Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
COLOURBOX3342851-Barn-og-forstørrelsesglass.jpg

Som barnehagelærer får du ansvar for å utvikle samfunnets og fremtidens viktigste ressurs; barna våre! Barnehagelærerutdanningen gir deg mulighet til å tilegne deg et godt faglig fundament og viktige praktiske ferdigheter for pedagogisk arbeid og ledelse i barnehage.

UiT tilbyr to utdanningsvarianter. Denne utdanningen har samlingsbasert undervisning med om lag 10-12 samlinger pr studieår. Leter du etter ordinær utdanning med om lag ukentlig undervisning? Se link til høyre.

Facts

Duration:3 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor Barnehagelærer
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.
Application deadline:15. april
Application code:186 132
Apply

Barnehagelærerutdanningen søker deg som ønsker en arbeidshverdag der du har ansvar for barns barnehagehverdag gjennom læring, lek og omsorg. Utdanningen gir, gjennom undervisning og praksis, blant annet kompetanse til å lede og til å samarbeide med barn, barnas familier og medarbeidere. Du trenger ikke erfaring fra arbeid i barnehage, men må være forberedt på en akademisk og praksisnær utdanning.

Hvorfor ta bachelor som barnehagelærer ved UiT?

 • Teori og praksis er tett koblet sammen
 • Praksisopplæring hvert semester
 • Unikt studiemiljø (kort avstand mellom det meste og de fleste)

Barnehagelærerutdanningens innhold er strukturert i kunnskapsområder, forsterkning (4. semester), fordypning (5. semester) og bacheloroppgave. Alle emner er profesjonsrettede og har integrert relevant pedagogisk, faglig og didaktisk kunnskap tilpasset barnehagens fagområder. Obligatorisk praksis er integrert i alle emner.

Kunnskapsområdene er:

 • Barns utvikling, lek og læring
 • Natur, helse og bevegelse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Samfunn, religion, livssyn og etikk
 • Språk, tekst og matematikk
 • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid.

Barnehagelærerutdanningen ved UiT fokuserer på mangfold i nord. Landsdelen byr på det urbane og det rurale, og et mangfold i kultur og natur. Dette skal danne et bakteppe, gi inspirasjon og være en av flere læringsarenaer i utdanningen. UiT skal utdanne barnehagelærere som er rustet til å møte barn og familier med ulik kulturell og språklig bakgrunn, med særlig vekt på samiske forhold.

Den samlingsbaserte utdanningen er for deg som ønsker å følge undervisning samlingsbasert (om lag 10-12 samlinger pr studieår, i tillegg kommer praksis). Legg merke til at det fortsatt er en fulltidsutdanning.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. og 2. semester
40 dager praksis i barnehage
3. og 4. semester
35 dager praksis i barnehage
eller
5. semester
Fordypningsemne/Internasjonalt semester (30 stp)
15 dager praksis i barnehage
6. semester
15 dager praksis i barnehage

Barnehagelærerutdanningen forbereder deg på alle sider ved yrkesutøvelsen og bidrar til å utvikle din profesjonskompetanse som omfatter den faglighet og de verdier, holdninger, handlinger og vurderinger som ligger til grunn for barnehagelærerens yrkesutøving.

Barnehagelærerutdanningen skal kvalifisere kandidaten til å utøve barnehagelæreryrket i et samfunn som preges av mangfold og endring (jf. Rammeplan for Barnehagelærerutdanning).

Etter endt studium og oppnådd grad skal kandidaten ha kunnskaper, forståelse, ferdigheter og kompetanse innenfor samtlige fagområder i barnehagen.
Etter endt studium og oppnådd grad skal kandidaten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse
Kandidaten skal ha:

 • kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter
 • kunnskap om barnehagelæreryrket, profesjonskompetanse og pedagogisk leders rolle
 • bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser
 • kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø
 • bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstsvilkår, bakgrunn og utvikling i samfunn preget av mangfold i natur, språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold
 • kunnskap om kommunikasjon og gruppeprosesser, barns medvirkning, samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personalet, samt relasjoners betydning for barns læring og utvikling
 • kunnskap om veiledning og utvikling av yrkesidentitet som barnehagelærer
 • kunnskap om samarbeid med skole og foresatte ved overgangen fra barnehage til skole
 • bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske, motoriske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, og matematikkferdigheter
 • kjennskap til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kunne oppdatere sin faglige kunnskap
 • kunnskap om ulike metoder for innhenting av kvantitative og kvalitative data
 • kunnskap om barnekultur i et flerkulturelt samfunn
 • kunnskap om samfunnsutvikling med vekt på mangfold, likeverd, likestilling, sosial ulikhet og klima- og miljøspørsmål

 

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan bruke sin faglighet og praksiserfaring til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, medvirkning, læring, utvikling og til å begrunne sine pedagogiske valg
 • kan reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling i ulike læringsmiljø
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn, forutsetninger og alder
 • kan fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, og på bakgrunn av faglige vurderinger raskt iverksette tiltak
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og faglitteratur for å belyse problemstillinger
 • kan legge til rette for godt faglig samarbeid med tanke på overgangen mellom barnehage og skole
 • kan reflektere over grunnleggende spørsmål som gjelder sosialt og kulturelt mangfold, og bruke dette som en ressurs i det pedagogiske arbeidet

 

Generell kompetanse:
Kandidaten:

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogiske arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
 • mestrer norsk språk på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan trekke flerkulturelle perspektiver preget av respekt og toleranse inn i barnehagens arbeid
 • har endrings- og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage
 • er i stand til kritisk å reflektere over og vurdere tiltak, programmer og tilbud som barnehagen tilrås å benytte til pedagogiske formål
 • kan formidle sentralt faglitteratur muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • kan dokumentere og evaluere barnehagens arbeid med barns grunnleggende kompetanse og ferdigheter i overgangen barnehage og skole
 • kan reflektere over etiske problemstillinger
 • kan bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for realkompetansesøkere og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år.
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende.
 • Relevant arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker, dagmamma, fritidstilbud for barn, idrettslag o.l.).
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

 

For barnehagelærerutdanning regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid fra barnehage (assistent), barnevernsinstitusjon, skolefritidsordning eller grunnskole (assistent, lærervikar).
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen, som for eksempel barne- og ungdomsarbeider.

 

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs).
 • Egenerklæring på engelskkunnskaper.

 

Søkere som tas opp på studiet må legge fram politiattest. Alle studenter blir skikkethetsvurdert i både undervisning og praksis gjennom hele studieforløpet.

 

Overflytting:
Ved søknad om opptak til 2. eller 3. studieår søker du ordinært via Samordna opptak. Ved innvilget opptak søkes det deretter om innpassing av tidligere utdanning (dokumentert ved karakterutskrift, praksisvurdering og studieplan).
Søknadsfrist: 15. april (det er ikke mulig å innvilge overflytting midt i et studieår).
Opptak lyses ut under forutsetning av ledig studieplass.
Studieplan for utdanningen finner du nederst på nettsiden.

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminarer med studentaktivitet, øvelser, kurs, digitale verktøy, ekskursjoner, temaarbeid, individuelt og gruppebasert arbeid og veiledning. Elementer fra praksis inngår i undervisningen.

Andre studieår vil minimum ett av forsterkningsemnene gå samlingsbasert.
Tredje studieår vil all undervisning foregå samlingsbasert for alle kull.

Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen og bacheloroppgave.

Årsplan som viser organisering av undervisning og praksis finner du her

Praksis er obligatorisk og integrert i alle emner. Omfanget er 105 dager og emnebeskrivelsene angir hvor mange dager praksis som er integrert i de ulike emnene det enkelte studieår. Praksis gjennomføres i ulike praksisbarnehager med praksislærer som veileder. Praksissted tildeles av instituttet.

Andre studieår kan studenter søke om å få gjennomføre praksis i utlandet.

Se mer informasjon i Studieplanen.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

I en stadig mer globalisert verden, er internasjonale erfaringer kjempeviktig. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.
UiT gir deg flere muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Barnehagelærerutdanningen åpner for utenlandsopphold i fjerde og femte semester. Ved vårt samarbeidsuniversitet UCC i Danmark kan du for eksempel ta ditt fordypningsemne 5. semester, og UiT jobber med å få på plass flere samarbeidspartnere.
Mer informasjon finner du her

Etter endt utdanning er du kvalifisert for pedagogisk lederstilling og barnehagelærerstilling, støttepedagog e.l. i barnehage, eller i annen relevant pedagogisk virksomhet for barn i barnehagealder.
Barnehagelærerutdanning kvalifiserer til videre studier både på masternivå (f.eks. master i pedagogikk, spesialpedagogikk, logopedi, utdanningsledelse) og til flere videreutdanninger innenfor relevante tema (fagområder som bygger på barnehagelærerutdanningen). Her finner du alle videreutdanningsemner ved instituttet.


Contact

Helge Habbestad

Helge Habbestad


Studieleder
Mobile: 90160631 helge.habbestad@uit.no

Halvar Krane

Krane, Halvar


Rådgiver
Mobile: 47310390 halvar.krane@uit.noBarnehagelærerutdanningen på sosiale medier:

Finn oss på Facebook

Spørsmål angående opptak?
Send e-post til ilp-opptak@uit.no
Skip to main content