autumn 2024
BLU-1022 Kunst, kultur og kreativitet - 20 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for studenter på barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BLU-1002 Kunst, kultur og kreativitet 20 stp
BLU-1012 Kunst, kultur og kreativitet 20 stp
BLU-1002S Kunst, kultur og kreativitet 20 stp
BLU-1002F Kunst, kultur og kreativitet 20 stp
BLU-1102 Kunst, kultur og kreativitet 20 stp

Course content

I emnet vektlegges praktisk skapende arbeid med ulike uttrykksformer, samt refleksjon og metodiske valg. Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i forming, musikk og drama i tillegg til erfaringer med tverrfaglige estetiske prosjekter og ledelse av kreative prosesser. Tema-/prosjektarbeid knyttes til praksis i barnehage.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Objective of the course

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • hvordan kunst, kultur og kreative prosesser kan bidra til alle barns opplevelser, utforsking, undring og læring
 • didaktiske forutsetninger og kunstneriske uttrykk som har betydning for aktiviteter i drama, forming og/eller musikk
 • barns utvikling innenfor musikk, skapende arbeid og dramatisk lek
 • barnekultur og kulturarvens perspektiv, spesielt i norsk og samisk kultur, men også i flerkulturelle perspektiv
 • skapende arbeid innen digitale former og uttrykk

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende grunnleggende metoder og teknikker innenfor drama, forming og musikk og kunne utforske disse i samspill med barn
 • ta hensyn til de didaktiske forutsetningene i sitt planarbeid, herunder hensynet til barn og barnegrupper med ulik alder og sammensetning
 • bruke improvisasjon i lek og læring
 • fremme barns estetiske danning gjennom å legge til rette for kunst- og kulturopplevelser
 • strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser og uttrykk
 • anvende digitale verktøy i skapende prosesser

Generell kompetanse

Studenten:

 • planlegger, leder, dokumenterer og vurderer kreative prosesser for og med barn
 • stimulerer barns skaperglede og mestringsfølelse
 • reflekterer over og begrunner bruken av estetiske fag i barnehagen
 • leder medarbeidere i estetiske prosjekt og temaarbeid
 • forstår barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell
 • ivaretar mangfold og medvirkning i skapende aktiviteter og ser barn som kompetente deltakere
 • har forståelse for hvordan kulturarven påvirker barns ulike uttrykksformer

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Teaching methods

Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske, tverrfaglige og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger pedagogisk ledelse.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningen går over to semester.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Schedule

Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Praktisk eksamen 4 Dager A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Praksis Approved – not approved
Tilstedeværelse Approved – not approved
Praktisk oppgave Approved – not approved
Skriftlig oppgave Approved – not approved
Estetisk produksjon Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Obligatoriske arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne i barnehagen om arbeidet i praksis
 • krav om tilstedeværelse (100 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • bestått praksis i emnet
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:
  • planlegge, lede og gjennomføre tema-/prosjektarbeid i barnehagen (hvor fagområdene musikk, forming og drama inngår). Plan og evaluering skriftliggjøres
  • et refleksjonsnotat der studentens læring og erfaring fra praksis knyttet til Kunst, kultur og kreativitet er tema (om lag 800 ord)

Obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet (i samarbeid med praksislærer)
 • individuell skriftlig oppgave om de estetiske fagenes betydning i barnehagen (ca. 1500 ord)
 • gjennomføring av estetisk prosjekt. Lengde vil variere ut ifra gruppestørrelse og prosjektets egenart. Prosjektperioden avsluttes med visning for eller med barnehagebarn
 • praktisk oppgave knyttet til drama, forming og musikk

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer.


More info about the practical exam

Praktisk gruppeeksamen (4-6 studenter).

Studentene får i oppgave å lage et estetisk uttrykk for barn. Det kan være en konsert, utstilling eller forestilling der musikk, drama og forming inkluderes. Det gis 3 dagers forberedelsestid. Den praktiske eksamenen avsluttes med en gruppesamtale. Det gis gruppekarakter.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic