Paramedisin - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
BA-Paramedisin-studiekatalogen-2018_med-fotograf.jpg

Klar for et krevende og høyst meningsfullt yrke? Som paramedisiner tilbyr du befolkningen akuttmedisinsk beredskap, undersøkelse, behandling og sortering til riktig nivå i helsetjenesten.

Akuttmedisin utenfor sykehus utøves ofte med begrensede ressurser og utfordrende rammer. Mange pasienter har kompliserte og alvorlige tilstander som krever betydelig kunnskap, ferdigheter og vurderingskompetanse for å bli behandlet tilfredsstillende. Riktig behandling kan bokstavelig talt være forskjellen på liv og død.

Som paramedisiner må man ofte gjøre komplekse kliniske vurderinger uten direkte tilgang på overordnet medisinsk faglig støtte. Det hviler derfor et stort ansvar på den som virker som paramedisiner.

Bachelor i paramedisin er en treårig profesjonsutdanning og omfatter både praktisk og teoretisk undervisning. Yrket krever fysisk og psykisk egnethet, handlekraft og problemløsningsevne. Hvert minutt teller! Er du klar?

Facts

Duration:6 Semester
Location: Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i paramedisin
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Application deadline:15.april
Application code:186 554
Apply

Dette spennende studiet vil gi deg kompetansen du trenger for å arbeide som en trygg og tydelig paramedisiner, med høy grad av handlingskompetanse og oppdatert kunnskap. Emnene bygger på hverandre og gir faglig progresjon med stigende krav til kompetanse og forståelse av yrkesutøvelsen.

Første året vil du få utvikle grunnleggende forståelse og oversikt innen hvordan helsevesenet og menneskekroppen er bygd opp, reguleres og fungerer. Forutsetninger for at alt skal fungere settes fokus på, rent medisinsk så vel som relasjonelt. Felleskurs med andre helsefagstudenter introduserer viktige tema som vitenskapsteori og metode, etikk, helse- og sosialpolitikk og relasjonelle ferdigheter. Kunnskap om det friske og det syke mennesket introduseres gjennom emnene Anatomi og fysiologi og Sykdomslære. Du vil også tidlig begynne og tilegne deg kompetanse i å avdekke og håndtere vanlige akuttmedisinske tilstander i emnene Akuttmedisin, diagnostikk og intervensjon A og Traumatologi. Sistnevnte gir deg kunnskap og ferdigheter knyttet til håndtering av skader, fra små til livstruende i omfang.

Andre studieår starter med Klinisk ambulansepraksis A på 10 uker, hvor det er tid for å få praktisere kompetansen du har tilegnet deg. I emnet Ambulanseoperativt arbeid vil det fokuseres på egensikkerhet og mer operative og utfordrende ambulanseoppdrag. Emnet omhandler blant annet organisering av helsetjenesten ved større hendelser, operativ psykologi og ledelse, PLIVO (pågående livstruende vold) og CBRN (kjemiske, biologiske, radiologiske eller nukleære stoffer).

I studiets fjerde semester introduseres emner som er ment å gi økt bredde, vurderings- og handlingskompetanse i møte med komplekse og spesielle akuttmedisinske problemstillinger. Emnet Profesjon, etikk og kommunikasjon utfordrer deg i rolle- og profesjonsforståelse samt utvikler kompetanse som fremmer samhandling med pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere. Gjennom Psykisk helse, rus og avhengighet etableres det en dypere forståelse for psykisk helse, og for problematikk knyttet til rusmidler- og avhengighet. Siste del av semesteret tar for seg fagområdet Primærhelsetjeneste og legevaktsmedisin, hvor du vil bli kjent med kommunehelsetjenesten og få erfaring med medisinske problemstillinger fra legevaktens perspektiv.

Tredje studieår starter med emnet Akuttmedisin- diagnostikk og intervensjon B. Her styrkes viktige paramedisinske ferdigheter i å støtte pasientens vitale funksjoner ved alvorlig svikt i disse. I tillegg fokuseres det på de spesielle hensyn man må ta i møte med eldre, barn og gravide, herunder hvordan bistå ved fødsel.

Studentene skal deretter fungere som gradvis mer selvstendige utøvere av paramedisin gjennom to ulike praksisløp, henholdsvis 10 uker i "Klinisk ambulansepraksis B" og 10 uker i "Paramedisinsk fordypningspraksis". Sistnevnte innbefatter et variert praksisforløp med forankring i legevakt, anestesi og psykisk helse. Studieåret avsluttes med en bacheloroppgave hvor studentene fordyper seg i en aktuell problemstilling og skal vise helhetlig paramedisinsk kompetanse.

Studiet er organisert i 15 ulike fagemner, 30 veiledede praksisuker og hospiteringspraksis som til sammen utgjør 180 studiepoeng. Hvert semester omfatter 30 studiepoeng, og et studieår tilsvarer 60 studiepoeng.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.sem (høst)
HEL-0700 Felleskurs (10 stp)
Anatomi og fysiologi (10 stp)
Sykdomslære (10 stp)
2.sem (vår)
Farmakologi og legemiddelhåndtering (4 stp)
Leggemiddelregning (1 stp)
Akuttmedisin- dignostikk og intervensjon A (15 stp)
Traumatologi (10 stp)
3.sem (høst)
Klinisk ambulansepraksis A (15 stp)
Ambulanseoperativt arbeid (15 stp)
4.sem (vår)
Profesjon, etikk og kommunikasjon (10 stp)
Psykisk helse, rus og avhengighet (10 stp)
(Satt sammen av: Sykdomslære (5), Farmakologi og legemiddelhåndtering (1) samt Akuttmedisin- diagnostikk og intervensjon (4)).
Primærhelsetjeneste og legevaktsmedisin (10 stp)
(Satt sammen av: Anatomi og fysiologi (2), Farmakologi og legemiddelhåndtering (2), Akuttmedisin- diagnostikk og intervensjon (3) samt Sykdomslære (3)).
5.sem (høst)
Akuttmedisin- diagnostikk og intervensjon B (15 stp)
(Satt sammen av: Anatomi og fysiologi (3), Farmakologi og legemiddelhåndtering (2), Akuttmedisin- diagnostikk og intervensjon (8) samt Sykdomslære (2)).
Klinisk ambulansepraksis B (15 stp)
6.sem (vår)
Paramedisinsk fordypningspraksis (15 stp)
Bacheloroppgave (15 stp)

Ved fullført studiet skal kandidaten være i stand til å sikre faglig forsvarlig prehospital behandling til akutt og kronisk, somatisk og psykisk syke, samt selvstendig kunne utvikle egen kompetanse.

Kandidaten har etter fullført studium følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Kandidaten kan:
-vurdere sentrale akuttmedisinske tilstander og metoder innen prehospitale emner, samt fagets egenart og plass i samfunnet.
-vurdere relevante medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner.
-drøfte relevant forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet.
-vurdere HMS prinsipper og de lovmessige rammer for tjenesteutøvelsen, samt vise en bred multikulturell forståelse.
-identifisere og ivareta spesielt sårbare pasientgrupper med komplekse helsemessige- og/eller sosiale problemer.
-redegjøre for organisering, roller/oppgaver og aktører innen redningstjeneste, kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Ferdigheter
Kandidaten kan:
-holde seg faglig oppdatert og utføre faglig forsvarlig paramedisinsk praksis basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
-ivareta pasientens grunnleggende behov og vitale funksjoner ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere pasientbehandlingen.
-beherske relevante faglige verktøy, teknikker og prosedyrer, samt vurdere og begrense risiko for uønskede hendelser.
-samhandle tverrprofesjonelt og tverretatlig for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.
-utøve god kommunikasjon og samhandling med pasienter, pårørende og kolleger, herunder også veilede i lærings-, mestrings- og endringsprosesser.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
-utøve faglig forsvarlig, omsorgsfull og kunnskapsbasert paramedisinsk praksis basert på etisk bevissthet, juridisk- og kritisk refleksjon.
-samhandle med andre yrkesutøvere i redningstjenesten og helsevesenet, samt identifisere behov for forebyggende tiltak og bistå inn i undervisning/opplæring/veiledning av kolleger, pasienter og samarbeidspartnere.
-vise evne og vilje til livslang læring og refleksjon over egen faglige utøvelse, og bidra til nytenking, innovasjon og utvikling av kvalitet i helsetjenesten.
-identifisere og reflektere over etiske dilemma og utfordringer i praktisk helsearbeid og i det flerkulturelle samfunnet.

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Krav til realkompetanse
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For paramedisin regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Arbeid innen ambulansetjenester anses som spesielt relevant.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Det presiseres at en betydelig del av undervisningsmateriellet er engelskspråklig, og studiet krever derfor tilstrekkelige engelskkunnskaper til å bruke engelsk litteratur.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

 

Studiet er adgangsregulert.

Videre kreves:
- Førerkort klasse B.
- Bestått fysisk opptaksprøve, inkludert egenerklæring om svømmedyktighet (se egen beskrivelse vedlagt).

Arbeidet som paramedisiner medfører daglig fysiske utfordringer og krever god helse og fysisk egnethet og styrke. Aktuelle søkere inviteres til fysisk opptaksprøve som arrangeres i Tromsø på sommeren. Bestått tilsvarende prøve til et annet paramedisinstudium samme sommer vil kunne godkjennes som likeverdig med UiTs opptaksprøve.

I studiet er det satt av tid til å erverve kompetansebevis for utrykningskjøretøy. Søkere er i den forbindelse selv ansvarlig for å avklare at de fyller de medisinske kravene for førerkort klasse D.

Politiattest
Søkere som tas opp til studiet må legge fram politiattest jf. Universitets- og høyskoleloven §4-9 andre ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4.


Forelesninger, seminar, studiegrupper, skriftlige studieoppgaver, observasjonspraksis, simulering- og ferdighetstrening, og kliniske studier er arbeids- og undervisningsformer som anvendes i studiet. Store deler av de anbefalte læremidlene er på engelsk.

Eksamensformer som benyttes er skriftlige skoleeksamener, individuelle hjemmeoppgaver, praktiske tester både på universitet og i klinikk samt skriftlige oppgaver med og uten muntlig høring.

Arbeidskrav
I tillegg til eksamen settes det obligatorisk arbeidskrav som vilkår for å fremstille seg til vurdering/eksamen og/eller gjennomføre praksisstudier. Arbeidskrav gis vurdering godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravene tilknyttet hvert emne fremgår i den enkelte emneplan.

Klinisk praksis er veiledet praksis i ambulansetjeneste og paramedisinsk fordypningspraksis er knyttet til relevante praksisplasser i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Sistnevnte organiseres i et vekselløp mellom legevakter, intermediær-, anestesi-, barn- og fødeavdelinger. Praksisen utgjør til sammen 45 studiepoeng og gjennomføres i semester, 3, 5 og 6. Tilstedeværelse i praksis utgjør gjennomsnittlig 30 timer pr. uke. Disse skal planlegges i turnus, dvs. de går over både dagtid, kveld og natt. Praksisperiodene vil helt eller delvis foregå utenfor Tromsø.

Studenter kan på grunnlag av søknad gis mulighet til å gjennomføre deler av sin utdanning i utlandet. Søkeren vurderes ut fra faglige og personlige forutsetninger.

Bachelorstudiet kvalifiserer hovedsakelig til arbeid i ambulansetjenesten, men også andre stillinger i det private og offentlige arbeidsmarkedet er aktuelle. Eksempler på arbeidsplasser en paramedisiner kan utøve yrket sitt er bil-, båt og luftambulanse, akuttmottak, AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral), legevakt og innen Forsvaret. Yrket er i sterk utvikling og kompetanse som paramedisiner etterspørres i økende grad.

Med bachelor i paramedisin har kandidaten tilegnet seg de nødvendige kliniske ferdigheter, kunnskap og personlige egenskaper for yrkesutøvelse som paramedisiner. Denne bakgrunnen vil gi et godt utgangspunkt for seleksjon til en karriere innen akuttmedisin.

Bachelor i paramedisin kvalifiserer for opptak til en rekke masterstudier innenfor helsefag, samfunnssikkerhet og kriseledelse ved Universitetet i Tromsø og ulike universiteter både i Norge og i utlandet.


Contact
Judy

Judy Yu-Ying Au


rådgiver/Advisor
Phone: +4777620889 judy.au@uit.no


Related professions
Skip to main content