spring 2024
BLU-1211 Natur, helse, lek og læring i barnehagen - 20 stp

Type of course

Forsterkningsemne andre studieår i barnehagelærerutdanninga. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BLU-1206 Natur, lek og læring 20 stp

Course content

Hovedfokus vil være å styrke studentenes bevissthet om naturens betydning for barns utvikling, mat og helse gjennom lek og læringsaktiviteter i barnehagen. Emnet skal gi innsikt i pedagogisk dokumentasjon og pedagogisk ledelse av lærings- og danningsprosesser i barnehagen. Kroppslige vinteraktiviteter med og uten ski, naturlekeplass, læring for bærekraft, temaarbeid i naturfag er særskilt vektlagt i emnet.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Objective of the course

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • barns læring gjennom lek, utforsking og aktiviteter i natur og uteområde
 • tilrettelegging, observasjon og pedagogisk dokumentasjon som redskap for å styrke barns leke- og læringsmiljø
 • hvordan natur og nærmiljø kan benyttes og tilrettelegges som læringsarena, bl.a. med henblikk på kroppslig utvikling, naturkunnskap og samiske tradisjoner
 • hvordan holdninger og praksiser knyttet til bærekraftig utvikling, livsmestring og helse kan etableres og utvikles i barnehagen
 • matproduksjon og matlaging som pedagogisk ressurs for helse og bærekraft

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge, lede og tilrettelegge for kroppslig lek- og læringsprosesser ute, samt gi nye erfaringer, progresjon og mestring
 • observere og dokumentere barns leke- og læringsprosesser knyttet til barns utvikling
 • lede og tilrettelegge for helsefremming og livsmestring for barn og medarbeidere i barnehagen
 • tilrettelegge for aktiviteter knyttet til matens opprinnelse og bærekraftige måltider

Generell kompetanse

Studenten:

 • benytter seg av naturens muligheter for lek, utforsking, matlaging, læring og bevegelse gjennom aktiv medvirkning sammen med barn og medarbeidere
 • leder og tilrettelegger for samspill med barn og medarbeidere i aktiviteter med natur og nærmiljø som utgangspunkt
 • leder lærings- og utviklingsprosesser i barnehagen knyttet til emnets innhold
 • reflekterer kritisk over aktuelle tema koblet til barns lek og læringsprosesser eksempelvis knyttet til sosiale forhold, bærekraft, mat, helse, likestilling og kulturelt mangfold

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Teaching methods

Emnet går over ett semester og har omlag ukentlig undervisning i Tromsø. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger. Det kan bli innslag av digital undervisning.

Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis. Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger pedagogisk ledelse.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 03.06.2024–05.06.2024 20 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Arbeidskrav som vurderes av praksislærer Approved – not approved
Individuell skriftlig innlevering Approved – not approved
Bestått praksis Approved – not approved
Digital billedbok Approved – not approved
Obligatorisk frammøte Approved – not approved
Planlegge og gjennomføre praktisk-metodiske aktiviteter Approved – not approved
Presentere en faglig problemstilling muntlig Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne i barnehagen om arbeidet i praksis
 • krav om tilstedeværelse (100 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • bestått praksis i emnet
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:

  • lede og igangsette en aktivitet med fokus på barns lek og læring med naturen som utgangspunkt. Med pedagogisk dokumentasjon som metode skal aktiviteten vurderes, videreutvikles og gjennomføres minimum 2 ganger i samarbeid med personalet
  • med utgangspunkt i barnas interesser gjennomføre en utforskende aktivitet og samtale med barna
  • et refleksjonsnotat der studentens læring og erfaring fra praksis er tema (om lag 800 ord)

Andre obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet (i samarbeid med praksislærer)
 • i grupper på to lage en digital bildebok for barn med henblikk på lek og læring i naturen (omfang 10-15 sider) - fremlegg i plenum
 • gruppevis planlegge, gjennomføre og vurdere praktisk-didaktiske aktiviteter for barn og ansatte i barnehagen. Studentene leverer inn didaktisk plan i forkant av gjennomføring, samt leverer en individuell faglig vurdering/drøfting på om lag 800 ord
 • individuelt muntlig fremlegg (om lag 10 minutter) basert på aktivitet i praksis med utgangspunkt i barns interesser, utforskning og refleksjon (utforskende læring)
 • individuell skriftlig fagtekst med utgangspunkt i den pedagogiske lek- og læringsaktiviteten fra praksis. Omfang 2500-3000 ord. Dokumentasjonsmateriale kommer i tillegg

More info about the oral exam

Individuell muntlig eksamen.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic