autumn 2024
PED-2021 Innføring i forskningsmetode og vitenskapsteori - 10 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for bachelor i pedagogikk og bachelor i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-2000 Innføring i metode og bacheloroppgave i pedagogikk og spesialpedagogikk 10 stp
PSY-1012 Psykologisk metodologi 10 stp
SVF-1051 Samfunnsvitenskapelig metode - Nettbasert 10 stp
SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode 10 stp

Course content

Formålet med emnet er at studenten skal forstå, vurdere og kunne anvende forskningsmetode.

Innholdet i metodedelen er ulike forskningsmetodiske tilnærminger som anvendes i pedagogikk og spesialpedagogikk og det vitenskapsteoretiske grunnlaget de bygger på.

I emnet gis en grunnleggende innføring i vitenskapsteori, kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, data-analyser/øvinger med relevant dataverktøy, statistikk og forskningsdesign. Emnet tar for seg planlegging og gjennomføring av ulike former for undersøkelser, analyse av innsamlede og foreliggende data, samt presentasjon og rapportering av resultater ved kvalitative og kvantitative undersøkelser. I tillegg gis det en innføring i teoretisk arbeid og vitenskapelig tenkemåte. Studenten tilegner seg skriftlige og muntlige ferdigheter til faglig dialog med forskningsfellesskapet. De skal settes i stand til å foreta kritiske avveininger, analysere, framstille og drøfte det vitenskapelige og metodiske grunnlaget for å utforske aktuelle pedagogiske og spesialpedagogiske spørsmål.


Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskaper om forskningsdesign og forskningsmetoder.
 • kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske og metodologiske tradisjoner.
 • kunnskap om planlegging og gjennomføring av kvalitative og kvantitative studier.
 • kunnskap om bruk av statistiske metoder og analyse av kvantitative data.
 • kunnskap om analyse av kvalitative data, som intervju- og observasjonsdata, og analyse av dokumenter og andre tekster.
 • kjenner til relevante analyseverktøy (som SPSS og NVivo).

Ferdigheter

Studenten kan:

 • formulere en faglig problemstilling og begrunne valg av metode.
 • orientere seg i forskningslitteratur og begrunne valg av forskningslitteratur.
 • mestre formelle og faglige krav til et vitenskapelig arbeid.

Kompetanse

Studenten kan:

 • analysere og vurdere forskningsmetode i pedagogisk og spesialpedagogisk forsking.
 • planlegge og gjennomføre elementære kvalitative og kvantitative studier.
 • gjøre rede for og forholde seg til forskningsetikk og relevante retningslinjer.

Language of instruction and examination

Norsk. Eksamen kan leveres på engelsk.

Teaching methods

Forelesninger og seminarer.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Schedule

Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 30 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Kvantitativ metode Approved – not approved
Kvalitativ metode Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

To større arbeidskrav inngår i emnet. Studentene jobber med disse arbeidskravene gjennom hele semesteret.

 • Prosjekt i kvantitativ metode
 • Prosjekt i kvalitativ metode

Arbeidskravene kan leveres i gruppe på inntil 4 studenter.


More info about the oral exam

Muntlig eksamen er individuell. Første del av muntlig eksamen er en presentasjon av arbeidskravene/ prosjektene i emnet. Her skal det også gis en kort vitenskapsteoretisk begrunnelse eller refleksjon knyttet til et av prosjektene. Andre del av muntlig eksamen består av spørsmål/ samtale om utvalgte deler av emnets innhold.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic