autumn 2020
SIK-1501 Beredskapslogistikk - 10 stp

Last changed: 11.08.2021

Type of course

Kan ikke tas som enkeltemne.

Course overlap

BIB1002 Organisasjon, ledelse og logistikk 10 stp
BIB1002 Beredskapslogistikk 10 stp

Course content

Grunnleggende organisasjonsteori (effektiv samhandling). Grunnleggende logistikk, inklusiv effektivitet i logistikkprosesser og humanitær logistikk/logistikk i unntakstilstand. Logistikk i beredskapsarbeid i nordområdene, med vekt på det internasjonale perspektivet og samhandling mellom ulike organisasjoner. Det legges opp litteratur for videre studier.

Objective of the course

Kandidaten skal etter å ha gjennomgått dette emnet kunne demonstrere sitt læringsutbytte på følgende måter:

Kunnskap og forståelse:

Kunnskap og forståelse om logistikk og hvordan kommersielle, offentlige og frivillige organisasjoner samarbeider i internasjonalt beredskapsarbeid på logistikkområdet.

Ferdigheter:

Kunne anvende kunnskap om logistikk og internorganisatorisk samarbeid og kunne reflektere kritisk over egen praksis.

Kompetanse:

Kunne formidle kunnskap om samarbeid i internasjonalt beredskapsarbeid på logistikkområdet og være i stand til å analysere, bedømme og diskutere et slikt samarbeid i en faglig sammenheng. Være i stand til på egen hånd å kunne tilegne seg økt innsikt innen fagområdet.


Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Forelesninger, gruppearbeid, supplerende nettundervisning, gjesteforelesninger, virksomhetspresentasjoner og obligatoriske arbeidskrav.

Assessment

Arbeidskrav: To obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Eksamen: Individuell skriftlig 4-timers skoleeksamen. Eksamensbesvarelsene gis karakter A - E, F - stryk.

Eksamen gjennomføres normalt ved Norges brannskole på Fjelldal.

Det arrangeres kontinuasjons-/utsatt eksamen  for studenter som ikke har bestått eller har hatt gyldig fravær ved siste ordinære eksamen. 

Kontinuasjons-/utsatt eksamen gjennomføres normalt i Harstad.