Faglærerutdanning i musikk - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
MUSFAG.jpg

 

Har du musikk som lidenskap? Ønsker du en praktisk og teoretisk musikkutdanning? Kan du tenke deg å undervise innen musikk? Da er Faglærerutdanning i musikk noe for deg!

Facts

Duration:3 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i faglærerutdanning i musikk
Admission requirements:Generell studiekompetanse + opptaksprøve
Application deadline:15. april
Application code:186 157
Apply
Faglæreren i musikk må kunne arbeide med musikk som opplevelses- og uttrykksmiddel i kunstnerisk og pedagogisk sammenheng. Studiet skal gi bred kunnskap om faget musikk, både faglig, pedagogisk og didaktisk. Etter endt faglærerstudium i musikk skal studenten kunne vise solide musikkfaglige og utøvende ferdigheter og ha stor evne til formidling, både musikalsk og pedagogisk. Utdannelsen retter seg i hovedsak mot grunnskolen (1. - 10. trinn) og fokuserer på samspillaktiviteter, musikkproduksjoner, tilpasset undervisning og musikk i et multikulturelt og teknologisk samfunn.
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. studieår
2. studieår
3. studieår
Profesjonsfag 3, 15 sp
Bacheloroppgave, 15 sp

Etter bestått studieprogram skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Om å utøve, analysere og formidle musikkuttrykk fra forskjellige musikktradisjoner inklusive nordområdene.
 • Om musikkens historie, estetikk, teori, begreper og repertoar
 • Om forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid i fagfeltet.
 • Om arbeidslivets krav og forventninger

Ferdigheter

 • Ha innsikt i et bredt og allsidig repertoar som er relevant for fremtidig yrkesvirksomhet
 • Kunne bruke ulike musikalske uttrykk, former og teknikker i undervisning og formidling
 • Ha god innsikt i og ferdigheter i ledelse av læringsprosesser
 • Kunne reflektere omkring egen praksis, både skriftlig og muntlig
 • Kunne finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid, kunstnerisk utviklingsarbeid og annet aktuelt fagstoff

Generell kompetanse

 • Ha bred kunstfaglig, pedagogisk og didaktisk kompetanse
 • Kunne ta ansvar for egen kunstnerisk kreativ utvikling og forholde seg reflektert til egen yrkesutøving
 • Kunne bidra til godt samspill både musikalsk og sosialt

Generell studiekompetanse samt bestått opptaksprøve. Søkeren må dokumentere minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i matematikk (224 timer). I tillegg må det dokumenteres kunnskaper og ferdigheter i musikk, etter nærmere regler fastsatt av institusjonen.

Det kreves godkjent politiattest for å begynne på studiet.

 

Oppstart av studiet er avhengig av tilstrekkelig antall studenter.

Praksis er i omfang fastsatt i Forskrift om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag, 18. mars 2013, og skal tilsvare 70 arbeidsdager i praksisskolene. 

Praksisopplæringen er veiledet av øvingslærere med veiledningserfaring, og består av

 • 1. studieår: 4 uker praksis i grunnskole (1. - 7. trinn)
 • 2. studieår: 4 uker praksis i grunnskole (5. - 10. trinn) og 2 uker produksjon av skoleforestilling
 • 3. studieår: 3 uker praksis i grunnskole og 1 uke praksis i grunnskole/frivillig kulturliv

Skikkethetsvurdering av studenten er knyttet til praksis og er en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer i ulike skoleslag.

Studiet passer for deg som ønsker å undervise i musikk i grunnskolen og det frivillige musikkliv.
Studiet kvalifiserer for opptak til masterstudier i musikkpedagogikk , samt Fagdidaktikk for lærere, Hørelære med didaktikk og praksis, Ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren og Master i spesialpedagogikk.

Det legges til rette for utveksling i femte semester.

Eksamen avlegges normalt i regi av UiT, men emner som tas i utlandet kan etter søknad innpasses. Det forutsettes at studenten har avlagt eksamen i henhold til normert studieprogresjon før utveksling kan godkjennes.Bli student ved UiT!Contact
Arne-Elvemo.jpg

Arne Elvemo


Studiekonsulent Musikkonservatoriet
Phone: +4777660583 Mobile: 926 01 458 arne.elvemo@uit.no

Bengt Haugseth ILP-2.jpg

Bengt Arve Haugseth


Musikk MDD
Phone: +4777660501 bengt.haugseth@uit.no

Related professions
Skip to main content