autumn 2024
IDR-2231 Testing, analyse og målemetoder - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått Trenings- og bevegelseslære (minimum 10 sp) eller tilsvarende.


Obligatory prerequisites

IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening, IDR-1225 Trenings- og bevegelseslære

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-2232 Testing, analyse og målemetoder 10 stp

Course content

Fysisk testing foregår i dag innenfor idretten, ved flere treningssentre og lærersteder og vil gi verdifull kunnskap for alle som vil få testingsoppgaver. Testing kan være motiverende for å trene opp fysiske kapasiteter, og taktiske dimensjoner i konkurranseidrett, og behovet for fagpersoner med kompetanse innen testing og analyse er økende. Testing av fysisk kapasitet gir viktig kunnskap for å forstå og planlegge trening på ulike nivå.

I dette emnet gjennomgås:

 • Bakgrunn for valg av tester
 • Testing innenfor ulike idretter
 • Ulike former for testing av fysisk form
 • Anvendelse av fysisk testing i idrett og mosjonssammenheng.

Recommended prerequisites

IDR-1120 Trenings- og bevegelseslære

Objective of the course

Kunnskap

 • Beskrive fysiologiske parametere
 • Forklare sammenhengen mellom helsetilstand og fysisk form
 • Bedømme ulike testers reliabilitet og validitet
 • Diskutere ulike verdier som framkommer i analyseapparatene
 • Forklare etiske forhold, sikkerhet og hygiene ved laboratorieøvelsene.

Ferdigheter

 • Kalibrere, vurdere utstyret, gjennomføre og vurdere et utvalg tester
 • Planlegge og gjennomføre varierte oppgaver innen testing ved Idrettshøgskolens testlab
 • Gjennomføre riktig arkivering av resultater samt innstilling og rengjøring av laboratorieutstyret.

Generell kompetanse

 • Ha trygghet i måling av ulike fysiologiske parameter
 • Vurdere og reflektere over test- og analyseresultatet
 • Utøve god hygiene og etikk i samhandling med andre.

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Teaching methods

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesning, gruppearbeid og praktisk arbeid, der studentene får opplæring og øving i bruk av ulikt testutstyr. Studentene vil få både individuelle, skriftlige og praktiske arbeidsoppgaver og gruppeoppgaver for å sette seg inn i ulike tester, gjennomføring og vurdering av disse. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 28.11.2024 09:00
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Deltakelse i undervisning Approved – not approved
Test på lab Approved – not approved
Refleksjonsnotat Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Krav om obligatorisk studiedeltakelse og følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Studenten skal delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av test/tester på Idrettshøgskolens forskningslaboratorium. Studenten skal levere en individuell logg (testrapport) over gjennomført testing på maks 10 sider, og et refleksjonsnotat basert på dette, maks 4 sider.
 • Studentene skal delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av en fysisk test som kan anvendes innenfor en spesifikk idrett, og skrive et refleksjonsnotat basert på dette, maks 4 sider

Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic