet selvstendig studentarbeid. Finnmarks lokale natur og kultur tas i bruk i undervisningen.


Objective of the course

Kunnskap

 • Forklare ulike perspektiver og begreper knyttet til ledelse og veiledning i friluftsliv.
 • Beskrive hvordan man som leder/veileder ivaretar sikker ferdsel, opphold i og bruk av arktisk natur vinter og vår
 • Forklare kunnskapsgrunnlaget for ulike praktiske ferdigheter som kreves for å ha ansvar for en gruppe i arktisk natur i vinter og vår
 • Innsikt i natur- kultur- og landskapsformidling relevant i en friluftslivskontekst
 • Innsikt i tradisjonskunnskap spesielt relevant for nordområdene

Ferdigheter

 • Beherske grunnleggende praktiske ferdigheter i friluftsliv 
 • Utføre ledelse og veiledning i friluftsliv på et grunnleggende nivå
 • Tilrettelegge for læring og opplevelser i, om og gjennom friluftsliv
 • Ivareta grunnleggende sikkerhet for grupper ved gjennomføring av turer og aktiviteter i vintermiljø samt ved kysten om våren
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere turer og aktiviteter i friluftsliv
 • Vise ansvar for, samt kunnskap om og forståelse for natur- og kulturforhold gjennom utøvelse og formidling av friluftsliv

Generell kompetanse

 • Utøve og videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i veilederrollen
 • Reflektere over egen leder/veilederpraksis og erfaringer
 • Vise innsikt i mål, innhold og arbeidsmetoder i ledelse og veiledning i friluftsliv basert på erfaring og forskning
 • Anvende og reflektere over samarbeidsferdigheter og gruppedynamiske prosesser for å skape opplevelser og læring
 • Vise forståelse for sammenhengen mellom teori, praksis og formidling av natur, kultur og friluftsliv

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Teaching methods

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide ca 250 timer med emnet. Dette inkluderer arbeid knyttet til turer, forelesninger, studentseminarer, digital undervisning, selvstudium og andre aktiviteter. Undervisningen vil bli gitt i form av forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av turer, egenferder, forelesninger, seminarer, og praktisk aktivitet. Det stilles krav til aktiv deltakelse i både lærerstyrt undervisning og studentstyrt arbeid.

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 10.06.2024 09:00 (Hand out)
13.06.2024 13:00 (Hand in)
3 Dager A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Forelesninger og undervisning Approved – not approved
For/etterarbeid og gjennomføring av turer. Approved – not approved
Skriftlige arbeider Approved – not approved
Tester Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent:

 • 80% oppmøte på forelesninger og undervisning
 • 100% aktiv og konstruktiv deltakelse på alle turer og prosjekter
 • 100% aktiv og konstruktiv deltakelse på for- og etterarbeid til turer og prosjekter. For- og etterarbeid inkluderer planlegging, evalueringer og refleksjonsarbeid både i grupper og individuelt.
 • Innlevert alle skriftlige arbeider
 • Gjennomført og bestått praktiske ferdighetstester

I undervisningsplanen fremgår det hva som er retningslinjer for de ulike arbeidskravene.


Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic