autumn 2024
BED-3013H Fordypningsemne - 10 stp

Type of course

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3013F Fordypning i bedriftsøkonomisk teori 10 stp
BED-3013 Fordypning i bedriftsøkonomisk teori 10 stp

Course content

Emnet er en forberedelse til masteroppgaven, og er et fordypnings- og integreringskurs for studenter på masternivå. Emnet gir fordypning i økonomistyring eller ledelse av menneskelige ressurser. Emnet oppsummerer også en del temaer som studentene har vært innom før, men mer i dybden, og det gir et springbrett for oppgaveskriving.

I tillegg gis studentene en praktisk og teoretisk innføring i arbeidet med en masteroppgave. Emnet skal derfor også gi praktiske råd for oppgaveskriving, samt gi studentene trening i å presentere sine egne oppgaveideer på en gjennomarbeidet måte. Emnet avsluttes med en semesteroppgave, som kan danne grunnlaget for skriving av masteroppgave påfølgende semester.


Objective of the course

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten…

 • har bred og generell kunnskap om forskning innenfor spesifisert fagområde og en dybdekunnskap om et avgrenset fordypningsområde
 • har avansert kunnskap om teoretiske konsepter og ideer relevant innenfor eget fordypningsområde
 • har inngående kunnskaper og forståelse av hvordan praktiske problemstillinger kan forankres i teoretiske begreper, teorier og modeller innen spesifisert fagområde
 • kan utvikle og presentere en problemstilling med utgangspunkt i et spesifisert fagfelts tradisjon og historie.

Ferdigheter:

Kandidaten…

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor spesifisert fagområde og kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan formulere problemstilling, og skriftlig fremstille og analysere relevante teorier relatert til problemstillingen
 • kan analysere og anvende ulike informasjonskilder/teoretiske bidrag til å formulere og strukturere relevante resonnementer for problemområdet en velger som fordypning og fokus for semesteroppgaven
 • kan utvikle et selvstendig, avgrenset og gjennomførbart forskningsprosjekt på grunnlag av faglige kunnskaper

Generell kompetanse:

Kandidaten…

 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger innenfor spesifisert fagområde
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre senere arbeidsoppgave
 • kan formidle en problemstilling innenfor eget fordypningsområde både til spesialister og til allmennheten
 • kan kommunisere med ulike målgrupper om faglige og anvendte problemstillinger, analyser, konklusjoner og anbefalinger innenfor emnet
 • kan på selvstendig grunnlag fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i emnet

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger, presentasjoner, gruppevis og/eller individuell veiledning. Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, presentasjoner o.l.

Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Oppgave 16.12.2024 14:00 (Hand in) Pass – fail

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Muntlig presentasjon Approved – not approved
Utkast til semsteroppgaven Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det er to arbeidskrav i dette emnet. Arbeidskravene kan løses individuelt eller i gruppe på inntil to studenter.

Arbeidskrav nr 1 består av en presentasjon som skal inneholde følgende:

 • Problemstilling
 • Aktualisering og begrunnelse for problemstilling
 • En oversikt over det teoretiske rammeverket
 • Mulig metodisk tilnærming

Presentasjonen presenteres/diskuteres enten på Campus Harstad eller Campus Alta eller på Teams.

Arbeidskrav nr 2 er utkast til semsteroppgaven. Det skal, individuelt eller i gruppe på 2 studenter, leveres et utkast til semesteroppgaven på omlag 20 sider dersom en student skriver alene og omlag 25 sider dersom 2 studenter skriver sammen. Dette danner utgangspunktet for tilbakemelding og vurdering av utkastet.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


More info about the assignment

Semesteroppgaven leveres individuelt eller i gruppe på to studenter. Oppgaven skal reflektere den individuelle fordypningen og inneholde et teoretiske rammeverk for oppgavens problemstilling. Semesteroppgaven skal følge standard i henhold til retningslinjer for skriving av masteroppgaver og være på omlag 20 sider kjernetekst for student og omlag 25 sider kjernetekst for to studenter i gruppe. Semesteroppgaven virderes til Bestått/Ikke bestått.

Det er ingen plagieringsproblematikk involvert når semesteroppgaven brukes som grunnlag for masteroppgaven, men masteroppgaven må for de aller fleste være en videreutvikling på grunn av kravene til kvalitet.


Re-sit examination

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic