Organisasjonsdesign og ledelse - master

Duration: 2 years

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Organisasjonsdesign og ledelse - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Lurer du på hvordan dagens organisasjoner og ledere håndterer endrings- og utviklingsarbeid, beslutninger fattes, formelle strukturer designes og organisasjoners omdømme og strategiske kommunikasjon utformes?

Masterprogrammet i organisasjon og ledelse gir deg en bred og solid plattform for en karriere i offentlige, private så vel som i frivillige organisasjoner. Dette innebærer et fokus på særtrekk ved de respektive organisasjonene og utfordringene med blandingsformene. Studiet gjør deg i stand til å vurdere og anvende forskningsbasert kunnskap og gjøre selvstendige analyser av mange av de utfordringer dagens komplekse organisasjoner står overfor.

Studiet tilbys med undervisning i Tromsø, men ved bruk av digitale ressurser vil det være mulig å ta dette studiet selv om man ikke bor i Tromsø

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no

Hilde-Marie-Pettersen-7.jpg
Hilde Marie Pettersen

Førsteamanuensis

 • Telephone: +4777646252
 • Mobile: 91515084
 • Campus: Tromsø

Turid Moldenæs
Turid Moldenæs

Professor

 • Telephone: +4777644679
 • Mobile: 97774165
 • Campus: Tromsø

Information about semester start

Mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse tar sikte på å utvikle kunnskap om drivkrefter og effekter av endrings- og omstillingsprosesser i lys av forholdet mellom organisasjon og individ, og forholdet mellom organisasjoner og omverden. Hvordan organisatoriske trender påvirker moderne organisasjoner og lederens rolle i slike prosesser fokuseres særskilt. Faget omfatter både offentlig og privat sektor så vel som det frivillige organisasjonssamfunnet.

Programmet består av en fagspesifikk del på 70 studiepoeng hvorav 20 av dem er valgfrie, samt en masteroppgave på 50 studiepoeng.

De fagspesifikke emnene skal sikre et godt faglig og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Valgemnene gir mulighet til å velge et fagområde som studenten ønsker å fordype eller spesialisere seg i, blant annet med henblikk på masteroppgaven. Etter søknad kan emner fra andre institutter og utdanningsinstitusjoner godkjennes som valgemner.

Masteroppgaven er en viktig del av programmet. Hensikten med den er særlig å utvikle evnen til selvstendig analyse av organisasjoner. Oppgaven kan enten være en drøfting av en problemstilling på grunnlag av studier av relevant litteratur eller en analyse av et tema med utgangspunkt i innsamlede data. Hoveddelen av arbeidet med oppgaven skal gjøres i 3. og 4. semester.

Valgemner tilbys både vår- og høstsemesteret. Oversikt over emner publiseres på nettsiden. Studenten kan også ta valgemner fra mastergradsprogrammet i statsvitenskap. Emner fra andre utdanningsinstitusjoner kan godkjennes etter søknad.

Se "Oppygging av studiet" for veiledende oversikt over studieforløpet.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Etter endt studium og oppnådd grad har kandidaten:

 • inngående kunnskap om nyere forskning om organisasjoner, organisasjonsdesign, ledelse og omstilling, herunder drivkrefter og prosesser som påvirker organisasjoners samspill innad og utad
 • spesialisert innsikt i fagets vitenskapelige problemstillinger og de avgrensede og aktuelle fagdebattene som berører organisatoriske endringsprosesser, nasjonalt og internasjonalt
 • solide kunnskaper om de metoder som benyttes for å studere organisasjoner og ledelse
 • trening i å foreta kritiske vurderinger av metodekvalitet i forskningsprosjekter innen organisasjon og ledelse

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • forholde seg kritisk til, og analysere eksisterende teorier innen organisasjonsdesign og ledelse, og formulere faglige resonnementer og problemstillinger på bakgrunn av disse
 • anvende relevante metodiske kunnskaper og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • planlegge og gjennomføre et avgrenset forsknings- og utredningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer og regler.

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • arbeide selvstendig, foreta begrunnede valg og anvende sine kunnskaper til analyse av organisasjonsfaglige problemstillinger
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye og avanserte områder, arbeidsoppgaver og prosjekter
 • initiere og bidra til utvikling av organisasjoner
 • formidle faglige synspunkter og eget selvstendig arbeid
 • kommunisere om organisasjonsfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, med spesialister og med allmennheten

Mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse kvalifiserer for ulike stillinger innen offentlige, private og frivillige organisasjoner. Relevante arbeidsoppgaver kan være innen; personal/HR-avdelinger, konsulent/saksbehandling, utrednings- og kartleggingsarbeid, mellomlederposisjoner, konsulentvirksomhet, undervisning, kommunikasjon m.m.


Programmet består av en fagspesifikk del på 70 studiepoeng, der 20 av dem er valgfrie, i tilegg til en masteroppgave på 50 studiepoeng.

2. semester og 3. semester skal dere ta et valgemne (vises ikke i tabellen over). 

Mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse består av 120 studiepoeng, som fordeler seg slik:

Fagspesifikke emner:
STV-3077 Klassiske og nyere organisasjonsteorier (20 stp.)
STV-3061 Oppgavedesign og kvalitative forskningsmetoder (10 stp.)
SVF-3004 Kvantitative forskningsmetoder (10 stp.)
STV-3058 Nyere lederskapsteori (10 stp.)
Valgemner:
STV-3045: Lokalstyret: verdier, utfordringer og endringer 
STV-3057 Organisatorisk omdømme 
STV-3059 Beslutningsteori; begreper, modeller og prosesser
STV-3062 Praksis

Valgemnene gir mulighet til å velge et fagområde som studenten ønsker å fordype eller spesialisere seg i, blant annet med henblikk på masteroppgaven. Etter søknad kan emner fra andre institutter og utdanningsinstitusjoner godkjennes som valgemner.


Studiet er adgangsregulert.

Antall studieplasser i 2024: 25.

Søkere må ha fullført bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordyping på minst 80 studiepoeng i organisasjons, -ledelses, - økonomifag, statsvitenskap, sosiolog eller psykologi. Andre relevante samfunnsfag kan vurderes avhengig av relevante emner i fagsammensetningen. Det stilles krav om minst 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode. I den faglige fordypingen må det inngå minst 20 studiepoeng i organisasjons- og ledelsesfag.

Gjennomsnittskarakteren på bachelorutdanningen må være C eller bedre.

Ved konkurranse om studieplassene rangeres søkerne i henhold til forskrift om opptak til studier ved UIT § 13.

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner og fagdiskusjoner mellom studentene og faglærere. Studentene vil få tilgang til digitale ressurser, som innleste forelesninger, oppgaver og andre undervisningsressurser. Undervisningsform og omfang beskrives nærmere i de enkelte emnebeskrivelsene.

Studiet tilbys med undervisning i Tromsø, men ved bruk av digitale ressurser vil det være mulig å ta dette studiet selv om man ikke bor i Tromsø.

I hovedsak vil følgende eksamensformer benyttes:

 • Hjemmeeksamen over oppgitt tema
 • Hjemmeoppgave over selvvalgt tema
 • Muntlig eksamen

Disse eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap, både relatert til gjengivelse og beskrivelse av teoretiske perspektiver og begreper, og til refleksjon og anvendelse av disse perspektivene på faglige og praktiske problemstillinger. Videre gir det studentene mulighet til å utvikle sin skriftlige og muntlige kompetanse, og til å fremstille sin kunnskap på ulike måter. Mens skoleeksamen er valgt for å kontrollere at studentene har tilegnet seg oversikt og breddekunnskap i emnet, brukes hjemmeeksamen for å teste evnen til faglig fordypning i en problemstilling og til å besvare slike problemstillinger på en selvstendig måte. Muntlig eksamen benyttes på enkelte emner for å prøve studentenes evne til muntlig fremstilling og til å reflektere over en gitt problemstilling i direkte dialog med en samtalepartner. Muntlig eksamen kan også brukes til å teste breddekunnskap i det aktuelle emnet og for å utdype og supplerer skriftlige besvarelser.Kontinuasjonseksamen omtales særskilt i de enkelte emnebeskrivelser.

Språket er hovedsakelig norsk. Masteroppgaven skrives på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å få skrive masteroppgaven på engelsk.

Under gitte karakterkrav kvalifiserer mastergraden for opptak til ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning statsvitenskap.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i 2. og 3. semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler har instituttet hatt god erfaring med disse:

Montpellier (Frankrike)

Bologna (Italia)

Granada (Spania)

Mainz (Tyskland)

Berkeley (USA)

Warsawa (Polen)

Videre har UiT og HSL-fakultetet flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

Søknadsfrist for utveksling: Vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret 1. februar

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Institute Country
University of California, Berkeley USA