Arkeologi - master

STUDIESTED: Tromsø
1-uit-72_2.jpg

Master i arkeologi gir svært god innsikt i arkeologisk forskning, forskningsmetode og teoridannelse. Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du å formulere og løse vitenskapelige problemstillinger på høyt nivå, og du får inngående kunnskap om fortolkning av arkeologisk materiale og av kulturhistoriske problemstillinger. Du lærer å formidle analyser og resultat på en overbevisende og faglig tilfredsstillende måte.

Facts

Duration:2 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):120
Qualification:Master i arkeologi
Admission requirements:Bachelorgrad i arkeologi
Application deadline:15. april
Application code:5036
Apply

Mastergradsprogrammet i arkeologi er et forskningsbasert studieprogram som skal gi omfattende kunnskap om den arkeologiske forskningsprosessen. Gjennom kurs, seminarer og arbeidet med masteroppgaven skal studenten få god innsikt i arkeologisk problemformulering, teoridannelse og forskningsmetode, og lære seg å mestre vitenskapelig analyse og fortolkning. Den viktigste bestanddelen i programmet er masteroppgaven. Denne skal gi ny kunnskap om et nærmere avgrenset emneområde og lære studenten hvordan forskningsbasert kunnskap erverves og formidles gjennom analyse og argumentasjon. Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid utført under veiledning.

Mastergradsprogrammet i arkeologi går over to år og består av 120 studiepoeng. Programmet består av en opplæringsdel på 60 studiepoeng med en rekke tematiske emner, og masteroppgaven på 60 studiepoeng. Minst 40 studiepoeng av opplæringsdelen skal være arkeologifaglige emner. Inntil 20 studiepoeng kan tas i emner fra andre fag etter eventuell anbefaling fra koordinator/veileder. Bare emner med spesiell relevans for den enkelte students oppgave kan innpasses i graden.

Masteroppgaven (ARK-3900) er på 60 studiepoeng. En prosjektbeskrivelse utarbeides i det første semesteret. Den skal gi studentene mulighet til å utvikle en problemstilling og disposisjon for masteroppgaven, inklusiv de første vurderinger av relevant metode og teori, samt valg og avgrensing av empiri. Valgemnene skal gi studentene et godt faglig grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Emnene vil legge stor vekt på teori og metode innen for emnets tema. Temaene vil ofte ha sammenheng med pågående forskningsprosjekter eller vil være nært knyttet til forskningsinteresser og kompetanseområder hos de vitenskapelig ansatte.

Mastergradsprogrammet i arkeologi består av 120 studiepoeng, som fordeler seg med 70 obligatoriske emner og 50 studiepoeng valgfrie emner.

Masteroppgaven skal gi ny kunnskap om et emneområde og gi studenten forståelse hvordan slik kunnskap erverves og formidles gjennom vitenskapelig argumentasjon. Masteroppgaven skal ha karakter som et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Tabellen under gir en veiledende oversikt over studieforløpet.

 

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
Valgemne arkeologi
2. semester (vår)
Valgemne arkeologi
Valgfritt emne
3. semster (høst)
Valgemne arkeologi
Valgemne arkeologi
4. semester (vår)

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse
Studenten skal ha:

 • kunnskap om arkeologisk teori og metode på et (relativt) høyt nivå
 • forståelse av den arkeologiske forskningsprosessen; dette omfatter blant annet tematisk og empirisk avgrensning, problemformulering, etablering av teoretisk og metodisk rammeverk, samt analyse og fortolkning
 • innsikt i utvalgte faglige problemstillinger
 • forståelse for samspill og motsetningsforhold mellom fag, samfunn og samtid

Ferdigheter
Studenten skal:

 • ha evne til å orientere seg i faglitteraturen med særlig vekt på arkeologisk teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
 • ha evne til å jobbe med egen empiri, enten i form av arkeologisk materiale eller i form av litteraturstudier
 • kunne arbeide selvstendig med faglige problemstillinger
 • velutviklete analytiske evner
 • kunne implementere teori og metode og fortolke et arkeologisk kildemateriale
 • beherske akademisk tekstproduksjon
 • kunne formidle arkeologisk kunnskap til et allment publikum

Kompetanse

Studenten skal:

 • kunne jobbe selvstendig med systematisering av empiri
 • være i stand til kritisk vurdering av vitenskapelige tekster
 • kunne planlegge og gjennomføre prosjekter med arkeologiske eller tilsvarende problemstillinger

For opptak til mastergradsprogram i arkeologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 90 studiepoeng i arkeologi. Det kreves at minimum 30 studiepoeng fordypning er på 2000-nivå (påbyggingsnivå).

Det stilles faglig minstekrav for opptak om karaktersnitt på C eller bedre innenfor 90 studiepoeng i arkeologifaglige emner. På bacheloroppgaven kreves det et absolutt karakterkrav C eller bedre. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

For studenter som har en bachelorgrad fra UiT og som har tatt emnene ARK-2001, ARK-2002 og ARK-2017, stilles det minstekrav om gjennomsnitt C på disse 3 emnene.

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger, seminarer og studentfremlegg. En stor del av undervisningen vil foregå som seminarer og krever aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningen er lagt opp med henblikk på å fordype og øke studentenes kunnskap om arkeologiske problemstillinger, samt om bruk av teori og metode. Praktiske øvelser og presentasjoner er en viktig del av undervisningen. Gjennom seminarer og presentasjoner vil studentene utvide sine ferdigheter til å jobbe selvstendig, til å finne og anvende relevant informasjon og til å jobbe med arkeologisk materiale. På seminaret tilknyttet ARK-3900 Masteroppgave legger studentene fram deler av masteroppgaven sin og får tilbakemelding fra både faglæreren og medstudenter. Dette styrker studentenes evne til å presentere eget arbeid, til å ta imot kritikk på sitt eget arbeid og til å gi konstruktiv kritikk til andres arbeid. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver over selvvalgt eller oppgitt tekst, og masteroppgaven vurderes med muntlig eksamen. De ulike eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap. Videre får studentene mulighet til å øke sin kompetanse i både skriftlig og muntlig framstilling. Noen emner har obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Undervisning og eksamen foregår på norsk.

En del pensumlitteratur vil foreligge på engelsk.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!

Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Det er mulighet for å få innpass for emner fra utenlandske universiteter som del av valgemnene i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før studenten reiser. Dette studiet tilrettelegger for utveksling i 2. semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

 • Universidad Autonoma de Barcelona, Spania
 • Universita di Siena, Italia
 • Universitetet i Umeå, Sverige
 • University of Aberdeen, Skottland
 • University of Oulu (Oulun Yliopisto), Finland
Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering, eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Mastergradsprogrammet gir grunnlag for selvstendig yrkesutøvelse i sammenhenger der en avansert innsikt i faget er nødvendig. Det gir grunnlag for arbeid innen kulturminneforvaltning på regionalt og nasjonalt plan, museer på lokalt, regionalt og nasjonalt plan, arkeologiske utgravninger, samt en rekke andre felter innen kultur og reiseliv. Mastergraden er også grunnlag for videre forskerutdanning innenfor faget arkeologi.
Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke om opptak til ph.d.-utdanning.


Contact
Marie Nystuen Berger

Berger, Marie Nystuen


Førstekonsulent
Phone: +4777646326 marie.n.berger@uit.no


Skip to main content