Geologi - bachelor

Duration: 3 År

Photo: Kai Mortensen
Photo: Kai Mortensen

Geologi - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Har du noen gang tenkt på hva geologi egentlig er? Er du klar over at geologi påvirker hverdagen din hele tiden og at geologi er nødvendig for at du kan leve et godt og trygt liv? Vil du bidra til at dette også skjer i fremtiden? Bli geolog!

Som geolog kan du blant annet bidra til:

 • å forstå hvorfor klimaendringer oppstår og hvordan klimaet har utviklet seg før i tiden.
 • å beskytte miljøet, gjennom forskning på hvordan vi kan påvirke landområder og havet så skånsomt som mulig.
 • å gjøre samfunnet sikrere, blant annet ved å utforske rasfarlige områder.
 • bærekraftig utvinning av ressurser som er nødvendig for å gjennomføre det grønne skiftet.

Geologi handler om oppbyggingen og utviklingen av Jorden, og hvordan dette påvirker livene våre. Vi trenger kunnskap om Jordens historie for å finne løsninger for fremtida. Bli med oss for å få dette til!


Questions about the study

Margrethe-Lindquist.JPG
Lindquist, Margrethe

Førstekonsulent


Kai Mortensen.jpg
Kai Mortensen

Rådgiver


Geologi handler om Jordens utvikling fra jordkloden ble skapt frem til i dag. Landskapet du beveger deg i er i stadig endring og er et resultat av geologiske prosesser, livets utvikling og klimaendringer gjennom milliarder av år.

Det er viktig å utnytte naturressurser på en bærekraftig måte. Mobilen din, klærne dine, sminke, elbiler, solcellepaneler og huset du bor i inneholder råstoffer som geologene leter etter.

Datainnsamling og tolking av data er viktig for en moderne geolog. Ny teknologi kan hjelpe oss med å lete etter og finne naturressurser som er viktig for framtiden. Geologi er også viktig for å forstå hvordan klimaendringer påvirker samfunnet. Fortidens og nåtidens klima kan fortelle oss mye om hvordan klimaet i framtiden vil se ut.

Veier og bebyggelse, bratt terreng og kystområder er særlig utsatt for skred og andre naturkatastrofer. Geologer undersøker både fjellpartier og sjøbunn, og lærer dermed hvorfor fjellskred og undersjøiske skred forekommer. Dermed vil du kunne rådføre hus- og veibyggere om sikker plassering av infrastruktur.

Studenter og ansatte fra flere titalls land danner et internasjonalt miljø. Dette studiet er en del av det nasjonale Senter for Fremragende Utdanning Centre for Integrated Earth Science Education (iEarth). I tillegg har instituttet to store forskningssentre, Senter for arktisk gasshydrat, klima og miljø (CAGE) og Arktisk petroleumssenter (ARCEx). Klima- og miljøstudier er sentrale i aktivitetene i sentrene.

Du lærer hvordan dagens landskap har blitt til og hvorfor landskapet rundt oss ser ut som det gjør.

Du får kunnskap om de ulike geologiske disiplinene, herunder mineralogi, petrologi, strukturgeologi, sedimentologi, kvartærgeologi, historisk og regionalgeologi samt grunnleggende geofysikk. Du lærer om geologiens vitenskapshistorie og geologiens betydning for samfunnet både i fortiden og i framtiden.

Du får kunnskap om forekomster av ressurser til lands og til havs som kan bidra til grønne skiftet. Du lærer om hvordan utvinning av geologiske ressurser påvirker miljøet. Du lærer også om hvordan ny teknologi kan bidra til en mer bærekraftig utvinning. Du lærer hvordan fortidens klima har utviklet seg. Denne kunnskapen er viktig for å forstå sammenhengen mellom menneskeskapte og naturlige klimaendringer.

Du lærer om metoder og teorier som brukes innen geologisk forskning, og hvordan dette kan brukes til å løse praktiske og teoretiske problemer. Du lærer om hvilke metoder som kan brukes for å samle geologisk data og hvordan man kan framstille dette.

Studerer du geologi ved UiT vil du bli en attraktiv arbeidstaker for en rekke jobber i Norge og internasjonalt.

Tidligere studenter jobber for eksempel i Statens Vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Skanska, Norconsult, Multiconsult, Norges geologiske undersøkelser (NGU), Implenia, Wyssen, Skred AS, Norsk Polarinstitutt, Equinor, Rana Gruber AS, Aker BP, Baker Hughes, forskjellige kommuner og fylkeskommuner, samt universiteter og forskningsinstitusjoner.

Du kan jobbe blant annet med:

 • Undersøkelser av ustabile fjellpartier, fjellskred og flom.
 • Miljøundersøkelser.
 • Karbonfangst og -lagring.
 • Å finne og utvinne råstoffer til det grønne skiftet.
 • Leting etter olje og gass.
 • Egne konsulentoppdrag.
 • Skredproblematikk
 • Kartlegging av geologien til lands og til havs
 • Kartlegging av land- og havområder i Arktis og Antarktis.
 • Undersøkelser og forvaltning av ressurser
 • Planlegging av nye veier og trygg infrastruktur
 • Forskning og undervisning

Opptakskravet er Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk S1+S2 og i tillegg enten

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Studiet er adgangsregulert. Antall studieplasser i 2021: 40

Tidligere poenggrenser

 • Hovedopptak 2020: Ordinær kvote: 37,0. Førstegangsvitnemål: 38,5
 • Hovedopptak 2019: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle
 • Hovedopptak 2018: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle

Mangler du generell studiekompetanse?

Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Har du generell studiekompetanse, men mangler R1 og/eller R2? 
(NB: Andre spesielle opptakskrav må dekkes i tillegg) 

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid, laboratorieøvelser og datalab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeid er studentene aktive gjennom løsning av teoretiske og praktiske oppgaver, og har diskusjon rundt forskjellige problemstillinger.

Studiehverdagen består også av felt- og toktundervisning. Her får studentene «hands-on» erfaring med geologisk arbeid utenfor klasserommet. Som en del av iEarth Senter for Fremragende Utdanning legger vi vekt på at studentene er samarbeidspartnere i studiet, og at de får en sterk kopling til mulige arbeidsgivere allerede i løpet av studiet. 

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet. 

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
 
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.  

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Bachelor i geologi kvalifiserer til opptak til Master i geologi.

Det er mulig å ta et opphold i utlandet, i Europa eller verden for øvrig, ett eller to semester i det tredje studieåret.

Steder du kan reise til på utveksling, kan eksempelvis være University of Copenhagen, University of Hawaii at Hilo, eller Charles University Prague.

Du kan også ta emner ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Her kan du velge blant flere meget relevante emner innen geologi og gjøre spennende feltarbeid i et område som det blir mer og mer fokusert på i global sammenheng.

Sten-Andreas Grundvåg
 • Associate professor in geology with responsibility of teaching master-level courses in sedimentology.
 • Deputy director of 'the Research Centre for Arctic Petroleum Exploration (ARCEx)'
 • Co-leader of Workpackage Geology of ARCEx.
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?