autumn 2024
IDR-1430 Idretter 2 - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne, men er tilrettelagt for studenter med studierett bachelor idrettsvitenskap. Emnet er forbeholdt disse dersom antall studenter overstiger 25 ved hvert campus.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Studentene må ha forkunnskaper tilsvarende «Idretter 1».


Course content

Emnet omhandler rollen som trener, instruktør og/eller veileder, og skal gi kunnskap om idrett og trening som praksisfelt. Gjennom et utvalg idrettsaktiviteter skal studenten tilegne seg praktisk erfaring, egenferdighet, teoretisk kunnskap og formidlingsferdigheter som gir helhetlig kompetanse i lærings- og utviklingsprosesser i idrett, trening og fysisk aktivitet.

Recommended prerequisites

IDR-1212 Idretter 1, IDR-1321 Idretter 1

Objective of the course

Kunnskap

 • Beskrive ulike aktiviteters særtrekk og egenart basert på relevant faglitteratur og egen erfaring
 • Vise forståelse for likheter og forskjeller mellom ulike aktivitetsformer
 • Forklare grunnleggende didaktiske virkemidler

Ferdigheter

 • Identifisere sentrale didaktiske utfordringer i idrett og trening
 • Kunne identifisere og analysere arbeidskrav i ulike idretter
 • Påvirke teknikk og bevegelsesløsninger i ulike aktiviteter
 • Formidle aktiviteter for ulike målgrupper i enkelte idretter

Kompetanse

 • Kritisk forståelse for sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling i idrett
 • Beherske aktivitet- og øktledelse; herunder planlegging og gjennomføring
 • Kunne håndtere evaluering- og vurderingsprosesser; herunder observasjon og tilbakemelding

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Teaching methods

For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, ferdighetstrening, oppgaver og selvstudium.

Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, evne til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærer- og studentinitiert opplæring, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske eller treningsteoretiske tilnærminger.


Schedule

Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 40 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Obligatorisk undervisning Approved – not approved
Godkjent mappe Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen, samt i undervisning organisert som seminar. Det vil komme frem av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Gjennom semesteret skal studentene dokumentere utførte praktiske og teoretiske oppgaver som til sammen danner en mappestruktur. Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • 80% deltagelse i praktisk undervisning.
 • Opparbeidet og godkjent mappe bestående av dokumentasjon på utførte praktiske og teoretiske oppgaver.

More info about the oral exam

Individuell muntlig eksamen (ca 40 min) med utgangspunkt i innlevert mappe.

Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic