autumn 2024
BED-3107 Organisasjoner, innovasjon og design - 10 stp

Type of course

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Course content

Vi står i dag overfor store utfordringer for å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling ved å balansere økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige forhold. Kjernearenaer for å operasjonalisere og iverksette bærekraftmålene er offentlige og private organisasjoner på ulike nivå. Organisasjoner utfordres dermed til å være innovative for å kunne realisere bærekraftige løsninger. For å forstå kompleksiteten som private og offentlige virksomheter står overfor, gir emnet en innføring i nyere organisasjonsteoretiske tilnærminger som legger vekt på at interaksjon mellom virksomheter og omgivelsene er sentral for verdiskaping. Videre retter emnet søkelys på hva samarbeidsdrevene innovasjonsprosesser er, og hvordan organisatorisk design kan legge til rette for slike prosesser. Litteratur som danner emnets kunnskapsgrunnlag bygger på teori som er utledet av norske og internasjonale forskningsaktiviteter. Følgende deltema belyses:

 • Betydningen av interaksjon mellom organisasjon og omgivelser for verdiskaping.
 • Samarbeidsevne innovasjonsprosesser i organisatoriske kontekster
 • Organisatorisk design og innovasjon

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • nyere organisasjonsteori som legger vekt på betydningen av interaksjon mellom virksomheter og omgivelsene for verdiskaping
 • hva innovasjonsprosesser i offentlige og private virksomheter innebærer
 • hvordan organisatorisk design kan fasilitere for samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser

Ferdigheter

Studenten kan:

 • reflektere kritisk over og anvende perspektiver, teorier og begreper for å analysere faglige problemstillinger
 • formulere faglige problemstillinger knyttet til innovasjonsprosesser i organisasjoner
 • samarbeide om å planlegge og å gjennomføre felles gruppeoppgaver

Generell kompetanse

Studenten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å:

 • delta i organisasjoners innovasjonsprosesser
 • legge til rette for deltakelse, læring og kommunikasjon i organisatoriske kontekster
 • planlegge for samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser i private og offentlige virksomheter

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Undervisningen gis gjennom synkrone og asynkrone læringsressurser. Det er en fysisk samling i semesteret (ved studiested), som legger vekt på oppstart av semesteroppgaven ved å etablere samarbeid i studentgrupper (synkron læringsressurs). Den øvrige undervisningen er nettbasert og organiseres gjennom læringsplattformen Canvas som webinar (i dette emnet som synkron læringsressurs), videoer og podkaster (asynkrone læringsressurser).

Emnet stiller krav til selvstendig arbeid som skal vise forståelse, refleksjon og modning (jf. https://lovdata.no/forskrift/2005-12-01-1392/§6). I tillegg stilles det krav til gode samarbeidsevner da semesteroppgaven utføres av flere studenter som obligatorisk gruppearbeid i studentgrupper (2-3 studenter per gruppe). Gruppearbeidet foregår gjennom hele semesteret. Det forutsettes at studentene har tilgang til pc, kunnskap om grunnleggende programvare og tilgang til internett.


Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Oppgave 02.12.2024 14:00 (Hand in) A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Obligatorisk arbeidskrav Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Obligatorisk arbeidskrav i gruppe på 2-3 studenter.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


More info about the assignment

Skriftlig semesteroppgave i gruppe på 2-3 studenter.

Semesteroppgaven leveres ut i starten av semesteret og studentene arbeider med denne gjennom hele semesteret fram til en på forhånd gitt innleveringsfrist ved slutten av semesteret.

Semesteroppgaven teller 100 prosent av karakteren.


Re-sit examination

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic