spring 2024
BED-3059 Strategisk analyse av bedrifter og næringer - 10 stp

Type of course

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Course content

Kurset vil fokusere på tre grunnleggende spørsmål innenfor det bedriftsøkonomiske området: 1) hvorfor opplever noen bedrifter suksess, mens andre ikke gjør det? 2) hva er årsaken til at prestasjonsforskjeller i noen caser er varige, mens de er midlertidige i andre tilfeller og 3) hvordan kan ledelsen bruke kunnskap om 1) og 2) til å formulere og implementere strategier som kan bidra til å forbedre prestasjonene til egen virksomhet.

I kurset legger vi særlig vekt på teorier som tar utgangspunkt i de ressursmessige forutsetningene en bedrift har for å kunne lykkes med ulike strategiske valg. Emnet i strategisk analyse fokuser på bedrifter og næringer som har stor betydning for verdiskapingen i Norge, det vil si reiseliv, sjømat, energi, handel og tjenesteyting.


Recommended prerequisites

BED-2003 Foretaksstrategi

Objective of the course

Hva lærer du? Etter bestått emne forventer vi at studentene skal ha oppnådd følgende lærings­utbytte:

Kunnskaper og forståelse:

  • Ha en bred og generell kunnskap om emnet foretaksstrategi, og dybdekunn­skap om et avgrenset tema som kan danne basis for en semesteroppgave.
  • Kunnskap og forståelse om hvordan praktiske problemstillinger kan forankres i strategiske teorier, modeller og analyser.

Ferdigheter:

  • Kunne arbeide selvstendig med å formulere strategiske problemstillinger og utføre strategiske analyser på grunnlag av faglige kunnskaper.
  • Kunne bruke den faglige kunnskapen som grunnlag for å utvikle foretaks­strategier i praksis.

Kompetanse:

  • Kunne kommunisere med ulike målgrupper om faglige og anvendte problemstillinger, analyser, konklusjoner og anbefalinger innenfor emnet.
  • Kunne fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i emnet strategisk analyse på selvstendig grunnlag.

Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Emnet blir lagt opp som en kombinasjon av forelesninger og artikkelpresentasjoner. Undervisningen er utformet i to deler.

Del I: Forelesninger av faglærer. Her blir studentene fortrolig med sentral litteratur, de vil få ideer til semesteroppgaver og innsikt i hvordan strategiske analyser kan bli utført.

Del II: Artikkelpresentasjon av studenter. Studentene skal presentere og diskutere en vitenskapelig artikkel som er relevant for tema som blir tatt opp.

Forberedelser:

Som student blir du oppfordret til å lese litteraturen som er gitt i forelesningsplanen du kommer til undervisning. Dette vil gjøre deg bedre forberedt til å stille spørsmål og delta i aktivt diskusjoner.


Schedule

Examination

Examination: Date: Weighting: Duration: Grade scale:
Oppgave 26.04.2024 14:00 (Hand in) 3/10 A–E, fail F
Skriftlig skoleeksamen 07.06.2024 09:00
7/10 4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Presentasjon av artikkel Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det er obligatorisk å presentere en artikkel sammen med en eller flere medstudenter på en forelesning.

Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Re-sit examination

Det arrangeres kun kontinuasjonseksamen på den fire times skriftlige skoleeksamen.
  • Earlier years and semesters for this topic