spring 2024
BED-3901H Masteroppgave i økonomi og administrasjon - 30 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3901 Masteroppgave i økonomi og administrasjon 30 stp
BED-3901F Masteroppgave i økonomi og administrasjon 30 stp

Course content

Masteroppgaven er en hoveddel av masterstudiet. Oppgaven skal utvikle evne til selvstendig skriftlig framstilling av økonomisk - administrativ analyse under veiledning.

Tema for oppgaven skal velges av studenten(e) i samråd med veileder, og forutsettes godkjent av Handelshøgskolen ved UiT.

Alle studenter skal fylle ut en veiledningskontrakt. Denne skal leveres til godkjenning ved det institutt hvor oppgaven er gitt og senest 01.06./01.12. semesteret før oppgaven påbegynnes.

Som hovedregel skal man skrive masteroppgaven sammen med en annen kandidat, alternativt alene.

Masteroppgaven skal gjennomføres i løpet av ett semester, med tidsfrist satt av Handelshøgskolen ved UiT.

Se mer utfyllende informasjon i "Retningslinjer for skriving av masteroppgaver" som du finner i fellesrom for Handelshøgskolen i Canvas.


Objective of the course

Målet med mastergradsoppgaven er å gi studentene forståelse for økonomisk /administrativ teori og trening av anvendelsen på et avgrenset område av spesiell interesse for studentene. Mastergradsoppgaven skal også gi mulighet for selvstendig framstilling av økonomisk/administrativ analyse i skriftlig form.

Som hovedregel skal man skrive masteroppgaven sammen med en annen kandidat, alternativt alene.

Etter å ha gjennomført masteroppgaven skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Studentene skal få kunnskaper og forståelse på et avgrenset område innen det økonomisk administrative fagområdet.
 • Studentene skal ha utviklet sin evne til å arbeide med et avgrenset tema på en faglig måte i et avgrenset tidsrom.

Ferdigheter:

 • Kunne utvikle en forskningsdesign og metodevalg, samt gjennomføre teoretiske og/eller empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale og formidle resultatene i en vitenskapelig tilfredsstillende form.

Kompetanse:

 • Kunne planlegge og gjennomføre mindre forskningsoppgaver
 • Kunne forholde seg til faglitteraturen på et forskningsfelt
 • Kunne vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for vitenskapelige undersøkelser
 • Kunne formidle resultater av egen og andres forskning.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Veiledning

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Oppgave 03.06.2024 14:00 (Hand in) 1 Semester A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Muntlig presentasjon av status Approved – not approved
Muntlig presentasjon av utkast til avhandling Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Arbeidskrav 1:

Arbeidskravet gjennomføres som en presentasjon i første halvdel av mars og skal inneholde følgende:

 • Presentasjon av problemstilling
 • Teoretisk rammeverk
 • Metodisk tilnærming
 • Status på datainnsamling

Arbeidskrav 2:

Arbeidskravet består i å presentere avhandlingen ca en måned før innlevering, samt at studentene skal få tilbakemeldinger som de kan ta med seg i arbeidet med å sluttføre masteroppgaven.

Presentasjonen skal inneholde følgende:

 • Aktualisering
 • Formål
 • Problemstilling
 • Teoretisk rammeverk
 • Metodisk tilnærming
 • Funn/bidrag

Presentasjon skal være på om lag 10-15 minutter. Presentasjonen vil bli kommentert av en oppnevnt kommentator og andre tilhørere. Seminaret er obligatorisk for studentene som skal levere masteroppgaven gjeldende semester. Seminaret er også åpen for andre ansatte og studenter.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Re-sit examination

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic