autumn 2024
PED-0700 Examen paedagogicum - 10 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for bachelor i pedagogikk, bachelor i spesialpedagogikk og årsstudium i pedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Course content

Studentene gis en vitenskapsteorietisk orientert innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk. Emnet gir videre en innføring i vitenskapelige arbeidsmåter og metoder.

I emnet inngår et nettkurs i informasjonskompetanse.

Emnet består av tre hovedområder:

 • En innføring i pedagogikkens og spesialpedagogikkens historie og tenkemåter.
 • Sentrale vitenskapsteorietiske problemstillinger innen pedagogikk og spesialpedagogikk
 • Generell del - vitenskapelige arbeidsmåter og krav i høyere utdanning

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om sentrale deler av pedagogikkens og spesialpedagogikkens historie og tenkemåter
 • kjennskap til begrunnelsesmåter og typer av forklaringer i pedagogikk og spesialpedagogikk
 • kunnskap om sentrale problemstillinger innenfor den vitenskapsteoretiske diskusjonen knyttet til pedagogikk og spesialpedagogikk
 • kunnskap om sentrale trekk ved informasjonskompetanse på akademisk nivå

Ferdigheter

Studentene kan

 • diskutere pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger
 • anvende kritiske refleksjoner utgangspunkt i pedagogiske problemstillinger
 • anvende tilegnede vitenskapelige arbeidsmåter og metoder i videre studier
 • oppfylle formelle krav til akademisk skriving

Kompetanse

Studenten

 • har utviklet forståelse for de grunnleggende spørsmål knyttet til læring, oppdragelse og sosialisering
 • kan forstå hva som er vitenskapsteoretisk og historisk særegent for pedagogikk og spesialpedagogikk
 • kan uttrykke seg skriftlig på en akademisk måte

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 26.11.2024 09:00 (Hand out)
26.11.2024 16:00 (Hand in)
7 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Kurs informasjonskompetanse (iKomp) Approved – not approved
Prøve Approved – not approved
Skriftlig Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • Gjennomført og bestått nettkurs i informasjonskompetanse.
 • Besvare en flersvarsprøve eller tilsvarende, med utgangspunkt i et gitt tema i tilknytning med pensum. Testen gjennomføres innen gitt frist.
 • Skriftlig besvarelse over oppgitt emne - lengde 1000-1200 ord. I vurderingen legges det vekt på evne til argumentasjon, bruk av kilder og generelle krav til akademisk skriving. Leveres innen oppgitt frist. Vurderes til godkjent / ikke godkjent.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic