autumn 2024
PED-2017 Veiledning - 10 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for i bachelor i pedagogikk og bachelor i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-3017 Veiledning 10 stp
PED-2011 Pedagogisk og spesialpedagogisk veiledning 10 stp

Course content

Emnet omhandler veiledning som fagfelt og praksis i pedagogiske og spesialpedagogiske kontekster. Emnet fokuserer på fire sentrale områder som er relevant for veiledning som fag- og forskningsfelt:

 • Tradisjoner, begreper og praktiske tilnærminger
 • Kunnskapssyn og læring i veiledning
 • Grunnleggende veiledningsferdigheter
 • Kommunikasjon, relasjon og etikk i veiledning

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Kunnskap om ulike tradisjoner og sentrale begrep i veiledning
 • Kunnskap om ulike læringssyn relatert til veiledning
 • Kjennskap til grunnleggende veiledningsferdigheter inkludert lytting, spørsmål, metakommunikasjon og tegning
 • Kunnskap om teoretiske perspektiver på kommunikasjon, relasjon og etikk i veiledning

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Anvende enkelte veiledningstilnærminger, og kunne reflektere over bruken av disse
 • Anvende grunnleggende veiledningsferdigheter og reflektere over anvendelsen av disse sett i lys av målet om gode relasjoner i veiledning
 • Reflektere over veiledningssamtaler i lys av etiske perspektiver på veiledning

Kompetanse

Studenten skal være kompetent til å gjennomføre veiledningssamtaler på et grunnleggende nivå, og skal være grunnleggende kompetent til å forholde seg analytisk, kritisk og utviklingsrettet til veiledning og litteratur om veiledning.


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Undervisningen er både nettbasert og samlingsbasert med tre undervisningssamlinger.

I tillegg kommer et øvingsseminar på 4 timer som studentene gjennomfører uten lærer (Se omtale under «Arbeidskrav»).

Undervisningsform er forelesninger (fysisk og nettbasert) og studentaktive undervisningsformer inkludert omvendt undervisning.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 25.11.2024 09:00 (Hand out)
02.12.2024 14:00 (Hand in)
1 Uker A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Øvingsseminar Approved – not approved
Skriftlig innlevering Approved – not approved
Deltakelse på samlinger Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

For å kunne fremstille seg til eksamen kreves aktiv deltakelse på samlingene. Erfaringslæring inngår som en viktig del i utdanningen og det er derfor krav om et veiledet praksiselement i emnet. Ved behov for fravær må det leveres begrunnet søknad til faglærer.

Studentene skal gjennomføre et øvingsseminar i grupper der studentene veileder hverandre. Fokus på øvingsseminar er anvendelse av to veiledningstilnærminger, utprøving av veiledningsferdigheter, samt gi hverandrevurdering på veiledningen. Studentene skriver en oppgave hver for seg eller i gruppe (3-5 sider) om sine erfaringer fra øvingsseminaret og eventuelt andre øvelser, koblet til teori.

Deltagelse på minst 80 % av samlingene.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic