Ledelse, innovasjon og marked - master

Duration: 2 years

Photo: Marius Fiskum
Photo: Marius Fiskum

Ledelse, innovasjon og marked - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Liker du å være kreativ og utvikle nye løsninger? Vil du jobbe med markedsføring? Er du interessert i hva som skaper godt samarbeid? Master i ledelse, innovasjon og marked gir deg alt du trenger for å bli en god leder. Du kan velge mellom å fordype deg i ledelse eller markedsføring og strategi.

Questions about the study
E-mail: hhcampus@hjelp.uit.no

Heidi M Hemmingsen

Adviser

 • Telephone: +4777645236
 • Campus: Tromsø

Mastergradsstudiet i ledelse, innovasjon og marked er et toårig studium som leder frem til graden Master i ledelse, innovasjon og marked. Studiet skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Studiet teller totalt 120 studiepoeng, hvorav 90 studiepoeng dekkes av kurs og 30 studiepoeng av selvstendig arbeid.

Studenter på masterstudiet i ledelse, innovasjon og marked har i første semester en felles blokk på 30 studiepoeng. Denne blokken består av et metodeemne, et emne i ledelse og et emne i konsumentadferd. I andre semester skal studentene velge en "major" og en "minor". Majoren består av 70 studiepoeng inkludert mastergradsoppgaven, mens "minoren" består av 20 studiepoeng.

I andre semester skal studentene velge en major og en minor. Majoren består av 70 studiepoeng inkludert mastergradsoppgaven, mens minoren består av 20 studiepoeng. Se informasjon om de ulike majorene, minorene under "Oppbygging av studiet" lengre ned på nettsiden.

Kandidatene skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante teorier, metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter innen fagområdene ledelse, innovasjon og markedsføring. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

 • Har omfattende og bred kunnskap om teori og metode relatert til kjerneområdene i ledelse, innovasjon og markedsføring.
 • Har inngående og spesialisert kunnskap på et høyt nivå innen sitt valgte fordypningsområde, dvs. enten ledelse og innovasjon eller markedsføring.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til relevante informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer, samt gjennomføre uavhengige vurderinger og utvikle prosjekter under veiledning.
 • Kandidaten kan formulere relevante forskningsspørsmål på en selvstendig måte, og analysere store mengder informasjon ved å anvende relevante modeller og kvantitative eller kvalitative metoder i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske normer.
 • Kandidaten kan presentere idéer, problemstillinger, analyser og konklusjoner relatert til ledelse, innovasjon og markedsføring både med spesialister og til allmennheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre analytiske og administrative oppgaver, samt ta ansvar for slike oppgaver i næringslivet, offentlig forvaltning og i frivillige organisasjoner.
  Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, og avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse:

 • Har tilegnet seg dyp og spesialisert fagkompetanse i ledelse, innovasjon og markedsføring, gjennom valg av major og minor.
 • Har tilstrekkelig grunnlag for å delta i forskningsprosjekter og til å starte doktorgradsstudier i ledelse, innovasjon og markedsføring.
 • Kan analysere administrative problemstillinger som krever ferdigheter på et høyt nivå.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen administrativ teori og metode på nye områder for å utføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

Studiet vil i første rekke kvalifisere for mellomleder- og lederposisjoner i næringslivet, men vil også kunne egne seg for ledere i interesseorganisasjoner og offentlige virksomheter.

Det generelle opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen tilsvarende utdanning av minst tre års varighet. I tillegg kreves det en fordypning på minimum 80 studiepoengs omfang i økonomisk-administrative fag eller en integrert utdanning av minst 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet til masterprogrammet.

Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som en del av fordypningen, kontakt instituttet for nærmere veiledning/informasjon om dette.

Det spesielle opptakskravet er minst 80 studiepoeng innen økonomi og administrasjonsfag. I de obligatoriske emnene skal det inngå minst:

 • 15 sp i bedriftsøkonomiske fag
 • 50 sp i administrasjonsfag, herunder minimum:

  • 7,5 sp markedsføring
  • 7,5 sp organisasjonsfag
  • 7,5 sp strategi
 • 10 sp i kvalitativ og kvantitativ metode

For å kunne bli tatt opp til mastergradsstudiet må gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget være en sterk C (3,0) eller bedre.

Antall studieplasser: 30. Studiet er adgangsregulert. En søker opptak til mastergraden gjennom lokalt opptak.

Studiestart høst, søknadsfrist 15.april

Karakterkrav

For å kvalifisere for opptak til master i ledelse, innovasjon og marked ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet må søker oppfylle visse fagkrav. De kvalifiserte søkerne rangeres så på bakgrunn av alle karakterene som inngår i opptaksgrunnlaget.

Norske bokstavkarakterer

Hver bokstavkarakter omgjøres til tall. A=5 B=4 C=3 D=2 E=1. Alle summene legges så sammen og deles på det totale antall studiepoeng i de medregnede emnene. Dersom du har en blanding av bokstav- og tallkarakterer vil det bli regnet ut to ulike gjennomsnitt og det vil bli foretatt en utregning av det enhetlige gjennomsnittet.

For rangering av søkere med tallkarakterer benyttes flg. omregningsskala som grunnlag for utregning av poengsum:

 • 1,0 – 1,9 = 5 poeng
 • 2,0 – 2,5 = 4 poeng
 • 2,6 – 3,0 = 3 poeng
 • 3,1 – 3,5 = 2 poeng
 • 3,6 – 4,0 = 1 poeng

Karakterer fra utlandet

Utenlandsk utdanning vurderes særskilt i hvert tilfelle. Karakterer fra et land kan ikke automatisk oversettes til et annet lands karakterer, da bruken av karakterskalaen benyttes forskjellig.

Hva er administrasjonsfag

Det er flere emner som kan inngå som administrasjonsfag, men ved opptak til master i ledelse, innovasjon og marked, er det primært emner som inneholder et bedriftsperspektiv som det tenkes på. Eksempler på dette kan være markedsføring, organisasjonsteori, arbeidspsykologi, markedskommunikasjon, prosjektledelse, logistikk, strategi og ledelse.

Bedriftsøkonomi – samfunnsøkonomi – hva er forskjellen?

Bedriftsøkonomi er økonomi i et bedriftsperspektiv, mens samfunnsøkonomi ser på økonomi fra et samfunnsperspektiv. I samfunnsøkonomien kan vi godt se på hvordan en bedrift handler, men vi er i utgangspunktet interessert i konsekvensene handlingene har for en gruppe av bedrifter, et større marked eller samfunnet som helhet.

Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, seminar, essayskriving, veiledning og arbeid med prosjektoppgaver. All undervisning er fysisk på campus i Tromsø. Det er ingen digital undervisning på dette programmet. Se emnebeskrivelsene for detaljert informasjon.

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er hovedsakelig norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil være på engelsk eller norsk. Enkelte emner undervises på engelsk og undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen

Universitetet i Tromsø (UiT) tilbyr organisert forskerutdanning med et omfang på 180 studiepoeng (sp). Doktorgradsstudiet skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid og leder fram til PhD-graden i samfunnsvitenskap.

I andre semester av mastergraden har studentene mulighet til å ta delstudier i utlandet. Studenter som ønsker å ta et utenlandsopphold i andre semester må søke studieavdelingen om forhåndsgodkjenning av kursene som skal tas under utenlandsoppholdet.