autumn 2024
SAM-3115 Samisk litteraturvitenskap: Samisk teksttolkningshistorie og urfolkskritikk - 10 stp

Type of course

Emnet er del av Master i samisk språk- og litteraturvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne så fremt studenten fyller opptakskravene til Master i samisk språk- og litteraturvitenskap.

Merk at høsten 2024 er innholdet i dette emnet spesielt tilpasset sør- og lulesamiske studenter og går samlingsbasert i Levanger og via Zoom.


Admission requirements

Bachelorgrad, eller tilsvarende gradsutdanning, med fordypning (80 stp.) i samisk som morsmål hvorav 60 stp. må være på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre i disse emnene.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Høsten 2024 er dette emnet spesielt tilpasset sør- og lulesamiske studenter og blir tilbudt hvis det er minimum fire studenter som takker ja og skal ta emnet.


Course content

Studentene skal få et innblikk i den samiske tekstforskningens fremvekst gjennom historiske, vitenskapsteoretiske og metodiske perspektiv, og kunne relatere den til nyere urfolkskritikk (indigenous methodology), samt få kunnskap om akademias posisjon i forhold til urfolksforskningen.

Objective of the course

Etter bestått eksamen har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • kunnskap om den samiske tekstforskningens historie
  • kunnskap om forskningstradisjonens syn på samiske tekster
  • kjennskap til ulike analytiske innfallsvinkler som har vært brukt i forskning på urfolkskulturer og litteratur

Ferdigheter

Studenten kan:

  • presentere hovedtrekkene i samisk teksttolkningshistorie
  • foreta egne vurderinger av samisk kulturforsknings teoretiske og metodiske posisjon i forhold til moderne urfolkskritikk
  • formidle kunnskap om framveksten av forskningsaktivitet utført av urfolk innenfor dette forskningsfeltet

Language of instruction and examination

Undervisningsspråk: skandinavisk og sør-/lulesamisk

Eksamensspråk: sørsamisk eller lulesamisk


Teaching methods

Undervisningen samlingsbasert, med samling i Levanger og via Zoom. Undervisningen er organisert rundt forelesninger, selvstendig arbeid og seminarer, hvor studentene har framlegg og diskusjoner rundt pensumtekstene.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Schedule

Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 4 Timer A–E, fail F
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det er ingen arbeidskrav for dette emnet.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic