autumn 2024
IDR-1525 Trenings- og bevegelseslære - 20 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199. Enkeltemnestudenter må fremlegge politiattest på grunn av aktivitet for barn og unge.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening 20 stp
IDR-1522 Trenings- og bevegelseslære med basistrening 20 stp
IDR-1311 Trenings- og bevegelseslære med basistrening 20 stp
IDR-1225 Trenings- og bevegelseslære 20 stp
IDR-1325 Trenings- og bevegelseslære 20 stp
IDR-1310 Basistrening 10 stp
IDR-1120 Trenings- og bevegelseslære 10 stp

Course content

Treningslære skal gi grunnleggende teoretisk og praktisk innsikt i treningsprinsipper og treningsmetoder for å kunne utvikle fysiske egenskaper. Emnet gir grunnleggende kunnskap om det fysiologiske grunnlaget for prestasjon i idrett og hvordan kroppen reagerer på trening. Emnet gir også kunnskap om hvordan trening planlegges og struktureres i ulike perioder.

Bevegelseslære skal gi kunnskap om kroppens anatomi, samt belyse generelle prinsipper som gjelder for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser. Denne kunnskapen skal gi innsikt i anvendelse av slike prinsipper i tilknytning til utførelse av idretter.

Følgende tema blir belyst:

Treningslære og fysiologi

 • Utholdenhetstrening
 • Styrke, spenst og hurtighet
 • Koordinasjon, teknikk og bevegelighet
 • Treningsplanlegging
 • Vekst og utvikling

Anatomi

 • Kroppens ledd og sentrale muskelgrupper
 • Leddets oppbygging
 • Bevegelsesretninger
 • Muskler som er viktige i ulike bevegelsesretninger
 • Musklenes utspring, feste og funksjon

Bevegelseslære

Spesiell vekt på å forstå hensiktsmessige bevegelsesløsninger i øvelser og idretter der det inngår:

 • Løft
 • Løp
 • Sats
 • Svev og landing
 • Kast og mottak

Objective of the course

Kunnskap

 • Beskrive og vise i praksis grunnleggende treningsprinsipper og metoder
 • Forklare og vise ulike former for trening med hensyn til ulike alders- og prestasjonsnivå
 • Forklare generell fysiologi som grunnlag for riktig trening
 • Forklare og beskrive kroppens oppbygning og funksjon
 • Forklare generell bevegelseslære som grunnlag for å vise hensiktsmessige bevegelser

Ferdigheter

 • Beherske grunnleggende treningsplanlegging og anvende ulike former for trening for ulike målgrupper
 • Kunne analysere og vise teknikk og bevegelsesløsninger i ulike idretter
 • Utføre og mestre hensiktsmessig kroppsbruk i bevegelse og i ulike idrettsøvelser

Generell kompetanse

 • Forstå og kritisk diskutere hvordan en kan trene for å utvikle egenskaper og ferdigheter
 • Se betydningen av prinsippene for hensiktsmessig bruk av kroppen i bevegelse
 • Forstå hvordan ulike muskler samarbeider ved bevegelser og i idrettsøvelser
 • Anvende prinsipper for planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Teaching methods

Emnet gis med nettundervisning og fysiske samlinger i Alta. Studiet vil delvis gis på digital plattform, og undervisningen vil inneholde ulike digitale verktøy. Det vil være aktiv studentmedvirkning og fremlegg av gruppeoppgaver på samlinger. En legger opp til både praktisk og teoretisk tilnærming til fagstoffet i form av forhåndsinnspilte forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling, dvs. utvikle evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærer-initiert og student-initiert opplæring.

Det vil være minimum 2 samlinger i Alta. Arbeidet på digital plattform skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet på samlingene og i lærebøkene. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for oppgaver og arbeidskrav gjennom hele studiet.

Arbeid med teoretisk oppgaver og praktiske øvelser/metoder er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i faget. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.


Schedule

Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 40 Minutter Pass – fail

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Treningslære Approved – not approved
Bevegelseslære Approved – not approved
Deltakelse på samlinger Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det kreves minimum 80% aktiv deltakelse på de fysiske samlingene i Alta. Noen av modulene og arbeidskravene må være fullført eller godkjent før samling 1 og 2. Videre kreves det at studentene leverer en rekke selvstendige arbeid. Studentene vil i løpet av emnet opparbeide seg en systematisk samling studentarbeider (mappe) som viser innsats, framskritt og prestasjoner innenfor de sentrale temaene. Hver innlevering må godkjennes. Ved ikke godkjent arbeidskrav får studenten mulighet til å levere arbeidskrav en (1) gang til.

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent i egen samlet mappe, før studenten kan framstille seg til eksamen:

Treningslære:

 • Studentene skal individuelt planlegge og gjennomføre en treningsperiode på minimum 6 uker. Studentene skal levere en rapport fra treningsopplegget.
 • Innleveringer i tilknytning til de mest sentrale tema som gjennomgås
 • Planlegge og gjennomføre basistrening for medstudenter, en breddeidrettsgruppe eller en gruppe med idrettsutøvere.

Bevegelseslære:

 • Gruppeoppgave i teknisk, mekanisk og organisk analyse av en bevegelse eller idrettsøvelse som involverer flere muskelgrupper
 • Analyse av et spesielt ledd. Studentene presenterer arbeidet gruppevis
 • Begrepstest

More info about the oral exam

Individuell muntlig eksamen som tar utgangspunkt i studentens mappearbeid gjennom emnet.

Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic