autumn 2024
BED-3108 Strategisk innovasjonsledelse - 10 stp

Type of course

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3056F Innovasjonsledelse 8 stp
BED-3039 Endringsledelse 2 stp
BED-3039H Endringsledelse 2 stp

Course content

Innovasjon er en drivende kraft i utviklingen av alle typer organisasjoner, fra småbedrifter til store offentlige foretak. Strategisk ledelse av innovasjonsprosesser og -prosjekter er ofte utfordrende og krever gode kunnskaper av de som har ansvar for dette. I dette kurset vil studentene få innsikt i teorier og metoder som er relevante for å lykkes med strategisk innovasjonsledelse. Det legges opp til en aktiv læringsprosess i emnet hvor studentene gjennom ett arbeidskrav og to deleksamener må koble teori og praktiske problemstillinger fra reelle, lokale case-bedrifter.

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

  • Kandidaten har avansert kunnskap om innovasjon og spesialisert innsikt i strategisk innovasjonsledelse
  • Kandidaten har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metoder knyttet til strategisk innovasjonsledelse
  • Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i innovasjonsfagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

  • Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike innovasjonslitteraturen og anvende denne til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • Kandidaten kan bruke eksisterende teorier og metoder innen innovasjonsfaget til å løse praktiske problemer

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen strategisk innovasjonsledelse på nye områder
  • Kandidaten kan kommunisere med ulike målgrupper om innovasjonsfaglige tema
  • Kandidaten kan bidra til nytenkning
  • Kandidaten kan bidra i innovasjonsprosesser og -prosjekter

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger, videoer, webinarer, gruppearbeid og case.

Schedule


More info about the coursework requirements

Kurset inneholder ett (1) obligatorisk arbeidskrav som løses i grupper på 2-3 personer.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic