Spansk og latinamerikanske studier - bachelor

Duration: 3 years

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Spansk og latinamerikanske studier - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline

15. april

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søking og opptak
How to apply?

Er du glad i språk? Er du interessert i andre kulturer? Har du studert spansk før, og ønsker å lære mer? Har du lyst til å jobbe for eksempel innenfor reiseliv, internasjonalt organisasjonsarbeid, eksportrettet næringsliv, offentlig forvaltning eller kulturformidling? 

 Har du svart ja på noen av de foregående spørsmålene? Da er bachelorstudiet i spansk og latinamerikanske studier et riktig valg for deg.  

Spansk er det nest største morsmålsspråket i verden etter kinesisk. Det er også det språket som studeres og læres mest etter engelsk, og det tredje mest brukte språket etter engelsk og kinesisk i massemedia og på Internett. Spansk er et språk med en rik kulturarv som er relevant for internasjonalt samarbeid, næringsliv, kultur og politikk. Med dette studiet får du ferdigheter i språk, og kunnskap om kultur, litteratur og historie i den spanskspråklige verden.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no
Telephone: 77660793

Information about semester start

Programmet omfatter studier i språk, kultur, litteratur, historie og samfunn i den spansktalende verden.

Språkdelen av studiet gir gode ferdigheter i språkbruk knyttet til dagliglivet og praktiske situasjoner. Det gis også en gradvis spesialisering og fordypning i bruken av språket i arbeidssituasjoner, samt kunnskap om, analyse av og refleksjon over spansk grammatikk.

Kultur- og litteraturdelen av studiet inkluderer god kunnskap om historie, samfunn og kultur i spansktalende land og deres litteratur. Studentene får også øvelse i lesing, forståelse og skriving, samt i analyse av litterære tekster og andre kulturuttrykk.

Til sammen gir dette studenten mulighet til å oppnå grundig språklig kompetanse, og samtidig bred sosiokulturell kunnskap om den spansktalende verden, som kan anvendes i ulike deler av arbeidslivet.

Programmet består av 180 studiepoeng (stp.) og fullføres i løpet av seks semestre. De fire første semestrene får studentene en grundig innføring i spansk språk, litteratur og kultur. I femte og sjette semester kan studentene reise på utveksling eller ta valgfrie emner, for eksempel et årsstudium i et annet fag. Det er imidlertid også mulig å dra på utveksling og/eller ta valgfrie emner i fjerde og femte semester. Fordypningsemnene i spansk, dvs. emnene på 2000-nivå, tas da i sjette semester.

Bachelorgradsprogram i spansk og latinamerikanske studier er et heltidsstudium, men kan også tas på deltid over flere enn seks semestre.

Undervisningen i alle emner i spansk tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp). I tillegg tilbys det materiale på læringsplattformen Canvas og digital veiledning slik at studenter som ikke har anledning til å være til stede på undervisningen, kan følge med.

Examen philosophicum (10 stp.) og Examen Facultatum (10 stp.) tilbys også som nettbaserte emner med emnekodene FIL-0702 og EXF-0712.

Når det gjelder valgfrie emner, kan studenten velge blant både ordinære og nettbaserte emner. Det kan variere hvilke nettbaserte emner studenten kan velge blant (for mer informasjon se emnekatalogen for nettbaserte emner). Studenten kan også søke om innpassing av tidligere avlagte emner.

Etter fullført bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

 • sentrale grammatiske og lingvistiske egenskaper ved spansk språk i seg selv og i sammenlikning med andre språk
 • forskjellene mellom norsk og spansk språk og kultur
 • de spansktalende lands historie og samfunn og deres kulturelle prosesser, politiske perspektiver og kunstneriske uttrykk
 • sakprosa og litterære teksters struktur og komposisjon

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • bruke spansk språk både muntlig og skriftlig i praktiske hverdagssituasjoner og i spesifikke arbeidssituasjoner
 • samtale om de viktigste sosiale temaene i dagens samfunn
 • oversette enkle tekster mellom norsk og spansk
 • analysere tekster på spansk og plassere tekstene i en sjangermessig og kulturell kontekst
 • formidle sin kunnskap om spansk språk og kultur både muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • arbeide i yrker som krever kunnskap i språk, kultur og litteratur i den spansktalende verden
 • skrive akademiske tekster med relevans for den spansktalende verden
 • analysere og tolke språklig og litterært tekstmateriale på spansk
 • formidle sentralt fagstoff i spansk både skriftlig og muntlig tilpasset ulikt publikum

Etter bestått BA-grad har kandidaten nådd B2/C1-nivå ifølge «Det felles europeiske rammeverket for språk».

Samfunnet har behov for mennesker med kompetanse innen spansk på mange områder. Næringslivet trenger folk som kan snakke språket til land de samarbeider med, og som også har kjennskap til deres kultur og tradisjoner. Den posisjonen spansk har som verdensspråk gjør denne kompetansen attraktiv innen yrker som innebærer samarbeid mellom kulturer og land og prosjektarbeid i internasjonale organisasjoner. Spansk er også relevant for arbeid innen turisme, journalistikk, kultur og litteratur, for eksempel som oversetter.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Det kreves ingen forkunnskaper i spansk. Studiet starter med innføringsemnet SPA-0100 Grunnkurs i spansk språk.

Studiet har oppstart i høstsemesteret.

Undervisningen tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp), og gis i form av forelesninger, seminarer, gruppeundervisning, øvelser (f.eks. tekstkommentar og tekstanalyse) og selvstudium. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring og bruk av digitaliserte læringsformer. Det forventes at studentene arbeider selvstendig med oppgaver utenom undervisningen.

Alle emner har obligatoriske arbeidskrav som må være gjennomført og godkjent før studentene kan avlegge eksamen. Obligatoriske arbeidskrav består hovedsakelig i skriftlige hjemmeoppgaver, prøver i timen og muntlige presentasjoner, og evalueres med godkjent / ikke godkjent.

Vurderingsformer som benyttes i studiet er hjemmeeksamen, semesteroppgave og muntlig eksamen. Alle eksamener evalueres med bokstavkarakterer A-F, der A er beste karakter og F regnes som stryk. Ved karakteren F/ikke bestått tilbys det kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Det er ikke mulig å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

Nærmere informasjon om arbeidskrav og eksamensform finnes i emnebeskrivelser på nett.Undervisnings- og eksamensspråk er avhengig av nivå. Undervisningen i de første emnene er på norsk med gradvis overgang til spansk i løpet av det første året. Eksamensspråket er vanligvis spansk. Se emnebeskrivelsen for hvert emne.

Med bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier er det mulig å søke opptak til mastergrad i spansk. Opptakskravet er bachelorgrad i spansk eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i spansk, med 60 studiepoeng på 1000-nivå og 20 studiepoeng på 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre på alle emnene som inngår i graden. Alle masteremnene tilbys også både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont. Dette studiet legger til rette for utveksling i fjerde og femte semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Andre mulige utvekslingssteder er:

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, som vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som skal godkjennes som del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret: 1. september

Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret 1. februar

Bilde av Cabanillas Cárdenas, Carlos F.
Cabanillas Cárdenas, Carlos F.

Associate professor

Courses about Spanish and Latin American Literature and Culture

Research project