autumn 2024
PED-2016 Læring og endring i organisasjoner - 10 stp

Type of course

Emnet er et valgemne i bachelor pedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-3016 Læring og endring i organisasjoner 10 stp

Course content

I emnet gis en innføring i feltet læring og endring i organisasjoner ut fra et pedagogisk perspektiv. Temaene man vil gå igjennom er:

 • Betydningen av relasjoner og samarbeid i grupper
 • Ledelse i endring
 • Læring på arbeidsplassen - erfaringslæring og aksjonslæring
 • Organisasjonslæring
 • Innføring i sosialpsykologiske teorier om læring og endring
 • Mesterlære
 • Empowerment og selvledelse

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • Har kunnskap om teoretiske perspektiver på læring og endring
 • Har bred kunnskap om menneskelige læringsprosesser i endringsarbeid
 • Har kunnskap om prosesser som fremmer medarbeiderdrevene læringsprosesser i organisasjoner
 • Har faglige kunnskaper om gruppeprosesser

Ferdighete​r

Studenten kan:

 • Kan analysere faglige problemstillinger om læring og endring
 • Kan anvende teoretiske perspektiver i evaluering av læring og endringsarbeid i organisasjoner
 • Kan bruke teori for å planlegge lærings- og endringsprosesser i organisasjoner

Kompetanse

Studenten

 • Har inngående forståelse og behersker uttrykksformer på fagområdet læring og endring
 • Har kompetanse innenfor feltet læring og endring
 • Kan formidle selvstendig arbeid innenfor læring og endring
 • Kan anvende inngående teoretiske og praktiske kunnskaper om læring og endringsarbeid

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.

Pensum ca. 800 sider.


Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Oppgave 15.11.2024 14:00 (Hand in) A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Læring og endringshistorie Approved – not approved
Begrepsmessig rammeverk Approved – not approved
Analyse og diskusjon Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Arbeidskravene skrives i grupper (3-4 studenter pr gruppe). Det er anledning til å levere arbeidskrav individuelt ved behov og dette må avklares med fagansvarlig ved skriftlig søknad.

Arbeidskrav 1: En organisasjons læring og endringshistorie. Gruppen beskriver en organisasjonens lærings og endringshistorie. Kunnskap om organisasjonen (et case) kan innhentes ved å gjennomføre et intervjue fra en som arbeider i en organisasjon, eller fra avisoppslag eller rapporter. Studentene kan og selv konstruere et case. Omfang for gruppens innlevering er cirka 3 sider.

Arbeidskrav 2: Begrepsmessig rammeverk. Konstruer et begrepsmessig rammeverk til analyse og diskusjon av deres organisasjons lærings og endringshistorie. Anvend relevant litteratur fra pensum i form av teori og forskning. Omfang cirka tre sider. Gruppene kommenterer hverandres arbeid.

Arbeidskrav 3:Analyse og diskusjon. Ta utgangspunkt i de to tidligere arbeidskravene. Anvend det teoretiske rammeverket til å analysere læring og endring i den gitte organisasjonen. I diskusjon bør dere se sammenhenger mellom egne synspunkt, teori, empiri, være kritisk og problematiserende. Bruk også internasjonale artikler og gjerne annen relevant litteratur. Dere kan også kort diskutere en strategi for videre læring og endring. Begrunn strategien ut fra pensum. Omfang cirka tre sider. Gruppene kommenterer hverandres arbeid.


More info about the assignment

Eksamen er skriftlig og består av en tekst på om lag 12-15 sider (ca. 5000 ord) som skrives i gruppe. Ta utgangspunkt i arbeidskravene og bearbeid disse til en helhet gjennom å knytte til litteratur og teori.

Strukturer eksamensteksten ut fra følgende hovedområder:

 • Innledning
 • Begrepsmessig rammeverk
 • Metode
 • Resultater/analyse
 • Diskusjon
 • Avslutning
 • Refleksjon over gruppeprosessen og forfatterbidrag (ca. 2 sider)

Eventuell individuell eksamen har omfang fra 10 til 12 sider, ca. 3500 ord. Individuell eksamen struktureres som gruppeeksamen, men inkluderer ikke refleksjon over gruppeprosessen.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic