spring 2024
FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - nettbaserte og desentaliserte emner.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten 10 stp
FIL-0701 Examen philosophicum, Distriktsvarianten 10 stp
EXPHILT Examen philosophicum tromsøvarianten 10 stp
EXPHILD Examen philosophicum distriktsvarianten 10 stp
FIL-0703 Examen philosophicum, nettbasert for Forsvaret 10 stp
FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger 10 stp

Course content

Emnet er organisert rund fem tema: Mennesket, etikk, politikk, natursyn og vitenskap og bærekraftig utvikling og samfunnsansvar.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger av naturen, og hva som ligger i begrepene om bærekraftig utvikling og samfunnsansvar.


Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kurset tar for seg fem spørsmål: Hva vil det si å være menneske? Hva er rett og galt? Hva er et rettferdig samfunn? Hva er naturen og hva er vitenskap? Hva er bærekraftig utvikling og samfunnsansvar?

Studenten skal kunne

• Forklare hva spørsmålene går ut på.

• Forklare filosofiske begreper som brukes for å diskutere dem.

• Forklare sentrale teorier som forsøker å besvare dem.

• Forklare argumenter for og i mot teoriene.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne

• Anvende de filosofiske begrepene og teoriene i nye sammenhenger og på konkrete eksempler.

• Identifisere argumentasjonen i en tekst.

• Vurdere og kritisere argumenter på et grunnleggende nivå.

Generell Kompetanse:

Studenten skal kunne

• Reflektere selvstendig og kritisk

• Uttrykke seg på en akademisk måte.

• Utforme en akademisk tekst.


Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Undervisningen består av forhåndsinnspilte videoer og arbeid i digitalt klasserom.

Studentene skal arbeide med ukentlige innleveringer.

Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet.

Undervisningen strekker seg gjennom hele semesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med sluttevaluering. Evalueringen foretas enten muntlig eller skriftlig. Evalueringen gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.


Schedule

Examination

Examination: Date: Weighting: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 26.04.2024 09:00 (Hand out)
26.04.2024 14:00 (Hand in)
4/10 5 Timer A–E, fail F
Oppgave 03.06.2024 14:00 (Hand in) 6/10 A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Innleveringer Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

For å kunne framstille seg til eksamen må seks av ni innleveringer være besvart og godkjent.

More info about the assignment

Individuell semesteroppgave på 1800 - 2200 ord.

Re-sit examination

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Ved nytt eksamensforsøk (ny ordinær eksamen) er det ikke krav om at tidligere beståtte deleksamener må tas opp igjen. Gjelder deleksamener bestått 2023 HØST eller senere.


  • Earlier years and semesters for this topic