spring 2024
BED-3100 Forretningsanalyse - 10 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid ol.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3075 Lønnsomhetsanalyse og inntektsstyring 5 stp

Course content

Forretningsanalyse handler om hvordan bruke kvantitative analytiske verktøy for å øke verdiskapningen i virksomheten. I kurset lærer man å anvende data og ulike modeller i beslutningsprosesser som omhandler strategiske, taktiske, operasjonelle og økonomiske problemstillinger ved bruk av statistiske verktøy slik som R og RStudio.

Emnet har følgende hovedtema:

 • Inntektsstyring
 • Segmentering
 • Prisfastsettelse
 • Sensitivitetsanalyser
 • Simuleringsteknikker
 • Produktdifferensiering
 • Hedonistisk og logistisk modellering

Objective of the course

Kandidaten skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante økonomiske- og administrative teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

 • Kandidaten har inngående kunnskap om de økonomiske grunnlaget for pristeori
 • Kandidaten har forståelse for den taktiske rollen til prising- og inntektsoptimering innenfor komplekse og dynamiske omgivelser.
 • Kandidaten har en oversikt over bransjene hvor prising- og inntektsoptimalisering har gitt konkurransefortrinn
 • Kandidaten har inngående kunnskap i sammenhengen mellom økonomiske modeller, data og økonometriske analyser.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende analytiske verktøy for å fastsette pris som ledd i beslutningsprosessen.
 • Kandidaten har utviklet gode analytiske ferdigheter for beslutningstaking for forskjellige organisasjonsformer.
 • Kandidaten kan identifisere, analysere og prosessere data som er nødvendig i en beslutningssituasjon.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan utføre uavhengige analyser samt presentere og kommunisere sine funn i en profesjonell kontekst.
 • Kandidaten er i stand til å bruke dataverktøy tikl å implementere og analysere virkelige problemer.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Emnet innebærer ulike undervisningsformer på campus, og varigheten kan variere fra 2-4 timer pr økt. Det stilles krav om at studenten er fysisk til stede på campus, da emnet er bygd opp slik at studenten deltar i arbeidskrav som innebærer samarbeid med andre studenter. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, praktiske seminarer, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger.

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke eksplisitt er beskrevet i emnebeskrivelsen eller i forelesningsplanen, eller lagt ut på Canvas.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 03.06.2024 09:00 (Hand out)
03.06.2024 15:00 (Hand in)
6 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Oblig Approved – not approved
Oblig Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic