autumn 2024
PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk - 10 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for bachelor i pedagogikk, bachelor i spesialpedagogikk og årstudium i pedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-0001N Innføring i pedagogikk (nettstudium) 10 stp

Course content

Emnet gir en første innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, og skal motivere og forberede studenter for videre studier i ett av fagfeltene.

Studentene skal tilegne seg kunnskap om sentrale temaer innen spesialpedagogisk og pedagogisk teori og deres bruksområder i oppvekst og utdanning. Emnet gir oversikt over viktige kunnskapsområder som læring, kunnskap, sosialisering, undervisning og læringens kontekstuelle betingelser.


Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • teorier om læring, kunnskap, sosialisering og undervisning, samt læringens kontekstuelle betingelser
 • sentrale pedagogiske og spesialpedagogiske teorier og begreper
 • sosiale og kulturelle faktorers betydning for pedagogiske praksis

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Identifisere pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger
 • reflektere og drøfte problemstillinger innen pedagogiske og spesialpedagogiske fagområder
 • arbeide sammen med andre i gruppe om faglige tema
 • bruke aktuell forskningslitteratur til å belyse pedagogiske problemstillinger
 • utforme en akademisk poster og forklare det faglige innholdet
 • beherske muntlig presentasjon av fagstoff i gruppe

Generell kompetanse

Studenten

 • har utviklet en nysgjerrighet for pedagogikk og spesialpedagogikk som fag
 • kan diskutere pedagogiske erfaringer, tanker og ideer med bakgrunn i pensum og annet relevant fagstoff
 • kan delta i faglige drøftinger sammen med medstudenter med respekt og toleranse

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Schedule

Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 50 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Posterpresentasjon i gruppe og holde en muntlig gruppepresentasjon Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Utvikle en posterpresentasjon i gruppe og holde en muntlig gruppepresentasjon av denne.

More info about the oral exam

Gruppebasert muntlig eksamen med inntil 4 studenter med utgangspunkt i oppgitt tema. Minimum 3 dagers forberedelse fra oppgaveutlevering til muntlig eksamen. Det gis individuell vurdering.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic