spring 2024
TEK-0510 Engelsk Forkurs - 0 stp

Type of course

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studieforberedende emne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning ved UiT campus Tromsø. Tilbys hvert vårsemester.


Course content

Emnet gir opplæring i lesing og skriving av fagtekster på korrekt engelsk.

Objective of the course

Kunnskaper:

 • Har kunnskap om engelsk som verktøy for god kommunikasjon.
 • Har kunnskap om akademisk skriving og engelsk fagspråk.
 • Kjenner til hvilken betydning kulturelle elementer har i kommunikasjonsprosesser.

Ferdigheter:

 • Kan skrive klart og grammatisk korrekt.
 • Kan lytte til, forstå og bruke akademisk språk i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster.
 • Kan bruke engelsk fagterminologi i skriftlig og muntlig kommunikasjon innenfor ulike ingeniørrelevante sammenhenger og formål.
 • Kan skrive resonnerende tekster, slik som drøftinger og utredninger.
 • Kan skrive ulike typer funksjonelle tekster tilpasset formål, mottaker og situasjon, slik som brev, søknader, e-post, notater, instruksjoner, sammendrag - av egne og andres tekster - og presentasjoner, med god sammenheng, struktur og flyt.
 • Kan planlegge, strukturere og holde presentasjoner og instruksjoner.

Generell kompetanse:

 • Kan på en selvstendig måte uttrykke seg skriftlig og muntlig i aktuelle sammenhenger relevant for en ingeniør.
 • Kan forstå og arbeide kritisk med engelskspråklige kilder og bruke slike kilder på en etterrettelig måte.

Language of instruction and examination

Engelsk

Teaching methods

Emnet har et arbeidsomfang tilsvarende 10 % av et helt studieår, og den timeplanfestete undervisningen utgjør til sammen 80 timer. I tillegg inngår selvstudium som er stipulert til 29 timer.

Emnet har 14 undervisningsuker fordelt over vårsemesteret. Det gis tre dobbelttimer timeplanfestet undervisning per uke gjennom hele vårsemesteret.

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, foredrag og prosjektarbeid.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 23.05.2024 09:00
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Arbeider Approved – not approved
Oppmøte Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • 3 godkjente obligatoriske arbeider
 • 80% registrert oppmøte i timeplanfestete undervisningsaktiviteter

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic