autumn 2024
BLU-1024 Barns utvikling, lek og læring - 20 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for studenter på barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BLU-1001F Barns utvikling, lek og læring 20 stp
BLU-1014 Barns utvikling, lek og læring 20 stp
BLU-1001 Barns utvikling, lek og læring 20 stp
BLU-1001S Barns utvikling, lek og læring 20 stp
BLU-1004 Barns utvikling, lek og læring 20 stp
BLU-1004S Barns utvikling, lek og læring 20 stp
BLU-1004F Barns utvikling, lek og læring 20 stp

Course content

Emnet skal gi forståelse og innsikt som barnehagelæreren må ha for å kunne legge til rette for og lede lek-, lærings-, omsorgs- og danningsprosesser. Læreplanteori og didaktikk behandles i lys av barnehagens rammeplan.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 15 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Objective of the course

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • barnehagelæreryrket, pedagogisk leders rolle og profesjonskompetanse
 • aktuelle teorier og forskning om omsorg, i forhold til barn, medarbeidere og foresatte, barns utvikling, lek, læring og danning i et samfunn preget av mangfold, samt fange opp barn som trenger ekstra hjelp og støtte
 • leken som fenomen i barndommen og som en arena for læring, vennskap, relasjoner og samspill
 • styringsdokumenter og planverk for barnehagen
 • didaktikk og didaktikkens betydning for barnehagens virksomhet
 • observasjon og pedagogisk dokumentasjon i arbeidet med å ivareta barns leke- og læringsprosesser
 • hvordan ulike læringsmiljø kan bidra til barns lek-, lærings- og mestringsopplevelser
 • hvordan barns selvoppfatning og selvforståelse utvikles gjennom ulike erfaringer, for eksempel knyttet til kjønn
 • samiske perspektiver og barndom og på barns utvikling, lek og læring

Ferdigheter

Studenten kan:

 • ta utgangspunkt i didaktiske forutsetninger i sitt pedagogiske arbeid
 • lede arbeidet med å skape et stimulerende miljø for barns utvikling, lek og læring
 • bruke faglig kunnskap i samhandling med andre i ulike omsorgs- og læringsarenaer
 • arbeide med realisering av barns medvirkning i barnehagen
 • vurdere og reflektere over og begrunne eget pedagogisk arbeid i lys av praksiserfaringer og teori
 • anvende ulike observasjonsteknikker
 • utforske pedagogisk bruk av digitale verktøy
 • reflektere over hvordan mangfold med særlig vekt på det samiske kan være en ressurs i det pedagogiske arbeidet
 • skape og bruke ulike omgivelser og materiell inne og ute for barns utforskning, sansestimulering og mestringsopplevelser

Generell kompetanse

Studenten:

 • tar ansvar for og viser grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns behov og læringsmuligheter
 • reflekterer kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til ledelse av pedagogisk arbeid med barn
 • reflekterer over sin fremtidige rolle som barnehagelærer og leder
 • formidler egen pedagogisk kompetanse
 • formidler fagkunnskap skriftlig i samsvar med krav til akademiske tekster

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Teaching methods

Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger. Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis. Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger pedagogisk ledelse.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningen går første semester.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 25.11.2024 09:00 (Hand out)
29.11.2024 14:00 (Hand in)
5 Dager A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Praksis Approved – not approved
Tilstedeværelse Approved – not approved
Skrivekurs med skriftlig innlevering Approved – not approved
Refleksjonsnotat Approved – not approved
Skriftlig gruppeoppgave og muntlig fremlegg Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Obligatoriske arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne i barnehagen om arbeidet i praksis
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • krav om tilstedeværelse (100 %)
 • bestått praksis i emnet
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:

  • observasjon av barn i sosialt samspill i ulike situasjoner. Observasjonene skriftliggjøres og diskuteres under oppsatt veiledning
  • studenten planlegger og leder leke og/eller læringsaktiviteter. Aktiviteter gjennomføres med to barnegrupper av ulik gruppestørrelse. Plan og evaluering skriftliggjøres
  • et refleksjonsnotat der studenten skal reflektere over hva pedagogisk ledelse i møte med barn og barnegrupper innebærer (om lag 800 ord)

Obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet (i samarbeid med praksislærer)
 • gjennomført skrivekurs og individuell skriftlig innlevering i forbindelse med skrivekurset (omfang 1000-1500 ord)
 • individuelt refleksjonsnotat om barns læring tilknyttet hverdagssituasjoner i barnehagen (omfang om lag 800 ord)
 • skriftlig gruppeoppgave med utgangspunkt i dokumentasjon fra praksis av barns leke- og/eller læringsaktiviteter (praksisfortelling, foto, dokumenter e.l.). Omfang om lag 2000 ord. Gruppeoppgaven er utgangspunkt for muntlig fremlegg i gruppe med felles refleksjon i plenum. I forkant av arbeidet med skriftlig oppgave skal gruppene ha en faglig samtale med faglærer

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic