autumn 2024
PED-3056 Utvikling og relasjoner - 10 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for master i pedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne

Admission requirements

Jf. opptakskrav til master i pedagogikk.

Course content

Emnet gir en fordypning i spørsmål knyttet til utvikling, læring, motivasjon og selvoppfatning knyttet til utdanning, arbeid og fritid. Temaene drøftes i lys av utvalgte teorier og relevant forskning. Emnet sikter mot å gi studentene et teoretisk grunnlag for å tematisere utvikling og læring med utgangspunkt i biologiske, psykologiske og sosiale perspektiver.

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har avansert kunnskap om:

 • hvordan selvoppfatning, læring og utvikling påvirkes av oppvekstbetingelsene.
 • betydningen av sosial klasse og kulturforskjeller for pedagogisk virksomhet
 • hvordan felleskap og utenforskap oppstår og vedlikeholdes i og utenfor institusjoner

Ferdigheter

Studenten skal:

 • anvende teori og empiriske studier for å analysere hvilken betydning skole og utdanning har for barn og unges sosialisering og oppvekst
 • kunne reflektere i forhold til egne holdninger og atferd
 • engasjere seg og kommentere medstudenters tekster og/eller fremlegg på en konstruktiv måte

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • drøfte og analysere oppvekst - og utdanningsspørsmål i lys av relevant teori og empiri.
 • anvende pedagogisk-sosiologiske teorier og begreper i skriftlig og muntlig fremstilling

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Emnet er campusbasert. I tillegg til forelesninger og seminarer benyttes casestudier og andre studentaktive arbeidsformer som forutsetter deltakelse på forelesninger og seminarer.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 22.11.2024 09:00 (Hand out)
29.11.2024 14:00 (Hand in)
1 Uker A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Skriftlig fremlegg Approved – not approved
Muntlig fremlegg Approved – not approved
Diskusjon om fremlegg Approved – not approved
Avisinnlegg Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • Skriftlig fremlegg over oppgitt emne - lengde 2000-2500 ord. Fremlegget leveres innen oppgitt frist.
 • Studenten presenterer sitt skriftlige arbeid muntlig i form av et faglig fremlegg for medstudenter med påfølgende diskusjon og respons.
 • Delta i diskusjon og gi respons på medstudenters faglige fremlegg.
 • Ferdigstille et innlegg til avis eller nettsted relatert til emnets tematikk, der studenten kommenterer en dagsaktuell sak eller hendelse. Lengde minimum 200 ord.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic