spring 2024
BED-3099 Lønnsomhetsanalyse - 10 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid ol.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3075 Lønnsomhetsanalyse og inntektsstyring 5 stp
BED-3078 Verdsettelse 5 stp

Course content

Lønnsomhetsanalyse handler om hvordan finansiell og annen informasjon om foretaket kan anvendes av interne aktører i virksomheten som beslutningsgrunnlag for lønnsomhetsforbedringer. Vurdering av lønnsomhet er sentralt i kurset og temaer som regnskapsmessig lønnsomhet, økonomisk lønnsomhet, produktlønnsomhet og kundelønnsomhet vil bli gjennomgått.

Emnet har følgende hovedtema:

 • Produktlønnsomhet (ABC og tradisjonelle kalkyler)
 • Regnskapsanalyse og strategisk analyse.
 • Aktivitetsfokus og styring (ABM)
 • Kundelønnsomhet, kundesegmentering og markeder
 • Kostnadsestimering og kostnadsfordeling
 • Kapasitetskostnader
 • Kapitalkostnader
 • Segmentering

Objective of the course

Kandidaten skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante økonomiske- og administrative teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

 • Kandidaten kan analysere lønnsomhet for ulike aktiviteter, produkter, kunder og markedssegmenter og forholde seg kritisk til ulike metoder sett i lys av den historiske utviklingen innen fagområdet
 • Kandidaten har inngående kunnskap om sentrale verktøy innenfor fagområdet lønnsomhetsanalyser
 • Kandidaten har inngående kunnskap til oppsettet for et regnskap og om omgruppering av en balanse til analyseformål
 • Kandidaten kan anvende kunnskap fra lønnsomhetsanalyser for lønnsomhetsvurderinger i virksomheter og kan analysere problemstillinger rundt lønnsomhetsforbedringer

Ferdigheter

 • Kandidaten kan utføre regnskapsanalyser og foreta justeringer for å finne den reelle underliggende inntjeningen.
 • Kandidaten kan analysere lønnsomhet for ulike aktiviteter, produkter, kunder og markedssegmenter og forholde seg kritisk til ulike metoder sett i lys av den historiske utviklingen innen fagområdet.
 • Kandidaten kan anvende relevante produktkalkyler og metoder for estimering av kostnader for ulike formål og vurdere i hvilken grad disse gir et riktig bilde av virksomhetens lønnsomhet.
 • Kandidaten kan analysere lønnsomhet og anvende analysene i ulike beslutningssituasjoner i virksomheten.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister (revisor, finansinstitusjoner mm.) og allmennheten (ansatte, styremedlemmer mm.)
 • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Emnet innebærer ulike undervisningsformer på campus, og varigheten kan variere fra 2-4 timer pr økt. Det stilles krav om at studenten er fysisk til stede på campus, da emnet er bygd opp slik at studenten deltar i arbeidskrav som innebærer samarbeid med andre studenter. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, praktiske seminarer, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger.

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke eksplisitt er beskrevet i emnebeskrivelsen eller i forelesningsplanen, eller lagt ut på Canvas.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 14.05.2024 09:00 (Hand out)
14.05.2024 15:00 (Hand in)
6 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Oblig Approved – not approved
Oblig Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic