autumn 2024
FRI-1436 Veiledning i friluftsliv 1 - 10 stp

Type of course

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FRI-1440 Arktisk friluftsliv og veiledning 1 10 stp

Course content

Veiledning i friluftsliv 1 tar for seg ulike perspektiver knyttet til veiledning, ledelse og læring i friluftsliv. Emnet gjennomføres i høstsemesteret. Sentralt i emnet er utvikling av leder/veilederrollen, tilrettelegging for læring og opplevelse i friluftsliv samt formidling. Hensyn til sikkerhet og å kunne ta ansvar for seg selv og en gruppe ute i natur er vesentlig. Finnmarks lokale natur og kultur tas i bruk i undervisningen og turer og aktiviteter i emnet legges til ulike naturtyper. Arbeidsmåten og organiseringen av emnet preges av aktivt friluftsliv og studentaktive læringsaktiviteter.

Objective of the course

Kunnskap

 • Forklare varierte perspektiver og begreper knyttet til ledelse og veiledning i friluftsliv.
 • Gjøre rede for sentrale metoder og verktøy innen ledelse, veiledning og samarbeid.
 • Forklare kunnskapsgrunnlaget for ulike praktiske ferdigheter som kreves for å ha ansvar for en gruppe i arktisk natur.
 • Begrunne pedagogiske metode for læring i natur.
 • Innsikt i stedegen natur, kultur og naturbruk.

Ferdigheter

 • Utføre ledelse og veiledning i friluftsliv på et grunnleggende nivå.
 • Tilrettelegge for god læring, samhandling og opplevelser gjennom friluftsliv.
 • Ivareta grunnleggende sikkerhet for grupper ved gjennomføring av turer og aktiviteter.
 • Vise ansvar og forståelse for stedegen natur og kultur gjennom planlegging, utøvelse og formidling av friluftsliv.
 • Anvende en ferdselsetnografisk tilnærming til veiledning i friluftsliv.

Generell kompetanse

 • Utøve og videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i leder- og veilederrollen.
 • Vise innsikt i og kunne anvende ulike arbeidsmetoder for ledelse og veiledning i friluftsliv basert på kunnskap, erfaring og teori.
 • Vise forståelse for sammenhengen mellom teori, praksis og formidling av friluftsliv.
 • Anvende og reflektere over samarbeidsferdigheter og gruppedynamiske prosesser for å skape opplevelser og læring.
 • Reflektere over bærekraftige friluftslivspraksiser.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Undervisningen vil bli gitt i form av forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av turer, egenferder, forelesninger, seminarer, gruppeoppgaver, selvstendig studentarbeid, egenstudier, digital undervisning og praktisk aktivitet. Det stilles krav til aktiv og konstruktiv deltakelse i både lærerstyrt undervisning og studentstyrt arbeid. Det er stor grad av samarbeid i grupper hvor studentene i fellesskap skal tilrettelegge for turer, undervisningsopplegg og formidling av friluftsliv.

Schedule

Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 30 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Deltagelse i forelesninger og undervisning Approved – not approved
Turer og prosjekter Approved – not approved
For/etterarbeid for turer og prosjekt Approved – not approved
Tester og skriftlig arbeid Approved – not approved
Muntlig presentasjon Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • aktiv deltakelse på forelesninger og undervisning (80%)
 • aktiv deltakelse på turer og prosjekter (100%)
 • aktiv deltakelse på for- og etterarbeid til turer og prosjekter. For- og etterarbeid inkluderer planlegging, evalueringer og refleksjonsarbeid både i grupper og individuelt (100%)
 • praktiske ferdighetstester og skriftlige arbeid
 • muntlig presentasjon av artikkel fra pensum samt gi tilbakemelding på medstudenters presentasjon.

I undervisningsplanen fremgår det hva som er retningslinjer for de ulike arbeidskravene.


More info about the oral exam

Individuell muntlig eksamen basert på innleverte arbeidskrav, ca 30 min.

Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet
 • Earlier years and semesters for this topic