Sykepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor

Photo: frifoto.no
Photo: frifoto.no

Sykepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor

Campus
Bardufoss, Other, Finnsnes, Storslett, Tromsø
Application deadline
Neste opptak gjennomføres høsten 2020, med søknadsfrist ca. 15. oktober og oppstart i januar 2021.

Sykepleierutdanningen gir deg kompetanse til å jobbe i mange deler av verden, og den gir deg kompetanse til å hjelpe mennesker gjennom noen av de viktigste hendelsene i livet. Som sykepleier møter du mennesker i alle faser av livet; fra de aller minste premature til de aller eldste. Sykepleierutdanningen gir deg kompetanse til å håndtere akutte situasjoner hvor ting forandres raskt, og den gir deg den kunnskap og trygghet som kreves for å hjelpe mennesker med langvarige og kroniske plager. Sykepleierutdanningen er utdanningen for deg som ønsker deg en jobb hvor dagene aldri er gitt på forhånd. Studiet er tilrettelagt som desentralisert/deltids studium med undervisning og veiledning knyttet til fire ulike steder i Troms: - Campus i Tromsø, Studiesenteret Finnsnes, Næringshagen i Målselv og Nord-Troms studiesenter.

Neste opptak gjennomføres høsten 2020. Søknadsfristen vil være ca. 15. oktober og det vil være mulig å søke fra ca. 1. september. NB! Lokalt opptak.

Oppstart av studiet med lokale samlinger på det enkelte studiested i januar 2021 og påfølgende felles ukesamling i Tromsø i uken etterpå.

Questions about admission

Delstids sykepleierutdanningen gjennomføres over 4 år med samme faglige innhold og opptakskrav som fulltids sykepleierutdanning. Teoriundervisningen foregår i grupper ved de lokale studiestedene Bardufoss, Finnsnes, Storslett/Skjervøy og Tromsø 2 til 3 dager pr uke, samt to uker pr studieår med hele kullet i Tromsø. Praksis i kommunehelsetjenesten gjennomføres primært i studentens hjemkommune, mens praksis i spesialisthelsetjenesten gjennomføres ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Studiet er inndelt i tre studieenheter:

 • Første studieenhet har som fokus både grunnleggende sykepleie og omsorg til pleietrengende i kommunehelsetjenesten og forebyggende helsearbeid; innsikt i sykepleietjenesten til friske og utsatte grupper.
 • Andre studieenhet har som fokus pleie, omsorg og behandling til akutt og kronisk syke i somatiske sykehus. Her får studenten praksis i medisinsk og kirurgisk avdeling, og får også erfaring fra poliklinikk, utredningspost, operasjons- og/eller overvåkingsavdeling.
 • Tredje studieenhet har som fokus sykepleie til mennesker med funksjonshemming, psykiske lidelser og eldre i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Praksis gjennomføres innenfor eldreomsorg og psykisk helsearbeid.

Gjennom studiet vektlegges undervisning og veiledning, ledelse og administrasjon, fagutvikling og forskning.

1. 2. og 3. studieår: Hoved- og delemner:
Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

 • Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk - 9 sp
 • Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie - 9 sp
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode * - 6 sp
 • Etikk * - 9 sp

Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

 • Sykepleierens funksjon og oppgaver
  I spesialisthelsetjenesten - 36 sp
 • I kommunehelsetjenesten - 36 sp

Medisinske og naturvitenskapelige emner

 • Anatomi, fysiologi og biokjemi - 12 sp
 • Generell patologi, sykdomslære og farmakologi - 24 sp
 • Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene - 9 sp

Samfunnsvitenskapelige emner

 • Psykologi og pedagogikk - 9 sp
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning * - 6 sp
 • Sosiologi og sosialantropologi - 6 sp
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk * - 9 sp

[* inkl. felles innholdsdel på 10 sp]

Studenten skal lære å utøve god og omsorgsfull sykepleie til mennesker som berøres av sykdom, lidelse og skade, og til mennesker i siste fase av livet. Studenten skal lære å støtte, undervise og veilede pasienter og pårørende i forhold til de behov og problemer de møter. Studenten skal også tilegne seg forståelse med forebyggende helsearbeid og helsefremmende arbeid.

Som sykepleier vil du kunne arbeide i mange felt i helsetjenesten både i Norge og i utlandet. Med mennesker i alle faser av livet, fra nyfødte til eldre, friske og alvorlig syke.

 • Kommunehelsetjenesten: i hjemmesykepleie, sykehjem, omsorgsbolig
 • Spesialisthelsetjenesten: i ulike avdelinger i sykehus (som kirurgisk avdeling, medisinsk avdeling, akuttavdeling, psykiatrisk avdeling) med barn, unge, voksne og eldre.

Som sykepleier vil du også kunne jobbe innenfor ledelse og undervisning.

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Fra og med høsten 2019 innføres karakterkrav for opptak til bachelor i sykepleie. Søkere må ha et gjennomsnitt på minst karakteren tre i norsk og tre i fellesfaget matematikk fra videregående skole.

Kvoter
Det er egen kvote for søkere som kan dokumentere nordnorsk/samisk tilknytning. For nærmere informasjon om dette, se Samordna opptak. Studiet er adgangsregulert.

Krav til realkompetanse
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For sykepleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

For opptak til sykepleierutdanning anses hjelpepleiere med autorisasjon, omsorgs-/helsefagarbeidere med fagbrev, helsesekretærer med autorisasjon og søkere med fagskole innenfor helse- og sosialfag å fylle de ovennevnte fagkrav. Karakterkravet i norsk og matematikk gjelder også for realkompetanse:

Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer).

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

 

 

 

Søknadsfristen er 15. oktober 2020 - studiet starter i januar 2021. Det er mulig å registrere søknad om opptak fra ca. 1. september 2020. NB! Studiet har lokalt opptak.

 

Politiattest:

 

Søkere som tas opp på sykepleierutdanninga må legge fram politiattest jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-9 andre ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

 

Overflytting:
Har du gjennomført et studieår ved en annen utdanningsinstitusjon i Norge eller ved et annet campus ved UiT Norges arktiske universitet og ønsker å avslutte utdanningen din hos oss eller ved et annet campus ved UiT, kan du søke om overflytting. Søknad om overflytting til 2./3. studieår gjennomføres som et eget lokalt opptak. Søknadskoden for dette opptaket er 3050. De aktuelle kullene starter hhv i 2. studieår i mars 2020 og i 3. studieår i oktober 2019.


For nærmere informasjon om retningslinjer for overflytting se her.

Undervisning gis både i form av forelesninger og seminarer samt som gruppearbeid og i praksisfeltet. Alle studentene er tilknyttet en studiegruppe med en egen kontaktlærer. I ferdighetstrening på universitetets øvingsrom får studenten trening i praktiske sykepleieferdigheter og prosedyrer. I praksisstudier i ulike avdelinger integreres teori og praksis. Når det gjelder eksamensformer vises det til fagplan.

Praksisstudier og praksisrettet undervisning utgjør i alt 90 sp. Du må ha 50 ukers pasient- eller klientrettet praksis, inklusive erfaring fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Dette foregår i kommunehelsetjeneste og ved sykehus. I tillegg skal 10 uker være praksisrettet undervisning som i utgangspunktet foregår internt på utdanningen.

 

Sykepleiere har mange muligheter når det gjelder utdanning utover bachelor i sykepleie. Videreutdanninger som: aldring og eldreomsorg, klinisk sykepleie, operasjons-, intensiv-, anestesi-, kreft- og barnesykepleie, psykisk helsearbeid, jordmor- og helsesøsterutdanning. Og dessuten mastergradsstudier og PhD-studier (doktorgrad). Mange av disse studietilbudene tilbys ved Universitetet i Tromsø.

Sykepleierutdanningen har lange tradisjoner i internasjonalt arbeid, der solidaritetsperspektivet står sentralt. Det legges til rette for at studenter kan gjennomføre deler av sin utdanning i utlandet. Det er lagt til rette for studentutveksling i 2. og 3. studieenhet. Utdanningen har samarbeidsavtaler med institusjoner i Libanon, Zambia og Sør Afrika, i tillegg til de nordiske landene.