Havteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei)

Duration: 3 years

Havteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei)

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Vil du jobbe med havbruk, i servicenæring eller shipping, som konsulent eller i offentlig administrasjon i forbindelse med havforvaltning for eksempel, er dette studiet for deg. Havet er det som gir de største verdiene i Norge, og vi må være flinke til å bruke det effektivt og bærekraftig. Til det trenger vi gode ingeniører og folk som kan bidra til en bruk av havet som vil være bærekraftig langt inn i fremtiden. Det meste som foregår i havet, er avhengig av teknologi. Dette gjelder alt fra fisk vi henter opp, fisk som vi oppdretter, skip som frakter last og passasjerer, havvind, «offshore» aktivitet osv. Dette studiet gjør deg i stand til å bli med på å utvikle denne teknologien og ta vare på verdiene våre.

Studiet har tre spesialiseringer: havbruksteknologi, maritim digitalisering og grønn skipsfart.

Har du et relevant fagbrev så kan du søke deg til studiet gjennom y-vei.

Les mer om andre studier vi tilbyr i vår digitale brosjyre.

Questions about the study

Lisbeth Klausen

Rådgiver


Magne-Petter Sollid

Studyleader Nautical Science


Information about semester start

Beskrivelse av studiet:

I dette studiet vil du få en innføring i hydrostatikk og hydrodynamikk som danner grunnlaget for hvordan konstruksjoner som skip, plattformer eller havbruksanlegg oppfører seg i havet når de er eksponert for ekstreme forhold som vind, bølger og strøm. Du vil få en innføring i matematikk, programmering og fysikk som grunnlag for fag innen marinteknikk og nautikk.

Studiet har 3 spesialiseringer. Du velger spesialisering allerede første studieår.

Havbruksteknologi
I denne spesialiseringen lærer du hvordan du kan bygge og opprettholde anlegg i havet. Du får god innføring i hvordan disse må lages for å tåle værforhold og kunne benyttes av forskjellige industrier som oppdrettsanlegg eller skipsfart. Du lærer om verktøyene som brukes for å unngå ulykker der anleggene forankres og hvordan du skal drifte en base for marine operasjoner.

Maritim digitalisering
Spesialiseringen lærer deg hvordan digitalisering og automatisering skaper nye muligheter innen industri på havet. Du lærer om hvordan skip kan bli selvgående, uten personer om bord. Du får se hvordan ny teknologi innen datamaskiner, slik som kunstig intelligens, kan brukes i skipsfart. Her vil man sette søkelys på «tingenes internet» (IoT), som kommer til å endre skipsfart og havindustri gjennom nye måter å hente og overføre informasjon på havet.

Grønn skipsfart
Spesialiseringen lærer deg om problemstillinger og teknologi knyttet til grønn skipsfart. Du får kunnskap om grønne og miljøvennlige, energibærere innen skipsfart, herunder hybride løsninger som hydrogen- og batteridrift. Hovedfokus vil være på hvordan skipsfart påvirker miljøet, og ulike løsninger for å gjøre skipsfart mer bli bærekraftig. Du vil få en grundig innføring i verktøy som brukes for å forutse risiko og hvilke restriksjoner som omfatter skipsfart innen lovverk, klimamål og grønne klimaambisjoner.

Studenter på havteknologi har også muligheten til å velge nautiske emner. De vil da være kvalifisert til å ta et fjerde studieår (Nautisk årsstudium) som vil gi den teoretiske utdannelsen til å løse høyeste dekksoffisersertifikat etter STCW-konvensjonen. Det betyr at man også vil ha et skipssertifikat. Relevant praksis for valgt studieretning kan gi studiepoeng. For mer informasjon, ta kontakt med studieveileder.

Du lærer om fag relatert til havet, med fokus på verktøy for digitalisering og bruk av grønn teknologi i havbruk og den maritime industrien. Dette gjør at du kan bidra i innovasjon og entreprenørskap knyttet til utvikling og realisering av produkter og løsninger. Du lærer også å finne, planlegge og gjennomføre prosjekter.

Du lærer å bruke simulatorer for å beherske metoder og verktøy for avanserte operasjoner på havet, slik at du kan se risiko og konsekvenser av valgene du gjør.

Du får se sikkerhetsmessige, miljømessige og økonomiske konsekvenser knyttet til valg og bruk av teknologier og produkter i næringen.

Du lærer hvordan matematikk, naturvitenskap, programmering, økonomi og samfunnsfag sammen brukes i metoder og prosjekter i havbruk og maritime virksomheter. Det kan være knyttet til konstruksjon, produksjon, vedlikehold, drift og utvikling av nye og eksisterende installasjoner på havet.

Studiet gir deg ferdigheter i programmering og kunnskap innen data-verktøy og relevant programvare for havrelaterte næringer.

Den unike, tverrfaglige kunnskapen gir deg mulighet til å jobbe i alle leddene innenfor den havrelaterte virksomheter. Dette betyr at du kan være med å prosjektere eller sette ut havbruksanlegg anlegg, du kan være med å utvikle driftsopplegg og du kan jobbe i servicenæring tilknyttet havbruk.

Med spesialisering rettet mot digitalisering eller grønn skipsfart vil du være godt kvalifisert til å jobbe i landbaserte yrker som: rederier, klasseselskaper, havnemyndigheter, offshoreindustri, konsulentselskaper, utstyrsprodusenter, forsikring og skipsmegling og i etater som Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Sjøkartverket.

Det er to opptakveier til dette studiet; ordinært og y-vei. Se beskrivelsene under for å finne de kravene som gjelder.

Ordinært opptak

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 (S1 + S2) og Matematikk R2 og Fysikk 1

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Antall studieplasser i 2024: 9


Tidligere poenggrenser:

 • Hovedopptak 2023: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle
 • Hovedopptak 2022: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle
 • Hovedopptak 2021: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle

Mangler du generell studiekompetanse og/eller matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

For ingeniør- og sivilingeniørstudier finnes det flere alternative opptaksveier for å kvalifisere til opptak. Les mer om de ulike opptaksveiene, (forkurs, realfagskurs, Y-vei og 3-semester) og finn opptaket som passer dine kvalifikasjoner.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Y-vei

Opptak til y-vei gjøres gjennom Lokalt opptak.

Godkjent fag- eller svennebrev fra relevante yrkesfaglige utdanningsprogrammer, dvs. bestått Vg1 og Vg2 og minimum 2 års læretid i bedrift. Fag- eller svennebrev som bygger på 'Særløp', 'vekslingsmodellen' eller 'praksiskandidat' kan også godkjennes.

Søkere som har fag-/svenneprøve tatt i skole, må i tillegg dokumenter minimum 12 måneders praksis etter avlagt fagprøve.

Opptak til Y-vei Havteknologi krever yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev.

Relevante fagbrev med opptak til Havteknologi, ingeniør med bakgrunn i Y-vei vil være:

 • Fagbrev i havbruksteknikkfaget
 • Fagbrev i akvakulturfaget
 • Fagbrev i ledelse av sjøbasert akvakultur.
 • Fagbrev i skipselektrikerfaget
 • Fagbrev i automatiseringsfaget
 • Fagbrev i dataelektronikerfaget.
 • Fagbrev i IT-driftsfaget eller IT-utviklerfaget
 • Fagbrev med bakgrunn i VG2 Industriteknologi.

Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt.

Fagprøven må være tatt etter Reform 94 eller Kunnskapsløftet. Søkere med fagbrev før Reform 94 eller utenlandsk fagbrev må dokumentere tilstrekkelig kompetanse for at det skal bli foretatt en individuell vurdering.

Søkere rangeres først etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Videre gis det følgende tilleggspoeng:

- 3 tilleggspoeng for «meget godt» på fag/svennebrev
- 2 tilleggspoeng for kvinnelige søkere

Fagprøven må være bestått og endelig vitnemål må være lastet opp før studieplass kan tilbys. Det kan gis betinget tilbud, gitt at fagprøven bestås innen fristen for semesterregistrering.

Studietilbudene krever ikke bakgrunn fra fagskole, gjennomført forkurs, tilpasning via sommerkurs e.l., som ellers gjelder for opptak ved manglende studiekompetanse.

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Antall studieplasser i 2024 for opptak i Y-vei: 8

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert emne det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av emnene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen for hvert enkelt emne er nærmeere beskrevet i emnekatalogen på nett.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven skal være forankret i vitenskapelige prinsipper og metoder, og problemstillinger skal være relevante for valg av teknisk spesialisering. Bacheloroppgaven kan utføres i samarbeid med en bedrift eller en offentlig virksomhet. Bacheloroppgaven gjennomføres i grupper bestående av 2 til 3 studenter.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Etter bestått eksamen er det mulig å gå videre på tekniske masterstudier både i Norge og internasjonalt.

UiT tilbyr et to-årig mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene.

For studenter på ordinært opptak er det mulighet for utvekslingsopphold i femte eller sjette semester. De som ønsker et utvekslingsopphold bes så tidlig som mulig å starte planleggingen av dette. Emnene som planlegges gjennomført under utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av studieprogramledelsen. For mer informasjon om utveksling, se her.

Studiet har anbefalte og kvalitetssikrede utvekslingsavtaler med Tokyo University of Marine Science and Technology og Antwerp Maritime Academy.

Andre relevante studiesteder som UiT har avtale med, er University of Tasmania, og Memorial University of Newfoundland

Merk at for studenter med opptak på Y-vei er det ikke mulighet for utvekslingsopphold.