Russisk - bachelor

Duration: 3 years

Russisk - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline

15.april

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søking og opptak
How to apply?

Russland står høyt på internasjonal dagsorden. I en tid der Russlands forhold til Vesten – og Norge – er i dyp krise, er solide kunnskaper i russisk og om Russland og russisk kultur kanskje viktigere enn noensinne. Russisk er et verdensspråk og ett av FNs seks offisielle språk. Siden russisk deler svært mye av sin grammatikk med ukrainsk og belarusisk, gir det også et godt utgangspunkt for å lære disse språkene senere. Russland forblir en sentral aktør i nordområdene og Norge må forholde seg til sin nabo Russland på godt og vondt. Solid kunnskap i russisk språk og om Russland og russisk kultur er svært viktig for Norges sikkerhet. Du stiller sterkt på arbeidsmarkedet med gode russiskkunnskaper. Studiet gir en innføring i russisk språk og kultur. Du lærer å snakke, skrive og lese russisk og får også en oversikt over historie, politikk, litteratur og kultur i Russland og dets østslaviske naboland.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no
Telephone: 77660793

Information about semester start

Russiskstudiet ved UiT passer for deg som er glad i språk og interessert i å lære russisk (og kanskje på sikt andre østslaviske språk). I begynnelsen fokuserer vi på de fire praktiske ferdighetene i russisk: snakke, skrive, lese og lytte. Etter hvert begynner vi å jobbe med vanskeligere tekster, og fra tredje semester leses kortere originaltekster på russisk.

For å bli flink i russisk er det viktig å reise til russisktalende land og bruke språket i praksis. Derfor gis det muligheten for utvekslingsopphold i Baltikum i fjerde og femte semester.

Russisk språk er nært knyttet sammen med russisk kultur. Av den grunn inneholder studiet innføringsemner i østslavisk historie og litteraturhistorie, samt russisk politikk, kultur og samfunn i dag.

Mot slutten av studiet videreutvikles de praktiske språkferdighetene, samtidig som studiet inneholder fordypningsemner i språk, litteratur og kultur, blant annet et emne om media og mediespråk i dagens Russland.

Undervisningen foregår i små grupper med tett kontakt mellom forelesere og studenter og gode muligheter til å bruke språket i praksis. Det arrangeres filmvisninger med russiske filmer, og det studentdrevene "russkij stol" er et tilbud om å bruke språket i uformelle omgivelser for studenter på alle nivåer.

Etter bestått bachelorprogram i russisk har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har:

 • bred kunnskap om det russiske språket
 • bred kunnskap om russisk litteratur og litteraturhistorie
 • oversikt over russisk historie, kultur og samfunnsforhold
 • grunnleggende kunnskaper i lingvistikk/litteraturvitenskap

Ferdigheter:

Du kan:

 • skrive og føre samtaler på russisk
 • lese tekster på russisk og plassere tekstene i en sjangermessig og kulturell kontekst
 • samhandle med russere og oversette mellom norsk og russisk

Generell kompetanse:

Du:

 • kan skrive akademiske tekster med relevans for russisk og Russland
 • kan tenke analytisk om russisk språk, litteratur og kultur
 • har kompetanse i tverrkulturell kommunikasjon mellom Norge og Russland
 • har internasjonal erfaring fra studieopphold i Russland

Studiet er et godt utgangspunkt for arbeid i organisasjoner og bedrifter som arbeider med Russland og russiske forhold lokalt og internasjonalt. De som har studert russisk ved UiT, har jobber innenfor mange ulike sektorer, bl.a. diplomati, Forsvaret, Barentssekretariatet, journalistikk, næringsliv og skoleverk.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er ikke adgangsbegrenset, det vil si at alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om opptak.

Det kreves ingen forkunnskaper i russisk. Studiet starter med innføringsemnet RUS-0100 Russisk grunnkurs 1. Studenter med gode forkunnskaper i russisk (f.eks. russisk fra videregående skole) kan erstatte emnet med HIF-1100 Innføring i litteraturvitenskap.

Bachelorstudiet i russisk er et fulltidsstudium som krever at studentene jobber jevnt gjennom hele studiet. Det legges vekt på trening av praktiske språkferdigheter (rettskriving) og framstillingsevne. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

Studiet er organisert som forelesninger, seminarer og praktiske øvelser der teori og praksis kombineres. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitale læringsformer.

Eksamensformene er skoleeksamen, muntlig eksamen og semesteroppgave, avhengig av emnenes utforming. Nærmere informasjon om eksamensform og vurderingsuttrykk finnes i emnebeskrivelser på nett.

I alle emner vil det være arbeidskrav som må godkjennes før du kan framstille deg til eksamen. Arbeidskravene vil være dels skriftlige og dels muntlige, og dette vil variere fra emne til emne.

Se de enkelte emnebeskrivelsene for nærmere beskrivelser av eksamensordning og mulighet for å ta eksamen på nytt ved stryk eller fravær på grunn av sykdom.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og russisk. Noe av pensumlitteraturen kan være på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Deler av undervisningen på spesialiseringsemnene i språkvitenskap og litteraturvitenskap vil bli gitt på engelsk.

Bachelorstudiet i russisk kvalifiserer for opptak til 2-årig master i russisk.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!

Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i fjerde og femte semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt universitetet i Tallin og universitetet i Latvia som gode alternativer.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september og i høstsemsteret 1. februar.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Institute Country
University of Rzeszow Polen
Tallinn University Estland
University of Latvia Latvia
Bilde av Nesset, Tore
Nesset, Tore

Meritorious teacher at UiT The Arctic University of Norway

Leader of the research group CLEAR – Cognitive Linguistics: Empirical Approaches to Russian

Member of the university board 2017-2021

shrunk-janda.jpg
Janda, Laura Alexis

Meritorious teacher since 2017

My personal website: https://lajanda.github.io/

My Teaching portfolio: https://www.uvett.uit.no/dm-backup/lja001/