autumn 2024
IDR-1325 Trenings- og bevegelseslære - 20 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-1525 Trenings- og bevegelseslære 20 stp
IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening 20 stp
IDR-1522 Trenings- og bevegelseslære med basistrening 20 stp
IDR-1311 Trenings- og bevegelseslære med basistrening 20 stp
IDR-1225 Trenings- og bevegelseslære 20 stp
IDR-1310 Basistrening 10 stp
IDR-1120 Trenings- og bevegelseslære 10 stp

Course content

Treningslære skal gi grunnleggende kunnskap om treningsprinsipper og treningsmetoder for å kunne utvikle grunnleggende fysiske egenskaper (styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, teknikk, koordinasjon og utholdenhetstrening). Emnet gir grunnleggende kunnskap om det fysiologiske grunnlaget for prestasjon i idrett og hvordan kroppen reagerer på trening. Emnet gir også kunnskap om hvordan trening planlegges og struktureres i ulike perioder. Undervisningen inkluderer praktiske økter som skal gi studentene erfaring og anvendelse av de grunnleggende prinsippene og metodene som har til hensikt å utvikle egenskaper og ferdigheter.

Bevegelseslære skal belyse generelle prinsipper som gjelder for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser, og gi innsikt i anvendelse av slike prinsipper i tilknytning til idrettsaktiviteter.

Følgende tema blir belyst:

 • Generell- og praktisk treningslære
 • Treningsplanlegging
 • Kroppens oppbygning og funksjon
 • Mekaniske prinsipper for bevegelse

Objective of the course

Kunnskap

 • Beskrive og vise i praksis grunnleggende treningsprinsipper og metoder
 • Forklare og vise ulike former for trening med hensyn til ulike alders- og prestasjonsnivå
 • Forklare generell fysiologi som grunnlag for riktig trening
 • Forklare og beskrive kroppens oppbygning og funksjon
 • Forklare generell biomekanikk som grunnlag for å vise hensiktsmessige bevegelser

Ferdigheter

 • Beherske treningsplanlegging og anvende ulike former for trening for ulike målgrupper
 • Beherske treningsprinsipper og metoder for øving av fysiske egenskaper
 • Kunne analysere teknikk og bevegelsesløsninger i idrett og trening
 • Kunne beskrive hensiktsmessig kroppsbruk i bevegelse og i ulike idrettsøvelser

Generell kompetanse

 • Forstå og kritisk diskutere hvordan en kan trene for å utvikle egenskaper og ferdigheter
 • Se betydningen av prinsippene for hensiktsmessig bruk av kroppen i bevegelse
 • Forstå hvordan ulike muskler samarbeider ved bevegelser og i idrettsøvelser
 • Anvende prinsipper for planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Teaching methods

Emnet vil bli holdt i forelesnings- og seminarform, med lærerstyrte fellestimer, aktiv studentmedvirkning og fremlegg av oppgaver. En legger opp til både praktisk og teoretisk tilnærming til fagstoffet i form av forelesning, gruppearbeid og praktiske øvelser. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle- og gruppeoppgaver og det vil være både lærer-initiert og student-initiert opplæring. Arbeid med teoretisk oppgaver og praktiske øvelser/metoder er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i faget.

For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 28.11.2024 09:00
6 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Treningslære Approved – not approved
Bevegelseslære Approved – not approved
Deltakelse i undervisning Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Treningslære:

 • Studentene skal individuelt planlegge og gjennomføre en treningsperiode på minimum 4 uker med målsetting om å påvirke prestasjonen innenfor en selvvalgt idrett. Det kan også velges å gjennomføre opplegget med sikte på å utvikle en eller flere av følgende egenskaper: styrke, spenst, hurtighet, utholdenhet, koordinasjon, teknikk, bevegelighet. Studentene skal levere en rapport fra treningsopplegget (maks 10 sider).

Bevegelseslære:

 • Gruppeoppgave i teknisk, mekanisk og organisk analyse av en bevegelse eller idrettsøvelse som involverer flere muskelgrupper. Studentene presenterer arbeidet gruppevis for resten av klassen.

Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic