spring 2024
BED-3098 Lønnsomhets- og operasjonsanalyse - 10 stp

Type of course

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3063 Lønnsomhetsanalyse og prisstrategi 5 stp

Course content

Lønnsomhets- og operasjonsanalyse handler om hvordan finansiell-, markeds- og varelagerinformasjon kan anvendes av interne aktører i virksomheten som beslutningsgrunnlag for lønnsomhetsforbedringer. Sentralt i kurset står vurdering av lønnsomhet, herunder produkt- og kundelønnsomhet, inntekts- og varelagerstyring.

Emnet har følgende hovedtema:

Del 1. Lønnsomhetsanalyse

 • Produktlønnsomhet (tradisjonelle kalkyler og aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC))
 • Tidsdrevet ABC
 • Aktivitetsfokus og styring (ABM)
 • Kundelønnsomhet, kundesegmentering og markeder
 • Kostnadsestimering og kostnadsfordelinger
 • Kapasitetskostnader
 • Target Costing
 • Kaizen Costing

Del 2. Operasjonsanalyse

 • Etterspørselsprognoser
 • Priselastisitetsmodeller
 • Prissetting og inntektsoptimering
 • Varelagerstyring

Hva lærer du?

Kurset er todelt, hvor del 1 omhandler bruk av finansiell informasjon til lønnsomhetsvurderinger internt i virksomheten. Kjennskap til hvilke inntekter og kostander både produkter, aktiviteter, kunder og markedssegmenter skaper, vil være viktig for å forstå virksomhetens lønnsomhet. For mange virksomheter er ressursbruken i økende grad relatert til kunderettede aktiviteter. Kundelønnsomhetsanalyser brukes til å kartlegge hvilke kunder som bidrar til en bedrifts inntjening. Del 2 omhandler analyser for å maksimere inntekter og optimalisere varelager basert på etterspørsel. Dette gjøres ved bruk av modeller for å forutsi kundeatferd og prognostisere etterspørsel, beregne pris elastisiteter, prissetting og optimalisering av omfang av varer på lager basert på tilgjengelig kapasitet, etterspørsel og servicenivå.

Begge delene i emnet tar for seg hvordan analyse og optimering på kunde- og produktnivå kan bidra til virksomhetens strategi gjennom profitabilitets- og lønnsomhetsforbedringer.


Objective of the course

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

 • har avansert kunnskap om sentrale verktøy innenfor fagområdet lønnsomhetsanalyser, inntekts- og varelagerstyring, og spesialisert innsikt i produkt- og kundelønnsomhet, og utvalgte tema innen operasjonsanalyse
 • har inngående kunnskap om tradisjonelle produktkalkyler og ABC, lønnsomhetsanalyser for kundesegmenter, kostandsestimering og kostnadsfordeling, Target Costing, kapitalkostnader, modellering av etterspørsel, priselastisitet, prissetting, og modeller for styring og optimalisering av varelager

Ferdigheter

Kandidaten ...

 • kan analysere lønnsomhet for ulike aktiviteter, produkter, kunder og markedssegmenter og forholde seg kritisk til ulike metoder sett i lys av den historiske utviklingen innen fagområdet
 • kan anvende relevante produktkalkyler og metoder for estimering av kostnader for ulike formål og vurdere i hvilken grad disse gir et riktig bilde av virksomhetens lønnsomhet
 • kan analysere kundenes etterspørsel, prisfølsomhet og fastsette pris basert på disse og andre faktorer
 • Kan anvende relevante modeller for å optimalisere størrelsen på varelager slik som: EOQ (Economic Order Quantity), deterministiske og probabilistiske modeller

Generell kompetanse

Kandidaten ...

 • får generell analytisk trening knyttet til økonomiske forhold i bedriftene
 • kan analysere lønnsomhet og anvende analysene i ulike beslutningssituasjoner i virksomheten
 • kan anvende kvantitative metoder for fastsetting og justering av pris med tanke på økt lønnsomhet
 • kan anvende kvantitative metoder for å optimalisere mengden av varer på lager under forskjellige betingelser og forutsetninger som bidrag til virksomhetens lønnsomhet
 • kan utføre analyser innenfor lønnsomhet, inntekts- og varelagerstyring ved bruk av statistiske verktøy
 • kan holde seg oppdatert på den faglige utviklingen og bidra til nytenkning og innovasjon innen fagområdet lønnsomhets- og operasjonsanalyse

Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Forelesninger, presentasjoner, øvelser og gruppearbeid.

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 23.05.2024 09:00
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Arbeidskrav nr 1 løses individuelt Approved – not approved
Arbeidskrav nr 2 løses individuelt Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

To obligatoriske arbeidskrav individuelt som må bestås før en kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic