Geologi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Bilde B-GEO.JPG

Geologi er studiet av vår planet. Geologer jobber for å finne ut hvordan klimaet har forandret seg gjennom historien med naturlige klimasvingninger. De vurderer hvor solid fjellet er og faren for ras og andre naturkatastrofer. Geologene studerer seismiske snitt og lager modeller for hvordan bergartene har blitt dannet for å se om det er verdt å bore etter olje og hvordan man skal bore for å utvinne mest mulig olje. Geologer leter også etter gull og andre verdifulle ressurser.

Facts

Duration:3 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i geologi
Admission requirements:Generell studiekompetanse + REALR2
Application deadline:15. april
Application code:186 859
Apply
Geologi er studiet av jorda - kloden vi bor på. Både slik planeten ser ut nå og gjennom dens mer enn fire milliarder år lange, eventyrlige historie. Livet oppsto, dinosaurene ble til fugler, mens T-Rex døde ut.

For ti tusen år siden var Norge dekket av is. Geologene gjør en viktig jobb for å finne ut hvorfor klimaet forandrer seg, særlig med bakgrunn i at det alltid har vært store, naturlige klimasvingninger.

Kunnskap om berggrunnen er viktig for å bygge sikre veier og sørge for at hus står støtt. Geologer vurderer hvor solid fjellet er og faren for ras. De benytter avansert teknologi til å overvåke farlige fjellpartier, som fjellet Mannen i Møre og Romsdal, og Nordnesfjellet i Troms.

Norge er verdens tredje største oljeeksportør. Geologene studerer seismiske snitt - det vil si bilder av geologien under havbunnen - og lager modeller for hvordan bergartene har blitt dannet for å se om det er lønnsomt å bore. Olje spruter ikke opp av seg selv, og det er geologene som har jobben med å lete. Når et oljefelt skal bygges ut, er det geologene som finner ut hvordan man skal bore for å få best mulig utnyttelse av reservoaret. Fra en teknologisk synsvinkel er det viktig å utvikle nye metoder for å spare tid og ressurser i letevirksomheten.

Bachelorstudiet i geologi er bygd opp av emner innenfor de forskjellige fagområdene i geologi. Geologi læres best gjennom praksis. Derfor er det mye feltarbeid og øvelser i de fleste emnene. I tillegg er det innføringsemner i kjemi, fysikk og matematikk som er viktige for de fleste retningene innenfor geologi. De to første årene av bachelorstudiet er felles for alle geologistudenter med introduksjonsemner til de forskjellige områdene i geologi. Det tredje året brukes først og fremst til fordypning i den studieretningen du ønsker å ta hvis du skal studere videre på mastergrad. Her er det også mulighet for å reise på utveksling, til institusjoner i Europa, USA eller Canada. Du kan også ta et semester eller to ved UNIS på Svalbard.

Bachelorprogrammet i geologi ved UiT Norges arktiske universitet er bygd opp av emner innenfor alle de forskjellige fagområdene innen geologi, og studiet skal gi en enhetlig og solid grunnutdanning i geologi. Det legges vekt på både teoretiske og praktiske ferdigheter gjennom en kombinasjon av forelesninger/seminarer, laboratorieøvelser og feltundervisning.

Læringsutbytte:

Kunnskaper - kandidaten:

 • har en solid og enhetlig grunnutdanning innen de ulike geologiske disiplinene
 • har kunnskap om vitenskapelig teori og metoder
 • kan anvende kunnskap på geologiske problemstillinger

Ferdigheter - kandidaten:

 • kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse - kandidaten:

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2


Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.
Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Antall studieplasser: 40. Studiet er adgangsregulert.
Poenggrenser ved opptak høsten 2017: alle som søkte kom inn på studiet.

Undervisningen omfatter både forelesninger og lab-, felt- og toktundervisning.

Eksamensformer omfatter både skriftlige, muntlige og rapporter.

Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Mange geologer jobber i oljebransjen. I tillegg til god lønn gir det store utviklingsmuligheter og mulighet til å jobbe over hele verden. De fleste geologene i oljebransjen jobber på land med å tolke geologiske data, men noen jobber også offshore i produksjonen eller med å hente inn geologiske data.

Geologer som jobber i prosjekterings- og rådgivningsfirmaer er etterspurt for å gjøre undersøkelser av fjell og grunnforhold for å sørge for at hus, veier, bruer og jernbane bygges forsvarlig. Geologer jobber også med skred og flombeskyttelse og i offentlig forvaltning.

Leting og utvinning etter mineraler og metaller er også et område der mange geologer vil finne sin arbeidsplass. Det blir stadig større etterspørsel etter sjeldne jordartsmetaller, som benyttes blant annet i datamaskiner, elektriske biler, vindmøller, mobiltelefoner, høyttalere og batterier.
Bachelorgrad i geologi er opptaksgrunnlag for det toårige mastergradsstudiet i geologi.
De fleste stillinger for geologer i yrkeslivet krever mastergrad. Det er obligatoriske mastergradsemner i hver av de fire studieretningene på masternivå: Marin geologi og Geofysikk, Petrologi/Strukturgeologi, Sedimentologi og Kvartærgeologi, og Petroleum Geofag.

Det er mulig å ta et opphold i utlandet ett eller to semester i det siste studieåret.
Instituttet har en avtale om internasjonal studentutveksling med University of Massachusetts Amherst.


Som et alternativ kan du ta emner ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Her kan du gjøre spennende feltarbeid i et område som det blir mer og mer fokusert på i global sammenheng, og velge blant flere meget relevante emner innen geologi.Bli student ved UiT!Contact
Margrethe-Lindquist.JPG

Lindquist, Margrethe


Førstekonsulent
Phone: +4777625153 margrethe.lindquist@uit.no

Kai Mortensen.jpg

Kai Mortensen


Seniorkonsulent
Phone: +4777644428 kai.mortensen@uit.no