Sosiologi - master

Duration: 2 År

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Sosiologi - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Vil du fordype deg i aktuelle spørsmål om samfunnet? Om du tar mastergrad i sosiologi vil du få kjennskap til ulike teorier om det moderne samfunn, til sentrale sosiologiske emner og metoder for å studere samfunnet.

Questions about the study
E-post: aisi@hjelp.uit.no

Kristiansen, Truls Tunby

Førsteamanuensis

 • Telephone: +4777645887
 • Campus: Tromsø

Information about semester start

I mastergraden i sosiologi kan du studere hvordan lokale, nasjonale og globale fellesskap dannes og forvitrer, og hvem og hva som har makt til å bestemme individenes deltakelse på samfunnets ulike felt som medisin og helse, kultur og familieliv. Du kan videre studere hva som er forholdet mellom tradisjon og modernitet i globaliseringens tid, mellom sosiale bevegelser og samfunn, hva som skaper sosial ulikhet og sosiale konflikter, og hva betingelsene for fellesskap og samarbeid er.

Mastergradsprogrammet i sosiologi består av en opplæringsdel og en masteroppgave. Opplæringsdelen består av 40 studiepoeng obligatoriske emner og 20 studiepoeng valgfrie emner. I tillegg kommer masteroppgaven på 60 studiepoeng. De obligatoriske emnene skal sikre et godt faglig og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Valgemnene gir studentene mulighet til å velge et fagområde som de ønsker å fordype eller spesialisere seg i, bl.a. med henblikk på masteroppgaven.

Mastergradsprogrammet i sosiologi består av 120 studiepoeng, som fordeler seg som følger:

Obligatoriske emner:

 • SOS-3000 Sosiologisk teori (20 stp.)
 • SVF-3003 Kvalitative forskningsmetoder (10 stp.)
 • SVF-3004 Kvantitative forskningsmetoder (10 stp.)
 • SOS-3900 Masteroppgave (60 stp.)

Valgemner:

Valgemnene tilbys avhengig av interesse og tilgjengelige ressurser. Det kan forekomme endringer.

 • SOS-3003 Medisin og samfunn (10 stp.)
 • SOS-3010 Risiko og sårbarhet i det moderne samfunnet (10 stp.)
 • SOS-3017 The Norwegian Model - Between Utopia and Dystopia (10 stp.)

Noen valgemner vil tilbys i vårsemesteret og andre i høstsemesteret. Valgemnene vil hovedsakelig ha form av forskningsseminarer, og vil være knyttet opp mot de ansattes forskning. Emner på 2000-nivå, samt emner fra andre institutter kan godkjennes som valgemner etter søknad. Eksempel på slike emner er:

 • SPL-3004 Samfunns- og kulturgeografi
 • SPL-3010 Culture, Politics and Planning
 • STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor
 • STV-3013 Indigenous Rights. Politics and Institution Building
 • STV-3058 Ny lederskapsteori
 • STV-3072 Moderne organisasjonsteori

Etter fullført grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • stor forståelse og innsikt i samfunnsvitenskapelige teorier generelt, og sosiologiske teorier spesielt.
 • dyp innsikt i forskningsmetoder og metodologiske fagtradisjoner.
 • evne til kritisk refleksjon over eget og andres faglige arbeid.

Ferdigheter:

 • kompetanse til kritisk forståelse og analyse av samfunnsprosesser og ¿strukturer.
 • evne til å undersøke samfunnet ved utforming av forskbare problemstillinger.
 • kunnskap om gjennomføring av empiriske undersøkelser og anvendelse av vitenskapelige forskningsmetoder.
 • faglig tyngde til å kommunisere forskningsresultater til et bredt publikum.
 • egnethet til å lede og utføre faglige utredninger alene eller sammen med andre.

Mastergradsprogrammet i sosiologi kvalifiserer for arbeid både innenfor det private næringsliv, organisasjoner i det sivile samfunn og offentlig sektor. Målgruppe for master i sosiologi er studenter som ønsker kompetanse til analyser av organisasjoner, planleggings- og utredningsoppgaver, formidlingsoppgaver eller undervisning i videregående skole, høyskoler og universitet. Med fullført mastergrad i sosiologi vil man også være godt kvalifisert for arbeid innenfor forskning.

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

Fordypning: Bachelorgraden må ha en fordypning på minimum 80 studiepoeng in sosiologi. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000 nivå (påbyggingsnivå) eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C (2,5). Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Opptak til masterprogrammet er regulert etter Forskrift om opptak til Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminar med studentfremlegg, praktiske øvelser, PC-lab og veiledning. Undervisningsformen og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver over selvvalgt eller oppgitt tekst og muntlig eksamen. De ulike eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap. Videre får studentene mulighet til å øke sin kompetanse i både skriftlig og muntlig kompetanse og til å presentere sin kunnskap på ulike måter.

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav som er lagt inn i undervisningen. Arbeidskravet må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Norsk

Studiet kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudiet i sosiologi.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!
Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i andre eller tredje semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

 • University of Grenada (Spania)
 • University of Warsaw (Polen)
 • University of Berkeley/California (USA)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.