Kvensk og finsk - bachelor

Duration: 3 År

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Kvensk og finsk - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april 2020
Søking og opptak
How to apply?

UiT er det eneste universitetet i Norge som har studier i finsk, og eneste i verden som har kvenske studier. Kunnskaper i finsk og kvensk åpner døren til et nordisk nabofolk og til en norsk nasjonal minoritet. Studiet har to studieretninger. Du kan velge enten kvensk eller finsk. Du kan lære hvorfor kvensk og finsk er to ulike språk og hvordan de skiller seg fra de fleste europeiske språk. Du lærer både om moderne og tradisjonell kvensk kultur, og om hvorfor kvener vil ta vare på sin egen kultur og sitt eget språk. Studiet passer for deg som vil arbeide innen kultur, oversettelse, utdanning, reiseliv, museum, kommunikasjon eller medier. Lær deg kvensk eller finsk og skaff deg kompetanse innen et nisjeområde i arbeidslivet!

Questions about the study

Niiranen, Leena

Professor


Voronov, Mikhail

Universitetslektor


Anitta Viinikka-Kallinen

Associate Professor of Finnish and Kven Literature


Kari Torill Guldahl ISK
Guldahl, Kari Torill

Student adviser (Media- and Documentation Science, Art History, Kven and Finnish, )


Kvensk og finsk er språk til en nasjonal minoritet i Norge. Med BA i kvensk og finsk kan du arbeide f.eks. innenfor kulturformidling, oversetning, skole, bibliotek eller media. Studiet gir deg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper i kvensk eller finsk språk. Du skaffer deg også kompetanse i kvensk minoritetskultur og finsk kultur og litteratur. Ved å studere kvensk eller finsk lærer du et språk som skiller seg mye fra de fleste europeiske språk. I studiet lærer du å bruke kvensk eller finsk både muntlig og skriftlig. Gjennom studiet lærer du også om nasjonale minoriteters stilling og minoritetskulturenes levevilkår i Norge. I løpet av studiet kan du delta i utveksling Finland eller Sverige. Du vil også gjennomgå en språkhospitering i løpet av femte semester.

Studiet kvalifiserer for opptak til master i kvensk og finsk.

Etter bestått studieprogram har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av kvensk- eller finskfaget og mer spesialisert kunnskap i enten språk eller kultur og litteratur.
 • godt ordforråd i kvensk eller finsk, og god kjennskap til det kvenske eller finske språkets struktur.
 • kjennskap til sentrale trekk i regional variasjon i kvensk eller finsk talespråk.
 • grunnleggende kunnskap om kvensk eller finsk litteratur og de viktigste forfatterne.
 • grunnleggende kunnskaper om norske kvener og skogfinner; deres historie, kultur og dagens etnopolitiske situasjon, herunder gode kunnskaper om skjønnlitteraturens rolle i profilering av etniske minoriteter i en nasjonalstat.
 • kjennskap till kvenenes tradisjonelle kulturformer og samtidskunst eller kjennskap til Finlands kulturhistorie og samtidskunst inkludert musikk, arkitektur og visuelle kunstformer.

Ferdigheter

Du kan:

 • føre samtale i kvensk eller finsk utover hverdagslige temaer og produsere grammatikalsk korrekt kvensk eller finsk både muntlig og skriftlig.
 • formidle kunnskap om kvensk eller finsk kultur i ulike kontekster, for eksempel. media, organisasjoner og flerkulturell virksomhet.
 • produsere og forstå kvenske eller finske tekster, har ordforråd innen ulike emner og kjennskap til avanserte språklige strukturer i kvensk eller finsk.
 • lese skjønnlitteratur analytiskt og som et uttrykk for samtidens problematikk og nasjonale uttrykksbehov.
 • plassere kvensk minoritetskultur i historisk og internasjonal kontekst og forstå kulturelle uttrykk som verktøy i både frigjøring og i marginalisering
 • analysere kvenske eller finske ordformer og setninger, identifisere dialekter i hovedtrekk
 • plassere Norges finsk-etniske minoriteter i europeisk kontekst med fokus på kulturell egenart.


Generell kompetanse

Du kan:

 • teoretisk beskrive kvensk eller finsk språkstruktur og dialekter og formidle sine kunnskaper også på kvensk eller finsk.
 • formidle sin kunnskap om kvensk eller finsk kultur og litteratur samt plassere særtrekk ved kvensk eller finsk kultur og litteratur i en allmenn kulturhistorisk og samfunnsmessig kontekst.
 • produsere akademiske tekster med fagspesifikk argumentasjon, klar struktur og korrekt bruk av kilder.
 • lese litterære tekster analytisk og anvende sentrale litteraturteoretiske begrep samt bruke grunnleggende kunnskaper om sentral litteraturteori og metodikk i presentasjon og formidling av litterære produkter.
 • presentere hovedtrekk i norske kveners og skogfinners kultur og historie.
 • arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i språk, kultur og litteratur og er i stand til å hente frem kompletterende pålitelig kunnskap fra faglige kilder.

Etter bestått BA-grad har kandidaten skaffet seg praktisk kompetanse i kvensk eller finsk språk som tilsvarer B1-B2-nivå ifølge det europeiske rammeprogrammet.

Studiet er relevant for yrker innenfor kultur- og litteraturformidling, oversetning, skole, bibliotek, forvaltning eller media. Kvensk har status som et nasjonalt minoritetsspråk i Norge og behovet for personer med kompetanse i kvensk øker stadig. Kvensk og finsk er ettertraktede språk også i kommunikasjon og samarbeid i nordiske sammenheng, og spesielt på Nordkalotten. Studiet kvalifiserer også for arbeid innen nordiske og kvenske organisasjoner

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)

eller
eller
2. semester (vår)
FIN-1016 er 20 studiepoeng
eller
3. semester (høst)
eller
eller
eller
4. semester (vår)
Fellesemne eller utveksling
Fellesemne eller utveksling
Fellesemne eller utveksling
5. semester (høst)
eller
eller
utveksling
eller
eller
utveksling
eller
eller
utveksling
Språkhospitering kan gjennomføres enten femte eller sjette semester
6. semester (vår)
eller
eller
Språkhospitering kan gjennomføres enten femte eller sjette semester

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Vær oppmerksom på at det er oppstart i høstsemesteret annenhvert år. (Høsten 2022, 2024 osv.)

Bachelorstudiet i kvensk og finsk er et arbeidskrevende studium som krever at du jobber jevnt gjennom hele studiet. For å nå læringsmålene må du forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer, oppgaveskriving og selvstudium.

Arbeidsformer er rettet inn på at du skal oppnå læringsutbyttet, og består av forelesninger, seminarer, gruppeundervisning, oppgaveskriving, øvelser, eksamen og selvstudium. Enkelte emner i kvensk bachelor er nettbaserte, enkelte samlingsbaserte. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

Undervisningen er basert på relevant forskning om kvensk og finsk språk, litteratur og kultur. Spesielt i prosjektarbeid vil du få innsikt i å samle inn, bearbeide og analysere et mindre omfattende forskningsmateriell i språk eller kultur for å øve deg innen forskningsarbeid.

I løpet av hvert av de tre studieårene inngår ulike former for arbeidskrav, som kan bestå av formidlingsprosjekter, opphold- eller oppgaver hos bedrifter, offentlige institusjoner og organisasjoner.

Formelt undervisningsspråk er norsk, men undervisningen og eksamen vil også være på kvensk, finsk eller et annet skandinavisk språk.

Med en bachelorgrad i kvensk og finsk kan du søke opptak til masterprogrammet i kvensk og finsk

For opptak til mastergradsprogrammet i kvensk og finsk kreves bachelorgrad i kvensk eller finsk eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoeng fordypning i kvensk eller finsk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre i disse emnene. Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som del av fordypningen. Kontakt instituttet for nærmere informasjon om dette.

Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i kvensk eller finsk.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg i tillegg unike opplevelser og internasjonale erfaringer, og innsikt i situasjon for andre minoritetsspråk enn kvensk.


Dette studiet tilrettelegger for utveksling i fjerde og femte semester.

Vi anbefaler spesielt disse universitetene, som vi har egne utvekslingsavtaler med:

Ved Åbo universitet kan du velge emner innen finsk språk og kultur for utlendinger. Ved University of Eastern Finland kan du i tillegg blir kjent med minioritetsspråket karelsk, ved Stockholms universitet med meänkeli og sverigefinsk, og ved Uleåborgs universitet med estisk og meänkieli.

Via den åpne avtalen NORDPLUS -Nordlys har studenter i kvensk og finsk tilgang til alle universiteter i Finland. I tillegg arrangeres det tre ukers sommerkurs på ulike nivåer i finsk språk og kultur i Finland hver sommer, og våre studenter kan søke på disse kursene som gir 10 studiepoeng.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, og stipendmuligheter finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Neste opptak kvensk og finsk bachelor er i 2022.

Stipend - oppdatering kommer i starten av september 2021.

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april 2020
Søking og opptak
How to apply?