Religionsvitenskap - master

Duration: 2 År

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Religionsvitenskap - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april/1. november
Søking og opptak
How to apply?

Ønsker du å tilegne deg avansert kunnskap om religioner og om hvordan man kan analysere religioners roller i ulike sammenhenger, da er masterstudiet i religionsvitenskap noe for deg. Ved UiT har religionsvitenskap særlig fokus på samiske og nordnorske religiøse forhold og på religioner blant urfolk andre steder i verden.

Questions about the study
E-post: studie-hsl-ahr@hjelp.uit.no

Siv Aina Hansen

Seniorkonsulent

  • Telephone: +4777644381
  • Campus: Tromsø

SIV ELLEN KRAFT copy.jpg
Siv Ellen Kraft

Professor

  • Telephone: +4777644390
  • Campus: Tromsø

Religionsvitenskap er et historisk og sammenlignende fag. Det vil si at religioner studeres i sine sosiale og kulturelle kontekster som dynamiske og foranderlige uttrykk, og at man gjennom begrepsapparat og sammenlignende perspektiver forsøker å forstå både allmenne trekk og det særegne ved de enkelte religionene og kontekstene de utøves i.

Gjennom studiet får du bred kompetanse i religionshistorie, religionsantropologi og religionsvitenskapelig teori og metode, samt spesialisert kompetanse innenfor et eller flere fagfelt avhengig av hvilket tema du velger for din masteroppgave.

Studieprogresjon:

Studiet består av masteroppgave (60 sp), obligatoriske emner innen teori, metode og prosjektplanlegging (40 sp) og valgfrie emner (20 sp). De obligatoriske emnene skal sikre et solid faglig grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Valgemnene gir studentene mulighet til å velge fagfelt for fordypning og spesialisering.

Noen valgemner tilbys i vårsemesteret og andre i høstsemesteret. Emner på 2000-nivå, samt emner fra andre fag kan godkjennes som valgemner etter søknad.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten

- har tilegnet seg avansert kunnskap innen det religionsvitenskapelige fagfeltet.

- har inngående kunnskap om fagets teoretisk-metodiske tilnærminger.

- kan anvende religionsvitenskapelig kunnskap på nye områder og analysere faglige problemstillinger.


Ferdigheter
Kandidaten

- behersker etablerte faglige redskap med sikte på forståelse og analyse av religioner i deres kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger.

- kan under veiledning utvikle en forskningsplan og selvstendig

- gjennomføre teoretiske og empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale.

- viser en selvstendig og kritisk holdning til religionshistorisk kildemateriale og religionsvitenskapelige fremstillinger.


Generell kompetanse
Kandidaten

- kan jobbe selvstendig med en religionsvitenskapelig problemstilling og gjennomføre mindre forskningsoppgaver.

- kan vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for religionsvitenskapelige undersøkelser og formidle resultater av egen og andres forskning.

- kan formidle forskningsresultat i en vitenskapelig tilfredsstillende form.

Studiet i religionsvitenskap kvalifiserer for jobber innen forskning, museumsvirksomhet, og i yrker som krever kjennskap til flerkulturelle forhold, for eksempel i internasjonale organisasjoner, utviklingsarbeid, massemedia, administrasjon og undervisning.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Valgfritt emne på 3000 nivå
2. sem (vår)
Tilbys både i vår- og høstsemesteret / Utveksling
Valgfritt emne på 3000 nivå/ Utveksling
3. sem (høst)
Utveksling
4. sem (vår)

Opptakskravet til master i religionsvitenskap er fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i religionsvitenskap. Det kreves at minimum 30 studiepoeng av fordypningen er på 2000-nivå (påbyggingsnivå).

Gjennomsnittskarakteren er C (2,5) eller bedre, og beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Studiet er åpnet. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere faget på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen varierer mellom hjemmeoppgaver over selvvalgt eller gitt tekst og muntlig eksamen.

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensform og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.

Undervisnings- og eksamensspråk er for de fleste emner norsk.
Noen emner kan ha engelsk som undervisningsspråk og valgfritt norsk eller engelsk som eksamensspråk. Enkelte forelesninger kan også i de øvrige emner bli holdt på engelsk.

Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke opptak til ph.d.-utdanning.

For å bli tatt opp ved UiT, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), stilles det krav om et karaktersnitt på B (eller tilsvarende) på mastergraden.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjennig ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Master i religionsvitenskap tilrettelegger for utveksling i 2. semester (vår) og 3. semester (høst).
Blant UiTs. mange utvekslingsavtaler har religionsvitenskap egne avtaler med disse:

Det kan være mulig å benytte seg av andre utvekslingsavtaler ved UiT. UiT og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

Søknadsfrister:
1. februar (høstsemester)
1. september (vårsemester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Institute Country
University of Southern Denmark Danmark
Michael Heneise

Michael Heneise is an Associate Professor of Religious Studies and a member of the Interdisciplinary Phenomenology research group at the University of Tromsø. 

Trained as an anthropologist, Heneise's main research interests are indigenous religion, ecological knowledge, ritual healing, and medical pluralism. He has conducted fieldwork in the Caribbean, South America, and in India. He is currently working on a book on the cosmopolitics of ritual healing, based on research conducted in Karbi Anglong, Assam, and among Tenyimia and Konyak Naga communities in Nagaland and Manipur states, Northeast India. 

Prior to joining Tromsø in 2019, Heneise served as Director of the Kohima Institute , a social science research center in the Eastern Himalayas that he co-founded in 2013. He received his BME from Florida State University in 2000, his MTh from the University of Wales in 2005, and his PhD from the University of Edinburgh in 2016. Prior to his doctoral studies, he was program manager for Latin America and the Caribbean at Geneva Global , and supervised development projects in community health, education, and agroforestry. Based at that time  in Quito, Ecuador, he studied anthropology at the Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).  

Heneise is the editor of Highlander Press , and co-editor of the journals  Himalaya and  The Highlander . He also supervises the student-run journal The South Asianist  published by the Center for South Asian Studies  at Edinburgh University. He also serves on the editorial board of Gitanjali and Beyond , a journal published in association with the Scottish Center for Tagore Studies at Edinburgh Napier University.

Heneise authored the monograph Agency and Knowledge in Northeast India: The Life and Landscapes of Dreams (Routledge 2018); and edited Passing Things On: Ancestors and Genealogies in Northeast India (Heritage 2014). Along with long-term collaborator Jelle JP Wouters, he co-edited Nagas in the 21st Century (Highlander 2017) and is currently co-editing The Routledge Handbook of Contemporary Highland Asia (due in 2021).

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april/1. november
Søking og opptak
How to apply?