autumn 2024
HEL-6321 Profesjonelle barnesamtaler - 10 stp

Type of course

Videreutdanning på mastergradsnivå. Emnet er samlingsbasert og går over ett semester. Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter.

Admission requirements

  • Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.
  • GSK, vitnemål fra videregående

Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter.

Ved for mange kvalifiserte søkere, foretas loddtrekning blant disse.


Course content

Videreutdanningen omhandler teori og metode om strukturerte dialogbaserte samtaler med barn i ulike profesjonelle sammenhenger. Undervisningen inneholder praktiske øvelser i dialogbaserte barnesamtaler som har undersøkende eller utviklingsstøttende formål. Dette relateres til helse-, sosial- eller skolefaglige kontekster. Studentene lærer hvordan barn kan inkluderes i undersøkelse, vurdering og planlegging av utviklings- og hjelpetiltak innenfor skole, barnevern og helsetjenester.

Objective of the course

Etter bestått skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

• Kunne redegjøre for prinsipper for dialogbaserte samtaler med barn. Herunder samtalens faseinndeling, kommunikative strategier som kan anvendes og betydningen av disse.

• Kunne redegjøre for progresjon i en undersøkende samtale.

• Kunne redegjøre for kjennetegn ved den utviklingsstøttende samtalen.

• Kunne redegjøre for forskjeller på undersøkende og utviklingsstøttende samtaler.

• Ha en grunnleggende kjennskap til barns utvikling og egenskaper som kan ha betydning for tilpasning av samtale til det enkelte barn sine forutsetninger

Ferdigheter:

• Kunne planlegge og gjennomføre en dialogbasert barnesamtale

• Kunne tilpasse en samtale til det enkelte barns utviklingsnivå og forutsetninger

• Kunne vurdere og avgrense egen rolle i undersøkelse av saker. Studenten skal være i stand til å evaluere egen praksis.


Language of instruction and examination

norsk

Teaching methods

Undervisningen er samlingsbasert med to samlinger à 4 dager i løpet av semestret. Undervisningen baseres på forelesninger, øvelser og gruppeundervisning. Det gis individuell veiledning på profesjonell barnesamtale som studenten gjennomfører mellom første og andre samling.

Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Oppgave 25.11.2024 14:00 (Hand in) Pass – fail

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Tilstrekkelig deltakelse på samlingene Approved – not approved
Refleksjonsnotat Approved – not approved
Barnesamtale og videoopptak Approved – not approved
Skriftlig plan for barnesamtalen Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

  • minimum 75 % deltagelse på alle samlingene
  • til første samling skal studenten levere et kort individuelt skriftlig refleksjonsnotat
  • mellom samlingene skal studenten gjennomføre en profesjonell barnesamtale og dokumentere denne ved videoopptak
  • studenten skal utarbeide en skriftlig plan for den profesjonelle barnesamtalen. Planen angir samtalens formål og beskrivelse av metode

More info about the assignment

Eksamen består av en oppsummerende tekst, hvor studenten evaluerer sin egen læringsprosess ut fra læringsutbyttebeskrivelsene. I teksten skal studenten knytte egne refleksjoner om barnesamtaler til pensumlitteraturen.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic