autumn 2024
IDR-2250 Bacheloroppgave og forskningsmetode - 20 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor idrettsvitenskap i Tromsø eller Alta og bachelor arktisk friluftsliv og naturguiding Alta. Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått 1. og 2. år av studiet Bachelor idrettsvitenskap i Tromsø eller Alta eller Bachelor arktisk friluftsliv i Alta eller tilsvarende.

Kan ikke tas som enkeltemne.


Objective of the course

Kunnskaper

 • Kjennskap til og innsikt i ulike forskningsdesign og forskningsmetoder, deres styrker og svakheter, samt kunne vurdere anvendelsen av disse for å svare på ulike problemstillinger
 • Innsikt i relevante faglige temaer, teorier, prosesser, verktøy og metoder som er relevante for vitenskapelig arbeid
 • Forståelse for hvordan personvern ivaretas i vitenskapelig arbeid

Ferdigheter

 • Utvikle en faglig begrunnet problemstilling og gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse
 • Finne frem til, bruke og henvise til relevant teori og empiri for en vitenskapelig undersøkelse.
 • Vurdere og anvende sentrale verktøy og metoder for datainnsamling og analyse.
 • Presentere og kritisk reflektere over eget forskningsarbeid både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

 • Formidle sentralt fagstoff på en skriftlig, faglig, ryddig og vitenskapelig måte
 • Vise evne til å arbeide selvstendig med en faglig problemstilling og benytte vitenskapelige arbeidsmetoder for å planlegge og gjennomføre et forskningsarbeid
 • Kritisk reflektere over og vurdere relevant faglitteratur
 • Vurdere forskningsetiske problemstillinger tilknyttet vitenskapelig arbeid.

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Teaching methods

Emnet gjennomføres på begge campus. Undervisningen vil kombinere fysiske og digitale arbeidsformer Det legges i undervisningen vekt på studentaktive arbeids- og læringsformer med forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Arbeidet med bacheloroppgaven er et individuelt arbeid under veiledning. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer, inkludert forelesninger, seminarer, oppgaver og selvstudium.

Schedule

Examination

Examination: Grade scale:
Oppgave A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Deltagelse på seminar Approved – not approved
Prosjektbeskrivelse Approved – not approved
Muntlig fremlegg Approved – not approved
Litteraturliste over selvvalgt pensum Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det kreves minimum 80% deltakelse i undervisningen.

I tillegg må følgende arbeidskrav være fullført og godkjent:

 • Prosjektbeskrivelse- maksimalt ca. 4000 ord
 • Oppsatt litteraturliste over selvvalgt pensumlitteratur (fagspesifikk og metodespesifikk)
 • Muntlig presentasjon av bachelorprosjekt for medstudenter og aktiv deltakelse på medstudenters fremlegg

More info about the assignment

Individuell skriftlig bacheloroppgave med formelle krav.

Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.

Ved ikke bestått (F) på oppgaven, omarbeides denne før ny innlevering til kontinuasjonseksamen. Kandidater som ikke får bestått på kontinuasjonseksamen kan beholde sitt hovedtema for en tredje innlevering. Studenten må da formulere en ny problemstilling, slik at det blir en ny oppgave. Dette innebærer en ny veiledningsprosess med tre individuelle veiledninger. Oppgaven kan leveres til neste ordinære eksamen.


 • Earlier years and semesters for this topic