autumn 2024
BED-3044H Økonomi- og virksomhetsstyring - 10 stp

Type of course

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring 5 stp
BED-3044 Økonomi- og virksomhetsstyring 10 stp
BED-3044F Økonomi- og virksomhetsstyring 10 stp

Course content

Økonomi- og virksomhetsstyring handler om å tilføre virksomheten konkurransekraft gjennom god beslutningsstøtte og god resurs- og prestasjonsstyring. Et viktig element er implementering av bedriftens strategier hvor økonomi- og virksomhetsstyring skal bidra med argumenter til konkrete beslutninger og tilrettelegging for selve strategiprosessen. Innenfor fagfeltet økonomi- og virksomhetsstyring inngår følgende komponenter:

 • Prestasjonsstyring, som omfatter utvikling, tilrettelegging og anvendelse av mekanismer for styring av atferd for å understøtte verdiskapningsprosessen.
 • Beslutningsstøtte, som omfatter fremskaffelse, analyse og kommunisering av verdiskapningsrelevant informasjon til beslutningsformål.
 • Ressursstyring, som omfatter bruk og utvikling av virksomhetens ressurser. Økonomistyring har fokus på utvikling, tilrettelegging og anvendelse mekanismer for styring av atferd for å understøtte verdiskapningsprosessen.

Objective of the course

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor økonomi- og virksomhetsstyring og spesialisert innsikt i hvordan ulike styringsverktøy benyttes i virksomheter
 • har inngående kunnskap om styringssystemer og en forståelse av hvordan ulike styringsverktøy kan brukes som et strategisk verktøy for å øke virksomhetens verdiskaping
 • har kunnskap om hvordan økonomi- og virksomhetsstyring som fagområde har utviklet seg over tid.

Ferdighet

Kandidaten

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor økonomistyringsfaget og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan analysere og forholde seg kritisk til bruken av ulike styringsverktøy og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan gjennomføre en selvstendig, avgrenset oppgave knyttet til en aktuell problemstilling fra et valgt case

Generell Kunnskap

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til utvikling, tilrettelegging og anvendelse av mekanismer for implementering av strategi og styring av atferd
 • kan fremskaffelse, analyse og kommunisere verdiskapningsrelevant informasjon til beslutningsformål
 • kan anvende kunnskap til utvikling og implementering av balansert målstyring
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker økonomistyringsfagets uttrykksformer.

Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Undervisningen gjennomføres i en kombinasjon av webinarer og ferdiginnspilt materiale. Noen læringsaktiviteter kan betinge deltakelse når disse gjennomføres.

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 06.12.2024 09:00
5 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Innlevering og presentasjon Approved – not approved
IKomp Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det skal gjennomføres inntil 4 innleveringer (inkl. muntlig presentasjon) som kan leveres i grupper på 2-3 deltagere. Nærmere kriterier vil bli gitt. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Re-sit examination

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic