Organisasjon og ledelse - master

STUDIESTED: Tromsø
Studiekatalog_klar_23_2.jpg

Organisasjon og ledelse er en egen subdisiplin innenfor statsvitenskapen. Hvordan organisasjoner fungerer er et sentralt spørsmål i statsvitenskapelig analyse og organisasjonsteori er en viktig del av studiet, ikke minst som leverandør av analyseverktøy. Men til forskjell fra mastergradsprogrammet i statsvitenskap er mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse i sin helhet viet et bestemt fagfelt. Det er et statsvitenskapelig studium spisset mot organisasjon og ledelse. Det innebærer blant annet å studere ledelse og ledelsesrelaterte emner fra mange forskjellige innfallsvinkler.

Facts

Duration:2 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):120
Qualification:Master i organisasjon og ledelse
Admission requirements:Se nedenfor
Application deadline:15. april
Application code:5043
Apply

Mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse tar sikte på å utvikle kunnskap om drivkrefter og effekter av endrings- og omstillingsprosesser i lys av forholdet mellom organisasjon og individ, og forholdet mellom organisasjoner og omverden. Hvordan organisatoriske trender påvirker moderne organisasjoner og lederens rolle i slike prosesser fokuseres særskilt. Faget omfatter både offentlig og privat sektor så vel som det frivillige organisasjonssamfunnet.

Programmet består av en fagspesifikk del på 70 studiepoeng hvorav 20 av dem er valgfrie, samt en masteroppgave på 50 studiepoeng.

De fagspesifikke emnene skal sikre et godt faglig og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Valgemnene gir mulighet til å velge et fagområde som studenten ønsker å fordype eller spesialisere seg i, blant annet med henblikk på masteroppgaven. Etter søknad kan emner fra andre institutter og utdanningsinstitusjoner godkjennes som valgemner.

Masteroppgaven er en viktig del av programmet. Hensikten med den er særlig å utvikle evnen til selvstendig analyse av organisasjoner. Oppgaven kan enten være en drøfting av en problemstilling på grunnlag av studier av relevant litteratur eller en analyse av et tema med utgangspunkt i innsamlede data. Hoveddelen av arbeidet med oppgaven skal gjøres i 3. og 4. semester.

Mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse består av 120 studiepoeng, som fordeler seg slik:


Fagspesifikke emner:

 • STV-3077 Moderne organisasjonsteori (20 stp.)
 • STV-3061 Oppgavedesign og kvalitative forskningsmetoder (10 stp.)
 • SVF-3004 Kvantitative forskningsmetoder (10 stp.)
 • STV-3058 Nyere lederskapsteori (10 stp.)

Valgemner:

 • STV-3057 Organisatorisk omdømme (10 stp.)
 • STV-3059 Beslutningsteori; begreper, modeller og prosesser

Masteroppgave:

 • STV-3901 Masteroppgave (50 stp.)

Valgemner tilbys både vår- og høstsemesteret. Oversikt over emner publiseres på nettsiden. Studenten kan også ta valgemner fra mastergradsprogrammet i statsvitenskap. Emner fra andre utdanningsinstitusjoner kan godkjennes etter søknad.

Tabellen gir en veiledende oversikt over studieforløpet.

Etter bestått studieprogram skal kandidatene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om nyere forskning om organisasjoner, ledelse og omstilling, herunder drivkrefter og prosesser som påvirker organisasjoners samspill innad og utad
 • spesialisert innsikt i fagets vitenskapelige problemstillinger og de avgrensede og aktuelle fagdebattene som berører organisatoriske endringsprosesser, nasjonalt og internasjonalt
 • solide kunnskaper om de metoder som benyttes for å studere organisasjoner herunder
 • trening i å foreta kritiske vurderinger av metodekvalitet i forskningsprosjekter innen organisasjon og ledelse

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • forholde seg kritisk til og analysere eksisterende teorier innen organisasjon og ledelse og formulere faglige resonnementer og problemstillinger på bakgrunn av disse
 • anvende relevante metodiske kunnskaper og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • planlegge og gjennomføre et avgrenset forsknings- og utredningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer og regler

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • arbeide selvstendig, foreta begrunnede valg og anvende sine kunnskaper til analyse av organisasjonsfaglige problemstillinger
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye og avanserte områder, arbeidsoppgaver og prosjekter
 • initiere og bidra til utvikling av organisasjoner
 • formidle faglige synspunkter og eget selvstendig arbeid
 • kommunisere om organisasjonsfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, med spesialister og med allmennheten

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå 2-årig studium eller fordypningsenhet på minst 90 studiepoeng i organisasjon og ledelse, administrasjonsfag eller statsvitenskap. Minst 30 studiepoeng innen fordypningsenheten skal være på 2000-nivå. Det skal også inngå 20 studiepoeng i organisasjon- og ledelsesfag i opptaksgrunnlaget. Studenter med annen relevant grad, for eksempel innen økonomi og administrasjon, kan også vurderes for opptak.

 

Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som beregnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene, eller i de 90 studiepoengene som normalt utgjør de obligatoriske emnene i utdanningen (NRØA`s anbefalte plan for obligatoriske emner).

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner og fagdiskusjoner mellom studentene og faglærere. Undervisningsform og omfang beskrives nærmere i de enkelte emnebeskrivelsene

I hovedsak vil følgende eksamensformer benyttes:
Hjemmeeksamen over oppgitt tema
Hjemmeoppgave over selvvalgt tema
Skoleeksamen
Muntlig

Disse eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap, både relatert til gjengivelse og beskrivelse av teoretiske perspektiver og begreper, og til refleksjon og anvendelse av disse perspektivene på faglige og praktiske problemstillinger.  Videre gir det studentene mulighet til å utvikle sin skriftlige og muntlige kompetanse, og til å fremstille sin kunnskap på ulike måter. Mens skoleeksamen er valgt for å kontrollere at studentene har tilegnet seg oversikt og breddekunnskap i emnet, brukes hjemmeeksamen for å teste evnen til faglig fordypning i en problemstilling og til å besvare slike problemstillinger på en selvstendig måte. Muntlig eksamen benyttes på enkelte emner for å prøve studentenes evne til muntlig fremstilling og til å reflektere over en gitt problemstilling i direkte dialog med en samtalepartner. Muntlig eksamen kan også brukes til å teste breddekunnskap i det aktuelle emnet og for å utdype og supplerer skriftlige besvarelser.

Eksamen vurderes med bokstavkarakterer (A-F) der F er stryk. Kontinuasjonseksamen omtales særskilt i de enkelte emnebeskrivelser.

Språket er hovedsakelig norsk. Masteroppgaven skrives på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å få skrive masteroppgaven på engelsk.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! 
Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og  internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i 2. og 3. semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

 

Montpellier (Frankrike)

Bologna (Italia)

Granada (Spania)

Mainz (Tyskland)

Berkeley (USA)

Warsawa (Polen)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering, eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse kvalifiserer for ulike stillinger innen offentlige, private og frivillige organisasjoner. Relevante arbeidsoppgaver kan være innen; personal/HR-avdelinger, konsulent/saksbehandling, utrednings- og kartleggingsarbeid, mellomlederposisjoner, konsulentvirksomhet, undervisning, kommunikasjon m.m.
Under gitte karakterkrav kvalifiserer mastergraden for opptak til ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning statsvitenskap.


Contact
til UiT.JPG

Gabriela Sirbu


Førstekonsulent
Phone: +4777644594 gabriela.sirbu@uit.no

Karlsen, Rune


Førstekonsulent - FUK
Phone: +4777620969 rune.karlsen@uit.no

Skip to main content