autumn 2024
BED-3109 Innovasjon og samskaping - 10 stp

Type of course

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet er tilgjengelig for undervisning og eksamen fra høsten 2025.


Course content

Emnet retter søkelys på virksomheters verdiskapende prosesser med et spesielt søkelys på innovasjon og samskaping. Gjennom kurset vil studentene lære om hvordan samskaping kan bidra til innovasjon og hvilken rolle prosjekter spiller som arenaer for innovasjon. Emnet gir aktuell og etterspurt kompetanse knyttet til framtidige innovasjonsprosesser, hva organisasjoner kan gjøre for å tilrettelegge for samskaping mellom aktører på ulike nivå (mikro, meso og makro) i privat og offentlig sektor, og hvordan deltakelse fra ulike interessenter kan bidra til utvikling av nye løsninger tilpasset dagens utfordringer, herunder bærekraft.

Følgende deltema belyses: Perspektiver på samskapning av verdi, samskaping som utgangspunkt for å forstå innovasjon, og prosjekt som arena for innovasjon.


Objective of the course

Etter å ha fullført og bestått emnet, skal du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper om:

  • Samskaping av verdi.
  • Prosjekter og verdiskaping.
  • Samskaping som utgangspunkt for organisasjoners verdiskaping.

Ferdigheter:

  • Bruke tilegnede kunnskaper om samskaping til å vurdere utfordringer knyttet til innovasjonsprosesser.
  • Vurdere ulike tilnærminger til verdiskaping og perspektiver på verdi som bæres fram av aktører med ulike interesser og ressurser.
  • Vurderer prosjekt som arena for innovasjon i virksomheten.

Kompetanse:

  • Utvikle strategier som tilrettelegger for samskapingsprosesser.
  • Utfordre etablert kunnskap om verdiskaping gjennom kritisk refleksjon over ulike perspektiver på verdi.
  • Vurdere og ta beslutninger til hvordan samskaping kan være relevant for å realisere mål knyttet til utvikling av bærekraftige løsninger som skal gagne virksomheten og samfunnet ellers.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Undervisningen gis gjennom asynkrone (for eksempel video, podkaster) og synkrone (for eksempel webinar) læringsressurser som vil være tilgjengelig i emnets virtuelle klasserom. Emnet stiller krav til selvstendig arbeid som skal vise forståelse, refleksjon og modning (jf. https://lovdata.no/forskrift/2005-12-01-1392/§6). I tillegg stilles det krav til gode samarbeidsevner da studentene må levere en semesteroppgave i grupper på 2-3 personer hvor emnets pensum knyttes opp mot en problemstilling. Deltakelse på emnet forutsetter at studentene har gode kunnskaper om grunnleggende programvare og tilgang til internett med god bredbåndsbredde.

Schedule

More info about the coursework requirements

Obligatorisk arbeidskrav i gruppe på 2-3 studenter.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


More info about the assignment

Skriftlig semesteroppgave i gruppe på 2-3 studenter.

Semesteroppgaven leveres ut i starten av semesteret og studentene arbeider med denne gjennom hele semesteret fram til en på forhånd gitt innleveringsfrist ved slutten av semesteret.

Semesteroppgaven teller 100 prosent av karakteren.


Re-sit examination

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic