autumn 2024
SAM-3012 Samisk språkvitenskap: Samisk språkforsknings historie - 10 stp

Type of course

Emnet er del av Master i samisk språk- og litteraturvitenskap og kan tas som enkeltemne så fremt studenten fyller opptakskravene til Master i samisk språk- og litteraturvitenskap.

Merk at høsten 2024 er innholdet i dette emnet spesielt tilpasset sør- og lulesamiske studenter og går samlingsbasert i Levanger og via Zoom.


Admission requirements

Bachelorgrad, eller tilsvarende gradsutdanning, med fordypning (80 stp.) i samisk som morsmål. Av de 80 stp. må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt i bachelorgraden tilsvarende C (2,5) eller bedre.

Søknadskoden er: 9371- enkeltemner på masternivå.

Høsten 2024 er dette emnet spesielt tilpasset sør- og lulesamiske studenter og blir tilbudt hvis det er minimum fire studenter som takker ja og skal ta emnet.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SAM-3012 Språkstruktur I 10 stp

Course content

Kurset skal gi et godt overblikk over historiske hovedlinjer i samisk språkforskning, som innbefatter forskning på språkhistorie, grammatikk, stedsnavn og arbeid med leksikografi og ortografier. Studentene skal gjøre seg kjent med noe historisk forskningsmateriale, og skal i samråd med læreren velge et delområde for semesteroppgave.

Objective of the course

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • godt overblikk over samisk språkforskning og dens historie
  • avansert kunnskap innenfor et avgrenset område i samisk språkforskning

Ferdigheter

Studenten kan:

  • redegjøre for viktige linjer innafor samisk språkforsknings historie
  • sette samisk forskningshistorie inn i et større forskningshistorisk perspektiv

Language of instruction and examination

Undervisningsspråk: skandinavisk og sør-/lulesamisk

Eksamensspråk: sørsamisk eller lulesamisk


Teaching methods

Undervisningen samlingsbasert, med samling i Levanger og via Zoom. Undervisningen er organisert rundt forelesninger, selvstendig arbeid og seminarer, hvor studentene har framlegg og diskusjoner rundt pensumtekstene.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Oppgave 04.12.2024 14:00 (Hand in) 1 Semester A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Muntlig prensentasjon Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

  • i løpet av semesteret skal studentene presentere sitt pågående arbeide med semesteroppgaven

More info about the assignment

Semesteroppgaven skal være på 10-12 sider.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. En semesteroppgave som ikke er bestått, kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form.
  • Earlier years and semesters for this topic