Bærekraftig teknologi, ingeniør - bachelor

Duration: 3 År

Photo: www.aurorafoto.no
Photo: www.aurorafoto.no

Bærekraftig teknologi, ingeniør - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Vil du arbeide for en mer bærekraftig verden? Studiet gir deg kunnskap om grønn teknologi, fornybar energi og risikovurdering. Videre lærer du blant annet hvordan vann- og avløpsvannteknologi, ressursforvaltning, design og drift av miljøteknologi kan gjøres mer bærekraftig. Dette er et raskt voksende område som gir deg mange nye og spennende karrieremuligheter.

Questions about the study

Marit Gabrielsen.jpg
Marith Gabrielsen

Student advisor


Jinmei Lu

Professor


Det grønne skiftet vil kreve mye av morgendagens ingeniører. I studiet vil du lære om bærekraftig design og drift av teknologiske systemer. Du får jobbe med aktuelle problemstillinger som kan bidra til miljøvennlig og samfunnsnyttige produkter og løsninger.

Nye materialer og metoder vil være viktig for å kunne gjøre ingeniørbransjen mer bærekraftig. Utbygging av ny fornybar energi vil kreve kunnskap om hvilken påvirkning dette har på miljøet. Både valg av materialer, produksjon, transport og levetiden til materialene vil være avgjørende. På dette studiet lærer du om levetiden til ny teknologi og risiko forbundet med dette.

Hvordan kan vi vurdere og styre risiko i ingeniørbransjen? Sikker, bærekraftig og miljøvennlig drift i industri er sentrale tema i studiet. Du kan være med på å utvikle miljøvennlige løsninger i bygg, fornybar energi, og avfallsbehandling og vannbehandling.

Studiet skal hjelpe deg til å knytte teori til praksis. Studentene skal inspireres til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap. Du får delta i prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter for å løse aktuelle problemstillinger. Du får også innsikt i samspillet mellom teknologi, miljø, mennesker og samfunn.

Studiet belyser hvordan vi kan gjøre ingeniørbransjen mer bærekraftig og miljøvennlig.

Du vil få tverrfaglig kunnskap om miljøproblemer skapt av eksisterende teknologi og praksis. Du lærer også om hvordan teknologi og industriproduksjon kan designes og driftes mer bærekraftig og miljøvennlig. Du vil også få kunnskap om ulike typer fornybar energi som kan erstatte fossil energi.

Du vil lære om verktøy, metoder og simuleringsprogramvare for:

  • risikovurdering og risikostyring
  • miljøovervåkning og kontroll
  • miljøforvaltning og miljøkonsekvensvurdering
  • livsløpsanalyser
  • pålitelighetsanalyse  

Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet (KHMS) er et annet felt som belyses i studiet.

Miljø, bærekraft og effektiv styring er viktig på flere samfunnsområder, eks. vannforsyning, matproduksjon, bygg, sanering og avfallshåndtering. Også energi, transport, industri og utvinning av naturressurser er aktuelle områder.

Tidligere studenter ved UiT med liknende utdanning har fått jobb som vann- og avløpsingeniør eller innen transportsektoren i firmaer som f.eks. Statens Vegvesen. Andre jobber med bærekraft innen f.eks. Equinor og Aker ASA og som prosjektledere i Consto og Econor.

Stillinger i energiselskap og miljøovervåkning er aktuelle. Jobber som systemdesigner, installatør, miljøingeniør og HMS-konsulent er relevant.

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse samt Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 (HING).

Studiet er adgangsregulert.
Antall studieplasser i 2021: 20.
Tidligere poenggrenser:

  • Hovedopptak 2020*: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle

* Studiet ble tilbudt for første gang i 2020.

Har du generell studiekompetanse, men mangler R1 og/eller R2?
(NB: Andre spesielle opptakskrav må dekkes i tillegg)

Mangler du generell studiekompetanse?

Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og lever søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. I prosjektarbeid og i bacheloroppgaven gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Bacheloroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
 
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.  

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Studiet gir grunnlag for opptak til sivilingeniør- og masterstudier, bl.a. til masterstudiet i Master in Techonology and safety in the high north ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Om du ønsker å ta deler av studiet i utlandet tilbys det relevante og kvalitetssikrede ordninger for studentutveksling. Det er lagt til rette for utenlandsopphold i det siste studieåret, og det finnes gode samarbeidsavtaler med flere europeiske land (f.eks. Italia, Sverige og Danmark), USA og Canada. Vi gjør oppmerksom på at interesserte studenter bør starte planlegging av utveksling i god tid, samt kontakte studiekonsulent og studieleder på instituttet. For mer info, se her.

Faglig relevante utvekslingsavtaler som anbefales er Polytechnic University of Milan, Luleå University of Technology og Memorial University of Newfoundland.

Det er også mulig å gjennomføre et studieopphold ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) på høsten tredje studieår. UNIS tilbyr flere relevante fag.

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?