autumn 2024
SAM-3010 Samisk språkvitenskap: Teori og metode - 10 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for de som skriver mastergradsoppgave i samisk språkvitenskap og det kan tas som enkeltemne så fremst studenten fyller opptakskravene til Master i samisk språk- og litteraturvitenskap.

Admission requirements

Bachelorgrad eller tilsvarende gradsutdanning med 80 studiepoengs fordypning i nordsamisk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå.

I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt i bachelorgraden tilsvarende C (2,5) eller bedre.

Nordsamisk fra begynnernivå/som fremmedspråk kvalifiserer ikke til opptak.

Anbefalte forkunnskaper: SAM-2015 Samisk språkvitenskap: Morfosyntaks og syntaks - 10 stp.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Course content

Emnet tar utgangspunkt i samspill mellom teori, metode og data i planlegging og gjennomføring av språkvitenskaplege forskingsprosjekt. Studentene skal sette seg inn i sammenhengen mellom teoretiske perspektiv og ulike metoder for å samle inn og behandle ulike typer språklig materiale, slik at de skal kunne gjennomføre en språkvitenskapelig granskning med teoretisk bevissthet og på en metodisk best mulig måte i forhold til målsetting og problemstilling i prosjektet.

Objective of the course

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har kunnskaper om:

 • vitenskapsteoretiske forhold, spesielt innafor samisk språkforskning
 • forholdet mellom teori, metode og data
 • ulike typer empirisk materiale på det språkvitenskapelige feltet, og hva de kan brukes til
 • etiske retningslinjer for behandling av språkvitenskaplig data

Ferdigheter

Du kan:

 • kjenne igjen, gjøre greie for, vurdere og drøfte ulike faglige og teoretiske tilnærmingsmåte som inngår i studieemnet
 • gjøre en kritisk vurdering av metodisk utforming i språkvitenskapelige arbeid generelt
 • planlegge, og gjennomføre ei egen innsamling av samiskspråklige data
 • analysere empirisk materiale og diskutere resultatene på bakgrunn av relevant teori

Language of instruction and examination

Undervisningsspråk er nordsamisk. Eksamen er samisk.

Teaching methods

Undervisningen er organisert i form av forelesninger.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Oppgave 11.12.2024 14:00 (Hand in) A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Oppgave Approved – not approved
Presentasjon Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • En skriftlig oppgave gitt av faglærer. Oppgaven knyttes til vitenskapelige tekster eller datainnsamling.
 • Presentasjon av pågående arbeid med semesteroppgaven på et seminar.

More info about the assignment

 • en semesteroppgave på 10-12 sider. Oppgaven skal være en språklig problemstilling som belyses med en analyse av språklig materiale.

Oppgaven skal skrives med veiledning og leveres innen fastsatt frist. Eksamensspråket er samisk.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. En semesteroppgaven som ikke er bestått, kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form.
 • Earlier years and semesters for this topic