Helseteknologi - Informatikk, sivilingeniør - master

STUDIESTED: Tromsø
helseteknologi

Dette er et nytt og unikt studietilbud i Norge som første gang ble tilbydd høsten 2018. Studiet kvalifiserer til en teknologisk yrkeskarriere i helseteknologi innen helsevesen og industri. Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer helseteknologi som anvendelsen av organisert kunnskap og ferdigheter i teknisk utstyr, medisiner, vaksiner, prosedyrer og systemer som er utviklet for å løse et helseproblem og forbedre livskvalitet.

Facts

Duration:5 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):300
Qualification:Master i teknologi/sivilingeniør
Admission requirements:Generell studiekompetanse + SIVING
Application deadline:15. april
Application code:186 585
Apply
Helseteknologi er en studieretning i Informatikk, sivilingeniør - master. Det tilbys også en studieretning i Datamaskinsystemer.

Studiet er praktisk, kreativt og forskningsnært, med mye programmering. Du lærer hvordan datamaskiner virker og kommuniserer med hverandre, samt å designe, utvikle, programmere og teste datasystemer. Studiet består av både helsefag og et betydelig omfang teknologifag som er særegne for helseteknologiretningen, som f.eks. medisinsk sensorteknologi, teknologisk klinikk og datasikkerhet.

Studiet består av en fordypning på 160 studiepoeng informatikkfag. I tillegg kommer 20 studiepoeng spesialisering i 9. semester som kan velges blant informatikkfag på 3000-nivå eller spesialpensum. Studiet har en bredde med 30 studiepoeng matematikk og statistikk, 20 studiepoeng helsefag samt 10 studiepoeng Examen philosophicum. Studiet inneholder også 30 studiepoeng valgfag, og kan bestå av fag innen for eksempel helse, økonomi, innovasjon, administrasjon, språk eller ledelse. Studiet avsluttes med en 30 studiepoeng masteroppgave.
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
eller
4. sem (vår)
5. sem (høst)
INF-2300 Computer communication
6. sem (vår)
INF-2310 Computer security
7. sem (høst)
INF-3770 Computer Science in Health Technology
8. sem (vår)
Godkjent valgfag
INF-3780 Computer Science Clinic – Physical and Virtual Environments
9. sem (høst)
Spesialisering (10 pluss 10 eller 20 stp)
Godkjent valgfag
10. sem (vår)
INF-3971 Master's Thesis in Health Technology

Kunnskaper - kandidaten har:

 • Bredt og solid faglig fundament i informatikk
 • Solid og varig teknologisk kunnskap om datamaskinsystemers oppbygging, virkemåte og bruk - maskinvare, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer
 • Grunnleggende kunnskap om algoritmer og datastrukturer
 • Kunnskap om matematiske og statistiske prinsipper som ligger til grunn for sentrale algoritmer, inklusiv kryptografi og symmetriske- og offentlig-nøkkel-kryptosystemer
 • Avansert kunnskap om sikre og robuste programvarearkitekturer for sentraliserte, parallelle og distribuerte system.
 • Dyp forståelse innen sin studieretning og kjenner til tidsrelevante problemstillinger innen henholdsvis informatikk og helseteknologiske områder.
 • Kunnskap om programutvikling - alene og sammen med andre
 • Kunnskap om ulike programmeringsparadigmer
 • Kunnskap om feilsøk i både deterministiske og ikke-deterministiske programsystemer
 • Kunnskap om datasikkerhetsutfordringer og kunnskap om tiltak, verktøy og protokoller for å løse disse
 • Solid forståelse i utforming og realisering av systemer og applikasjoner innen sin studieretning
 • Forstår bruken av informatikkfaglige teknologiers konsekvenser for globale, økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige forhold.

Ferdigheter - kandidaten:

 • Kan løpende tilegne seg og utnytte fagets og teknologiens utvikling
 • Kan anvende kunnskap fra matematikk, informatikk, naturvitenskap og for studieretning Helseteknologi: helsefag.
 • Kan utforme og gjennomføre eksperimenter og analysere og tolke data.
 • Evner å anvende informatikkfaglige teknikker, ferdigheter og moderne verktøy i sin ingeniørfaglige praksis.
 • Kan anvende symmetriske- og offentlig-nøkkel-kryptosystemer for å løse datasikkerhetsutfordringer
 • Kan identifisere, formulere og løse informatikkfaglige problem
 • Kan utforme komplekse programvaresystem, komponenter, og prosesser som imøtekommer definerte behov, samvirker med generelle og/eller spesialiserte maskinvarekomponenter, og som realiseres innenfor realistiske krav til økonomi, miljø, politikk, etikk, sosiale forhold, helse eller sikkerhet.
 • Kan bruke verktøy og protokoller for å lage sikre og robuste programsystemer
 • Kan utvikle algoritmer og arkitekturer for datamaskinsystemer som er formålstjenlige, fleksible, pålitelige, effektive, og lar seg vedlikeholde over tid
 • Kan realisere integrerte systemer som kombinerer ulike maskin- og programvareteknologier
 • Kan demonstrere at løsningen er gjennomførbar ved å realisere essensielle komponenter
 • Kan arbeide selvstendig med et viktig, ikke-trivielt problem over lengre tid
 • Kan skrive en velstrukturert og velformulert sammenhengende rapport som beskriver arbeidet med masteroppgaven og reflekterer over resultatene

Generell kompetanse - kandidaten:

 • Evner å engasjere seg i løpende kompetanseutvikling og har forståelse for fagets vedvarende utvikling og anvendelse i samspill med utviklingen av teknologi, økonomi og samfunn
 • Forstår viktigheten av profesjonelt og etisk ansvar og har kjennskap til aktuelle etiske problemstillinger tilknyttet informasjonsteknologi og uttrykksfrihet, personvern, integritet og transparens (åpenhet).
 • Har profesjonsstolthet og vil søke å utvikle datasystemer som er velfungerende, pålitelige, effektive, og som kan vedlikeholdes over tid
 • Evner å fungere i multidisiplinære team, både med kolleger og personer som innehar komplementær kompetanse
 • Kan kommunisere effektivt, muntlig og skriftlig, med kolleger, offentlig, og med eksperter på andre områder.

Studieretningen er adgangsregulert til 21 studieplasser per år (Poeng ordinær førstegangsvitnemålskvote høst 2018: Alle | Ordinær kvote: Alle) .

For opptak til masterstudiet i teknologi kreves generell studiekompetanse + Matematikk (R1+R2) + Fysikk 1.

Søkere med bestått ett-årig forkurs for ingeniørutdanning fyller de spesielle opptakskravene og er unntatt fra kravet om generell studiekompetanse. UiT tilbyr forkurs for ingeniørutdanning. Søkere med bestått Realfagskurs ved UiT fyller også de spesielle opptakskravene.

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen for søkere med realkompetanse er 1. mars.

Søkere som ønsker å få vurdert høyere utdanning fra andre læresteder, bes om å søke i god tid før oppstart på studiet. For mer informasjon og skjema henvises det til UiTs nettside om innpassing og godkjenning av ekstern utdanning.

Studiet tilbyr et variert undervisningsopplegg. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger i fagstoffet. I alle informatikkfagene inngår en eksperimentell del, der du designer og utvikler dataprogrammer.

Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å få adgang til eksamen. Eksamen varierer mellom fagene; fra skriftlig skoleeksamen til hjemmeeksamen, prosjektinnlevering, presentasjon av vitenskapelige arbeider eller muntlig eksamen. Gjerne i en kombinasjon av slike vurderingsformer.

Prosjekt- og masteroppgave vil normalt være innenfor et prosjektsamarbeid mellom informatikkmiljøet og helsefagene og med veiledere fra flere fag. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift. Aktuelle tema er bl.a. programvarearkitekturer, distribuerte system, parallelle system, programmeringsmetodologier, exaskala databehandling, pålitelige system, sanntids-systemer, operativsystemer, ytelsesmålinger og -evalueringer, stor-skala visualisering, søk i stor-skala egenskapsrike datamengder, datanett og kommunikasjon, håndtering av massive datamengder, web-tjenester og -arkitekturer, redigeringssamarbeid (collaborative editing), bioinformatikk, sosiale media, analyse av sosiale data, medisinsk informatikk og teknologiske problemstillinger i helsefagene.

I studiet inngår minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som kan gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet.

Studiet er norskspråklig, men består av både norsk- og engelskspråklige emner. For norskespråklige fag er undervisning og eksamensoppgaver gitt på norsk, for engelskspråklige fag er den på engelsk. For engelskspråklige fag kan man besvare eksamen på enten engelsk eller norsk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Du er så å si garantert jobb med en informatikkgrad. De fleste studentene har jobb allerede før de er ferdige. Du får muligheten til å være med og påvirke framtidas teknologi og datasystemer. Du vil være svært attraktiv for næringslivet, og mulighetene for en godt betalt jobb er mange og spennende, også utenfor Norge. Informatikk inngår i dag i de fleste fagfelt, og som informatiker får du være med å jobbe i tverrfaglige miljøer.

Samfunnet trenger flere jenter som studerer informatikk, og som kan være med og påvirke framtidas teknologi og tjenester. Jentene gjør det minst like bra på studiet som guttene, og du trenger ingen forkunnskaper i data eller programmering for å studere informatikk.

Det er stor etterspørsel etter teknologisk kompetanse i helsesektoren, innen bl.a. logistiske og administrative prosesser, styring og overvåking av medisinering, informasjonshåndtering, kommunikasjon, beregningsorientert biologi, lagring og analyse av genomdata, genetisk testing, pasientspesifikk behandling, nevrovitenskap, samt både gamle og nye typer medisinsk utstyr inkl. robotikk. Med dette studiet får du en solid bakgrunn for jobber i IT- og helsebransjen, i firma som f.eks. Sintef, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT, DIPS, Nasjonalt senter for e-helseforskning, UNN, Norut, Sykehuspartner, IBM, Siemens, Phillips, HP.
Med en fullført mastergrad i informatikk er du kvalifisert til ph.d.-studium i realfag (informatikk), under forutsetning av tilfredsstillende karakternivå.

Studenter som ønsker det kan gjennomføre et utenlandsopphold i studiets 5. og / eller 6. semester.  

Utveksling er en verdifull erfaring, både sosialt og faglig, der du kan for eksempel ta spennende informatikkfag som ikke tilbys i Tromsø.  

Med et utenlandsopphold får du en unik CV og utvidet kontaktnett, noe som kan være et fortrinn ved jobbsøking.


Vi har gode utvekslingsavtaler med gode universiteter i utlandet.

Informasjonside om utveksling ved Institutt for informatikk.


Contact
Jan Fuglesteg.jpg

Jan Fuglesteg


Student advisor
Phone: +4777644056 jan.fuglesteg@uit.no

Berntzen, Amalie


Førstekonsulent
Phone: +4777644506 amalie.berntzen@uit.no

Bli student ved UiT!